Мета: забезпечити поглиблене вивчення студентами основних споживчих прав щодо придбання та використання товарів та послуг та системи нормативно-правових актів регулювання споживчих відносин, тим самим сприяючи підвищенню рівня самосвідомого споживання та споживчої культури.

 

Завдання:

-         вивчити теоретико-прикладні аспекти формування та розвитку концепції захисту прав споживачів (консюмеризму) як на світовому рівні, так й в Україні;

-         з’ясувати особливості становлення споживчого законодавства у світі та рівень розвитку нормативно-правової бази захисту прав споживачів в Україні;

-         акцентувати увагу студентів на проблемі регулювання сфери захисту прав споживачів в Україні та охарактеризувати специфіку та напрямки роботи вітчизняних консюмерських структур;

-         вивчити основні споживчі права громадян, необхідність захисту яких визначена вітчизняним та міжнародним консюмерським законодавством, зокрема, права споживача при здійсненні торговельної діяльності, у сфері надання послуг та виконання робіт;

-         закласти засади розуміння рівня відповідальності за порушення основних споживчих прав та наслідків порушення споживчого законодавства;

-          розкрити порядок, механізм та принципи захисту прав споживачів в Україні;

-          вивчити досвід захисту прав споживачів в країнах ЄС, СНД та США та напрямки міжнародного співробітництва України у сфері консюмеризму;

-          сприяти формуванню високої споживчої культури громадянина та дати розуміння морально-етичних принципів взаємодії виробника та споживача.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-         понятійно-категоріальний апарат дисципліни «Основи споживчих знань», насамперед, терміни, пов’язані із процесом купівлі, споживання та споживчої поведінки;

-         напрямки розвитку концепції захисту прав споживачів у світі та на вітчизняних теренах;

-         принципи та напрямки формування громадсько-державної політики щодо забезпечення захисту прав споживачів;

-         основні положення закону України «Про захист прав споживачів» та інших нормативно-правових актів, що регулюють дану сферу діяльності людини;

-         перелік та функції громадських та державних органів й організацій, компетенція яких торкається проблем захисту прав споживачів;

-         головні права споживачів, визначені відповідним законодавством, а саме право споживача на належну якість продукції й обслуговування; право споживача на безпеку продукції; право споживача на інформацію про продукцію; права споживача в разі придбання товару неналежної якості; право споживача на обмін товару; права споживача у разі порушення виконавцем умов договору виконання робіт чи надання послуг;

-         основні обов’язки споживача у сфері торговельного та побутового обслуговування;

-         джерела споживчої інформації: види реклами, сертифікат, товарний знак, етикетка, упаковка, вкладка, штрих­-код, індекс Е;

-         засоби регулювання якості товарів;

-         вимоги до товару, міжнародні стандарти розмірів одягу та взуття, види продажу товарів – у кредит, за каталогами, через Інтернет-магазин, поштою, через комісійні точки продажів;

-         форми захисту прав споживача та види відповідальності за їх порушення;

-         порядок звернення до органів захисту прав споживачів;

-         сучасні проблеми споживання і захисту прав споживачів  в Україні.

 

вміти:

- робити раціональний споживчий вибір;

- визначати споживчу цінність товарів та послуг;

- користуватися правами споживачів: у разі придбання ними товарів належної та неналежної якості, небезпечних товарів; на безпеку продукції (товарів, робіт); на інформацію про продукцію; на обмін;

- розпізнавати оманливу інформацію про товар чи послугу із будь-яких джерел її надходження, а саме таких: реклама, сертифікат, товарний знак, етикетка, упаковка, вкладки, штрих-код тощо;

- розрізняти поняття та визначати гарантійний термін, термін придатності та використання;

- розпізнавати показники екологічних властивостей деяких товарів: вміст шкідливих речовин; міцність фарбування, надійність пакування; надійність транспортування; можливість безпечної утилізації, радіоактивність;

- користуватись символами й позначеннями на товарах, які попереджають про їхню небезпеку;

- використовувати інформацію, яка міститься в куточку споживача;

- укладати договір купівлі-продажу та договір про надання юридичної допомоги;

- писати скаргу, заяву, клопотання до органів захисту прав споживачів, складати позовні заяви та претензії до центрів торговельного обслуговування;

- проявляти правильну поведінку спілкування та мовний етикет у сфері взаємодії виробника та споживача.