Опис (анотація): У відповідності до робочих навчальних планів підготовки бакалавра галузі знать 01 Освіта, 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура); 014 Середня освіта (Фізична культура); 017 Фізична культура і спорт, підготовки бакалавра спеціальності 6.010201 Фізичне виховання*, спеціальності 6.010203 Здоров'я людини*; підготовки магістрів спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура); 017 Фізична культура і спорт передбачено вивчення дисципліни «Спортивно-педагогічне вдосконалення».

Дана дисципліна передбачає опанування здобувачами вищої освіти основ техніки і тактики боротьби дзюдо, особливостей методики проведення змагань та навчально-тренувальних занять. Крім цього студенти повинні здати «Державні тести» не нижче оцінки «добре», виконати (як мінімум) другий спортивний розряд. На підставі проведеного семінару за 24-годинною програмою, здачі іспитів та практичного суддівства отримати суддівську категорію «Суддя по спорту».

Тип: цикл професійної та практичної підготовки (нормативна).

Термін вивчення: 1 - 4-й курс (бакалавр) (1-8 семестр); 1 – 2 -й курс (магістр) (1-3 семестр).

Кількість кредитів: 16 кредитів ECTS: всього 480 год., з них: денна форма навчання – 480 год. практичних занять.

Викладацький склад: ст. викладач Райтаровська І. В.

Мета викладання навчальної дисципліни  “Спортивно-педагогічне вдосконалення боротьба (дзюдо)” передбачає дві цілі: перша – оволодіння студентами основами технічних прийомів, а також тактичних дій у вибраному виді спору, забезпечити мінімум виконання ІІ спортивного розряду, а також набути необхідних теоретичних знань, друга – виконати програму для присвоєння звання «Судді по спорту» та скласти державні нормативи не нижче оцінки «добре».


Основними завданнями
вивчення дисципліни “Спортивно-педагогічне вдосконалення з боротьби дзюдо ” є:

– засвоєння теоретичних положень з основ техніки і тактики боротьби дзюдо;

– вироблення практичних  умінь та навичок з основ техніки і тактики;

– оволодіння методикою проведення тренувального заняття;

– оволодіння методикою організації та  проведення змагань з боротьби дзюдо;

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

1. Предмет і завдання курсу боротьби дзюдо.

2. Класифікацію, систематику і термінологію з боротьби дзюдо.

3. Організацію і проведення занять на факультеті фізичної культури, ДЮСШ.

4. Гігієнічні вимоги до занять з боротьби дзюдо.

5. Зміст, форми організації і методику проведення занять з боротьби дзюдо.

6. Профілактику травматизму на заняттях.

7. Лікарський контроль, самоконтроль, перша допомога, масаж та самомасаж на заняттях з боротьби дзюдо.

8. Особливості методики проведення занять боротьби дзюдо з дітьми.

9. Підготовку місць занять.

10. Організацію змагань і методику суддівства з боротьби дзюдо.

вміти:

1. Володіти голосом під час подачі команд.

2. Знаходити правильній вибір місця для проведення вправ і контролю.

3. Підбирати підготовчі та спеціальні вправи, ігри, естафети, що сприяють оволодінню технікою і тактикою в боротьби дзюдо.

4. Виконувати завдання викладача щодо складання і проведення окремих частин уроку з наступним його аналізом.

5. Показати і аналізувати прийом спортивної боротьби, послідовність вивчення прийомів. Знаходити помилки у виконанні та шляхи їх виправлення.

6. Обладнати місце для проведення уроків з боротьби дзюдо.

практично володіти:

1. Вправами для розвитку рухових здібностей.

2. Методами педагогічного контролю в процесі занять з боротьби дзюдо.

3. Методикою використання допоміжного і нестандартного обладнання з боротьби дзюдо на уроках фізкультури в школі та ДЮСШ.

4. Методикою роботи з науково-методичною літературою.

5. Методикою ведення виховної роботи в класі, секції, під час занять і змагань з боротьби дзюдо.

6. Технікою переворотів: важелем, зворотнім захватом тулуба, захватом шиї з під плеча, захватом руки на ключ.

7. Утриманням і виходом  з моста одним способом.

8. Технікою переводу в партер: ривком за руку, нирком під руку з захватом шиї та плеча зверху.

9. Технікою кидка через спину.

10. Веденням навчально-тренувального поєдинку в стійці та партері.

Методи викладання дисципліни:

1. Практичні:

-   навчання рухових дій: навчання технічного елементу загалом, навчання технічного елементу  по частинами;

-   удосконалення та закріплення рухових дій: ігровий та змагальний методи;

-   удосконалення фізичних якостей: методи безперервної вправи, метод інтервальної (повторної) вправи, метод комбінованої вправи.

2. Методи використання слова:

-   пояснення – послідовний виклад закономірностей і правил, яких слід дотримуватися під час виконання певного технічного елементу чи тактичної дії. Пояснення повинне бути коротким, правильним та зрозумілим. Використовуючи цей метод слід виділити найголовніше та зосередити на цьому увагу студентів. 

-   розповідь – послідовне, логічне викладення фактів або явищ у їхньому розвитку. Цей метод використовують при ознайомленні студентів з новим технічним елементом чи тактичною дією.

-   бесіда – поєднується з поясненням або розповіддю. При вивченні використовується два види бесід: вступні (спрямовані на повідомлення нових завдань), бесіди для перевірки засвоєних знань та ступеня усвідомленості студентами своїх дій.

3. Методи демонстрації:

-   демонстрація поз і рухів (безпосередній показ): з самого початку студент повинен створити уяву не тільки про технічний елемент, але й про послідовність рухів, їх інтенсивність, ритм, амплітуду; використовувати повільний показ, який дає можливість краще сприйняти структуру технічного елементу, що вивчається; при показі можна зупинитися на певних місцях, підкреслити розмах, швидкість та інші параметри рухової дії, показ повинен бути точним взірцем того, що повинен відтворити студент.

-   демонстрація ілюстрованих матеріалів (опосередкований показ): перегляд відео (виконання технічних елементів провідними спортсменами); поєднання «сповільненої» демонстрації зі звичайною; запис відео виконання технічного елементу самими студентами – робота над помилками.

Розподіл балів, що присвоюються студентам:

Поточний і модульний контроль (100 балів)

Сума

ЗМ 1

ЗМ 2

ЗМ 3

ЗМ 4

 

100 балів

Поточний контроль

Поточний контроль

Поточний контроль

Поточний контроль

26

балів

26

балів

26

балів

22

балів

 

 

Форма підсумкового контролю: залік.

Перелік основної літератури:

1. Абдулхаков М.Р. Бороться, чтобы побеждать / М.Р. Абдулхаков, А.А. Трапезников. – М.К Просвещение, 1990. – 126 с.

2. Бойко В.Ф. Физическая подготовка борцов / В.Ф. Бойко, Г.В. Данько. – К.: Олимпийская литература. – 2004. – 222 с.

3. Боевые и спортивные единоборства (справочник). / Под общ. ред. А.Е.Тараса. – Минск: Харвест. – 2002. – 640 с.

4. Борьба самбо. Международные правила соревнований. – Барановичи: Беларусь, 1996.

5. Гаткин Е.Я. Букварь самбиста / Е.Я. Гаткин. – М.: лист, 1997.

6. Греко-римская борьба. Программа. Примерные программы спортивной подготовки для ДЮСШ. – М: Астрель, 2005. – 127с.

7. Игуменов В.М. Спортивная борьба. Учебное пособие для пед.институтов и училищ / В.М. Игуменов, Б.А. Подливаев.  – М.: Просвещение, 1993. – 239 с.

8. Мазур В.Й. Спортивна боротьба. Методичні рекомендації до виконання практичних і самостійних занять з дисципліни “Спортивна боротьба з методикою викладання” (для студентів факультету фізичної культури) / В.Й. Мазур, М.Б. Гуска. – Камʼянець-Подільський : Аксіома, 2015. – 148 с.

9. Платонов В.М. Фізична підготовка спортсмена / В.М. Платонов, М.М. Булатова. – К.: Олімпійська література, 1995. – 317 с.

10. Пістун А.І. Спортивна боротьба. Навчальний посібник / А.І. Пістун. – Львів: “Тріада плюс”, 2008. – 864 с.

 

Мова викладання: українська.