Аналітичні жанри

 1. Мета вивчення навчальної дисципліни у контексті підготовки фахівців певної спеціальності. Її взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами навчального плану підготовки фахівців.

Метою навчального курсу є вироблення у студентів фахових навичок створення текстів різних жанрів, засвоєння теоретичних знань у галузі практичної журналістики, формування уявлень про специфіку різних жанрів аналітичної журналістики, їх трансформацію у різних сферах ЗМІ, використання та оформлення цих жанрів.

 Вивчення дисципліни «Аналітичні жанри» пов’язано з іншими навчальними дисциплінами навчального плану підготовки фахівців: «Інформаційні жанри», «Художньо-публіцистичні жанри», «Журналістський фах», «Проблематика ЗМІ», «Журналістське розслідування».

 2. Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення даної навчальної дисципліни. Сфера реалізації здобутих компетентностей під час працевлаштування.

Вивчення означеної дисципліни гарантуватиме набуття знань стосовно поняття про журналістські аналітичні методи та їх класифікацію, уявлень про аналіз як метод і про форми аналізу, характеристик найбільш уживаних у друкованих ЗМІ аналітичних жанрів: кореспонденцію, її інформаційну природу; коментар як оперативне реагування на актуальну подію; статтю та її різновиди; огляд як панорамне відтворення дійсності; лист, огляд листів – необхідне джерело інформації та зв’язків з громадськістю; огляд преси як надання можливості читачу вибору, що читати і про що читати; рецензію як жанр критики; журналістське розслідування – синтетичний жанр аналітичної журналістики; рейтинг як аналіз подій і фактів у формі ранжування.

Під час працевлаштування вдасться застосовувати набуті професійні навички в написані аналітичних журналістських матеріалів, чітко виділяти аналітичні жанрові форми, працювати з різними джерелами інформації, фіксувати і зберігати факти, аналізувати і робити відбір фактів.

 3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами.

Модуль 1. Аналітичний спосіб відображення дійсності в журналістиці

Тема 1. Аналітичні матеріали в жанровій системі та історії журналістики.

Тема 2. Аналітичний метод у журналістиці.

Тема 3. Сутність, мета і предметні особливості аналітичної

журналістики.

Тема 4. Характеристика класичних жанрів аналітичної журналістики: кореспонденція, стаття, коментар, рецензія, огляд, лист.

Тема 5. Загальний огляд новітніх аналітичних жанрів: колонка, бесіда, анкета, статистика, моніторинг.

 4. Обсяг вивчення навчальної дисципліни: кількість кредитів ЄКТС – 4, кількість годин – 120, у тому числі годин аудиторної – 40, самостійної та індивідуальної роботи – 80.

5. Форма семестрового контролю – залік.

 6. Інформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечуватимуть викладання цієї навчальної дисципліни (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання).

Викладання цієї навчальної дисципліни забезпечуватиме Волковинський Олександр Сергійович, доктор філологічних наук, професор.

 7. Перелік основної літератури.

1. Гід журналіста: Збірка навчальних матеріалів. – К., 1999.

2. Василенко М. К. Динаміка розвитку інформаційних та аналітичних жанрів в українській пресі. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2006.

3. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості. – Львів: ПАІС, 2004.

4. Карпенко В.О. Газетні жанри як комунікативні форми журналістики. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2002.

5. Основы творческой деятельности журналиста: Учебник для студ. вузов по спец. “журналистика” / Ред.-сост. С.Г.Корконосенко. – СПб.: Знание, СПбИВЭСЭП, 2000.

6. Подолян Микола. Публіцистика як система жанрів. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 1998.

7. Тертычный А. А. Жанры периодической печати: Учеб. пособие. – М.: Аспект Пресс, 2000.

8. Кузнецова О. Д. Аналітичні методи у журналістиці. – Львів, 2002.

9. Кузнецова О.Д. Аналітичні жанри і методи преси: посібник / О.Д.Кузнецова. – Львів: ПАІС, 2013. – 195 с