Журналістикознавство: теорія твору

Мета вивчення навчальної дисципліни "Журналістикознавство: теорія твору" — сформувати уявлення про основні ознаки і складові частини твору і тексту; про твір як об’єкт журналістського аналізу.

Дисципліна "Журналістикознавство: теорія твору" належить до обов'язкових компонентів. "Журналістикознавство: теорія твору" в освітній програмі "Журналістика" знаходиться серед нормативних навчальних дисциплін у циклі "Дисципліни професійної підготовки".

 

2. Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення даної навчальної дисципліни. Сфера реалізації здобутих компетентностей під час працевлаштування.

Здатність формувати інформаційний контент.

Здатність створювати медіапродукт.

Здатність орієнтуватися в різних сферах життя суспільства, які є об’єктом висвітлення у комунікаційній практиці та з якими пов’язаний тематичний зміст і проблематика матеріалів.

Здатність готувати, редагувати, аналізувати й критично оцінювати авторські матеріали для різних ЗМІ.

Здатність розуміти змістову й структурно-композиційну специфіку журналістських матеріалів, володіти технологією їх створення, застосовувати інноваційні підходи при створенні медіатекстів.

Здатність верифікувати інформацію, аналізувати факти.

 

3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами.

Модуль 1. Твір як продукт мовної діяльності людини і як феномен соціальної свідомості.

Тема 1. Предмет, завдання курсу. Поняття про твір. Твір як феномен соціальної свідомості.

Тема 2. Механізми творення твору. Мовна діяльність автора. Психологія образного відображення дійсності. Художній образ і мовна особистість. Образна тканина твору. Образність і експресивність.

Тема 3. Механізми сприймання твору.

Тема 4. Структури твору.

Тема 5. Фактологічна структура твору.

Тема 6. Тематична структура твору.

Тема 7. Емоційно-експресивна структура.

Тема 8. Інформаційна перцептивна структура твору.

Тема 9. Комунікативна структура твору.

Тема 10. Композиційна структура твору. Архітектонічна структура твору.

Тема 11. Логіко-поняттєва структура твору.

Тема 12. Естетичні якості твору.

Тема 13. Елементарні стилі мовлення.

Тема 14. Перцептеми і репрезентаційні системи.

Тема 15. Емотивність твору.

 

4. Обсяг вивчення навчальної дисципліни:

– кількість кредитів ЄКТС – 5;

– кількість годин (150), у тому числі годин аудиторної (60), самостійної та індивідуальної роботи (150).

5. Форма семестрового контролю: екзамен.

 

6. Інформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечуватимуть викладання цієї навчальної дисципліни (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання).

Викладання цієї навчальної дисципліни забезпечуватиме Волковинський Олександр Сергійович, доктор філологічних наук, професор.

 

7. Перелік основної літератури.

Основна.

1.  Жанри і стилі в історії української літературної мови / Відп. Ред. С.Я.Єрмоленко. – К.: Наукова думка, 1989. – 288 с.

2.  Михайленко В. М. Теорія твору й тексту : навч. посібник / В. М. Михайленко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. — К. : Паливода А.В., 2013. — 255 с.

3.  Нариси про текст. Теоретичні питання комунікації і тексту / Різун В.В., Мамалига А.І., Феллер М.Д. – К.: РВЦ "Київський університет", 1998. – 336 с.

4.  Різун В.В. Моделювання і технологія редакторських систем. – К., 1995. – 200 с.

5.  Різун В.В. Літературне редагування. – К.: Либідь, 1996. – 226 с.