Теорія і методика одноборств

Опис (анотація): Навчальна дисципліна “Теорія і методика одноборствтеоретично і практично готує студентів до опанування формування системою знань, вивчення дисципліни за допомогою спеціальних засобів, методів, форм і побудови занять з одноборств з використанням різних педагогічних, біомеханічних і біохімічних методів та методик дослідження. 

Тип: цикл професійної та практичної підготовки (нормативна).

Термін вивчення: 2 курс денна (3 семестр), заочна (4 семестр).

Кількість кредитів: 4 кредита ECTS: всього 120 год., з них: денна форма навчання – 48 год. аудиторних: 14 год. лекційних, 34 год. практичних занять; заочна форма навчання -  14 год. аудиторних: 6 год. лекційних, 8 год. практичних занять.

Викладацький склад: доцент кафедри спорту і спортивних ігор Шишкін О.П., викладач кафедри спорту і спортивних ігор Мазур В.Й.

Структурно-логічна схема навчальної дисципліни:

Теорія і методика одноборств

ЗМ - І

Методика навчання елементам кидкової і ударної техніки в дзюдо, айкідо, боротьбі на поясах, сумо, боксі і тхеквондо

Тема – І

Аналіз техніки та методика навчання техніко-тактичним діям в дзюдо

МКР

Поточний  контроль

Тема – ІІ

 Аналіз техніки та методика навчання техніко-тактичним діям в айкідо 

Тема – ІІІ

наліз техніки та методика навчання техніко-тактичним діям в боротьбі на поясах 

Тема – ІV

Аналіз техніки та методика навчання техніко-тактичним діям в сумо 

Тема – V

Аналіз техніки та методика навчання техніко-тактичним діям в боксі 

Тема – VІ

 Аналіз техніки та методика навчання техніко-тактичним діям в тхеквондо 

ЕКЗАМЕН 

 

Метою дисципліни є формування у студентів знання, сприяння вихованню професійно-педагогічних навичок і вмінь для здійснення наступних видів діяльності:

-    організація та проведення навчання школярів спортивними видами  боротьби, айкідо, тхеквондо, боксу;

-     підготовка та організація проведення змагань з одноборств;

-     проведення занять з спортивних видів боротьби, айкідо, тхеквондо, боксу в ЗОШ та в спортивних секціях;

-     пропаганда видів одноборств, як життєво важливої, корисної фізичної вправи і масового виду спорту;

-     застосування занять з одноборств, як діючого засобу, що сприяє всебічному гармонійному розвитку особистості, формуванню активної життєвої позиції.

Завданнями вивчення дисципліни «Теорія і методика одноборств» є озброїти студентів професійно-педагогічними знаннями, забезпечити оволодіння вміннями і навичками для викладання одноборств та для організації роботи зі спортсменами масових розрядів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

– предмет і завдання курсу одноборств;

– класифікацію, систематику і термінологію з одноборств;

– організацію і проведення занять з одноборств на  факультеті фізичної культури;

– гігієнічні вимоги до занять з одноборств;

– зміст, форми організації і методику проведення занять з одноборств в школі;

– профілактику травматизму на уроках фізичної культури з одноборств;

– лікарський контроль, самоконтроль, перша допомога, масаж на заняттях з одноборств;

– особливості методики проведення занять з одноборств із дітьми;

– підготовку місць занять з одноборств;

– організацію змагань і методику суддівства з одноборств.

Вміти:

– володіти голосом під час подачі команд;

– знаходити правильній вибір місця для проведення вправ і контролю;

– підбирати підготовчі та спеціальні вправи, ігри, естафети, що сприяють оволодінню технікою і тактикою в одноборствах;

– виконувати завдання викладача щодо складання і проведення окремих частин уроку з наступним його аналізом;

– показати і аналізувати елементи техніки, послідовність вивчення

Знаходити   помилки   у   виконанні   та  шляхи їх виправлення;

– обладнати місце для проведення уроків з одноборств.

Практично володіти:

– вправами для розвитку фізичних якостей;

– методами педагогічного контролю в процесі занять з одноборств;

– методикою використання допоміжного і нестандартного обладнання з одноборств на уроках фізичної культури в школі.

– методикою роботи з науково-методичною літературою з одноборств;

– методикою ведення виховної роботи в класі, секції, під час занять і змагань з одноборств;

– технікою переворотів: важелем, перевороти захватом тулуба, захватом  шиї із під плеча, захватом руки на ключ;

– утриманням і виходом  з моста одним  із способів;

– технікою переводів в партер: ривком за руку, нирком під руку з захватом шиї та плеча зверху;

– технікою кидка через спину;

– веденням навчально-тренувального поєдинку в стійці та партері;

– захисними діями від захватів, ударів в одноборствах.

Методи викладання дисципліни: у процесі вивчення дисципліни «Теорія і методика одноборств» використовуються наступні групи методів:

Практичні:

– навчання рухових дій: навчання технічного елементу загалом, навчання технічних елементів  по частинах;

– удосконалення та закріплення рухових дій: тренувальний та змагальний методи;

– удосконалення фізичних якостей: методи безперервної вправи, метод інтервальної (повторної) вправи, метод комбінованої вправи.

Методи використання слова:

– пояснення – послідовний виклад закономірностей і правил, яких слід дотримуватися під час виконання певного технічного елементу. Пояснення повинне бути коротким, правильним та зрозумілим. Використовуючи цей метод слід зосередити увагу студентів на самому головному.

– розповідь – послідовне, логічне викладення фактів або явищ у їхньому розвитку. Цей метод використовують при ознайомленні студентів з новим технічним елементом.

Бесіда – поєднується з поясненням або розповіддю. При вивченні дисципліни «Теорія і методика одноборств» використовується два види бесід: вступні (спрямовані на повідомлення нових завдань), бесіди для перевірки засвоєних знань та ступеня усвідомленості студентами своїх дій.

Методи демонстрації:

– демонстрація поз і рухів (безпосередній показ): з самого початку студент повинен створити уяву не тільки про технічний елемент, але й про послідовність рухів їх інтенсивність, ритм, амплітуду; використовувати повільний показ, який дає можливість краще сприйняти структуру технічного елементу, що вивчається; при показі можна зупинитися на певних місцях, підкреслити розмах, швидкість та інші параметри рухової дії, показ повинен бути точним взірцем того, що він повинен відтворити.

– демонстрація ілюстрованих матеріалів (опосередкований показ): перегляд відео (виконання технічних елементів провідними спортсменами); поєднання «сповільненої» демонстрації зі звичайною; запис відео виконання технічного елементу самими студентами – робота над помилками.

Методи оцінювання: поточне усне опитування, написання модульної контрольної роботи т. ін.

Розподіл балів, що присвоюються студентам: 

Денна форма навчання

Поточний і модульний контроль (60 балів)

Іспит

Сума

Поточний контроль

Модульна контрольна робота

 40

балів

100

балів

40 балів

20 балів

 

Заочна форма навчання

Поточний і модульний контроль (60 балів)

Іспит

Сума

Поточний контроль

Модульна контрольна робота

 40

балів

100

балів

40 балів

20 балів

 

Форма підсумкового контролю: іспит.

Перелік основної літератури:

1. Алехин Ю.А. Дзюдо. — М.: ФИС, 1990. — 31 с., ил.

2. Бранд Р.   Айкидо. Теория и практика восточного боевого искусства, обеспечивающего гармоническое развитие личности / Р. Бранд; Пер.с нем. Е.С. Юрченко. – Ростов н/Д : Феникс, 1998. – 320 с. : ил.

3. Бранд Р.   Айкидо: Учение и техника гармоничного развития : [Пер.с нем.] / Р. Бранд. – М. : "Двойная звезда": "ФАИР", 1996. – ил.

4. Блеер А.Н. Устойчивость двигательного навыка удара ногой на фоне воздействия сбивающих факторов. – Учебное пособие / А.Н. Блеер, В.Ю. Голованов, В.В. Шиян. – М.: РГАФК, Московский Университет МВД России, 2003.

5. Голованов В.Ю. Таэквон-до в техническом вузе. – Учебное пособие / В.Ю. Голованов.  – М.: МИЭМ, 2003.

6. Ли Е.С. Таэквон-до / Е.С. Ли, В.В. Кузин, И.П. Башлыков. – М.: ГЦОЛИФК, 1989.

7. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки. — М.: ФИС, 1997. — 280 с.

8. Морачева Л.М. Основы сумо. История, приемы, правила / Л.М. Морачева, С.В. Праотцев, А.Е. Цвиров. – М.: Япония сегодня, 1999 г. – 77 с.

9. Никифоров Ю.Б. Эффективность тренировки боксеров / Ю.Б. Никифоров. – М., ФиС, 1987. – 192 с.

10. Ого Махито.   Дзюдо. Основы. Методика / Ого Махито. – Ростов н/Д : Феникс, 1998. – 208с. : ил.

11. Пістун А.І. Спортивна боротьба. Навчальний посібник / А.І. Пістун. – Львів: “Тріада плюс”, 2008. – 864 с.

12. Саотомэ М.   Принципы Айкидо / М. Саотомэ ; Пер. с англ. Е. Киппер. – СПб. : Папирус, 1996. – 224 с. : ил.

13. Чой Хонг Хи. Энциклопедия Таэквон-до / Чой Хонг Хи. – М.: АО ТКД, 1993.

14. Мазур В.Й. Спортивна боротьба. Методичні рекомендації до виконання практичних і самостійних занять з дисципліни “Спортивна боротьба з методикою викладання” (для студентів факультету фізичної культури) / В.Й. Мазур, М.Б. Гуска. – Камʼянець-Подільський : Аксіома, 2015. – 148 с.

 

Мова викладання: українська.