Опис (анотація): Сформувалася нова галузь комунікаційних технологій, яка займається створенням бажаного і вкрай необхідного кожному позитивного іміджу, адже імідж – частина успіху сучасної людини. Рівень розуміння процесів і специфіки створення іміджу, його об’єктивної необхідності на сучасному ринку зростає. Тож актуальним стає завдання підготовки кваліфікованих спеціалістів в галузі рекламної діяльності, які б мали цілісне уявлення про функціонування, систематизацію і впровадження у свідомість споживача знакових замінників інформації про носіїв іміджу. Дисципліна «Іміджологія» покликана формувати знання і навички студента в аспекті раціонально-критичного осмислення феноменів та процесів у сфері іміджмейкінгу, творчого застосування цих знань у практичній діяльності рекламіста і фахівця із зв’язків з громадськістю.

Тип: цикл дисциплін професійної підготовки (нормативна).

Термін вивчення: 4 курс (8 семестр).

Кількість кредитів: 5 кредитів ECTS: всього 150 год., з них: 60 год. аудиторних: 50 год. практичних занять, 10 год. лабораторних занять.

Викладацький склад: кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри журналістики Насмінчук І.А.

 

Мета курсу: сприяти студентам у набутті необхідних теоретичних знань та практичних навичок в сфері іміджології; розкрити психологічну природу іміджу (стереотипу/образу), пояснити «анатомію» іміджу; познайомити студентів з принципами і механізмами його формування та корегування; виробити навички визначення реального та бажаного іміджу організації/політика/товару, професійного підходу до технологій іміджбілдінгу за допомогою різних засобів комунікації.

Основні завдання дисципліни:

­   сформувати світогляд майбутніх спеціалістів шляхом опанування ними певного обсягу історичних та сучасних знань про іміджевий потенціал організації/політика/товару;

­   показати яким чином іміджеві технології використовують у практиці суспільного життя;

­   досягти розуміння студентами «анатомії» соціального іміджу;

­   визначити психологічну природу іміджу (стереотипу/образу);

­   навчити студентів практично використовувати набуті знання в різних сферах іміджування.

 

Результати навчання: студенти мають знати:

­   провідні тендеції в галузі формування іміджу/репутації;

­   основні теоретичні поняття іміджелогії;

­   найвідоміші постаті й теорії в історії досліджень іміджу;

­   роль і місце іміджування в системі соціокомунікаційної діяльності;

­   основні напрямки сучасної іміджетворчої діяльності – традиційні та новітні;

­   типології іміджів та їх функцій;

­   головні шляхи досягнення ефективності іміджевої продукції різних типів;

­   провідні риси, етапи та різновиди іміджетворення;

­   прийоми створення ефективного іміджевого тексту, призначеного для поширення в різних ЗМІ.

 

Студенти мають уміти:

­   практично використовувати засвоєні теоретичні знання;

­   застосовувати науковий підхід до аналізу і створення іміджевої продукції;

­   зіставляти іміджеві продукти, які представляють однотипних носіїв, з огляду на ефективність центральної ідеї та шляхів її втілення;

­   виявляти рівень і повноту втілення іміджевої ідеї;

­   вільно орієнтуватися у традиційних та нових формах і прийомах іміджевої діяльності;

­   виділяти легенду, місію та символ у готовому іміджевому продукті;

­   розробляти загальну стратегію та конкретний іміджевий текст для фізичних та юридичних осіб;

­   розробляти стратегії іміджевих кампаній різних типів;

­   розробляти проектні програми різних видів іміджу.

­   створювати іміджеву продукцію, призначену для поширення різними ЗМІ або іншими каналами комунікації.

 

Методи викладання дисципліни: усне слово викладача, пояснення, створення та розв’язання проблемних ситуацій, навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо); ділові та рольові ігри, що моделюють певні професійні ситуації, виконання творчих завдань тощо.

Методи оцінювання: оцінювання знань, умінь і навичок із кожної теми на основі систематичного опитування, поточного контролю (тестування), творчих завдань; написання самостійних робіт, модульної контрольної роботи, перевірка виконання завдань для самостійної роботи тощо.

Розподіл балів, що присвоюються студентам:

 

Поточний і модульний контроль (60 балів)

Екзамен

Сума

Змістовий модуль 1 (60 балів)

 

 

100

Поточний контроль

Самостійна робота

МКР

 

40

20 балів

10 балів

30 балів

 

 

Форма підсумкового контролю: екзамен.

 

Перелік основної літератури:

1.      Барна Н. В. Іміджелогія: Навч. посіб. для дистанційного навчання / За наук. ред. В. М. Бебика.— К.: Університет «Україна», 2008.— 217 с.

2.      Горчакова В. Прикладная имиджелогия : учеб. пособ. / В. Горчакова. – М. : Академ. проект, 2007. – 400 с.

3.      Палеха Ю. І. Іміджологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. І. Палеха. – К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. – 324 с.

  1. Почепцов Г. Г. Профессия: имиджмейкер. — 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: Алетейя, 2001. — 256 с.
  2. Хавкіна Л. М. Іміджелогія : навчально-методичний      посібник для студентів зі спеціальності «Журналістика» / Л. М. Хавкіна. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 64 с.

 

 

Мова викладання: українська.