Опис (анотація): У нинішньому часі динамізується спілкування людей, які належать до різних національних культурних спільнот. Це потребує вміння молодої особистості досконало висловлюватися й уважно чути, розуміти специфічні смисли, які виражають та інтерпретують учасники міжкультурної комунікації. Вивчення дисципліни «Міжкультурна комунікація і журналістика» забезпечує формування у майбутніх журналістів міжкультурної комунікативної компетентності, що створює основу для успішного ведення виробничої діяльності на засадах міжкультурної толерантності, завдяки здатності обирати комунікативно цілеспрямовані способи вербальної та невербальної поведінки в умовах професійної міжкультурної взаємодії.

Тип: цикл дисциплін професійної підготовки (нормативна).

Термін вивчення: 1 курс (2 семестр).

Кількість кредитів: 4 кредити ECTS: всього 120 год., з них: денна форма навчання – 48 год. аудиторних: 26 год. лекційних, 22 год. практичних занять.

Викладацький склад: кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри журналістики Насмінчук І.А.

 

Мета курсу: формування у фахівців міжкультурної комунікативної компетентності у сфері соціальних комунікацій.

Основні завдання дисципліни:

1)      ознайомити з основними аксіомами комунікації та комунікативними стратегіями при міжкультурному спілкуванні;

2)      формувати системне уявлення про процес міжкультурної комунікації;

3)      поглибити теоретичну базу та розвинути практичні навички міжкультурної комунікації у галузі соціальних комунікацій;

4)      сформувати «мультикультурну» особистість в полікультурному середовищі;

5)      розширити знання студентів про основні напрями досліджень в галузі міжкультурної комунікації і журналістики;

6)      впроваджувати мистецтво полівекторного міжкультурного діалогу як невід’ємну складову професійної підготовки журналіста.

 

Результати навчання: студенти мають знати:

­   понятійний та категорійний апарат щодо процесу міжкультурної комунікації;

­   основні принципи та підходи до обґрунтування сутності процесу міжкультурної комунікації;

­   критерії якості та ефективності міжкультурної комунікації;

­   технологію аналізу міжкультурних сценаріїв;

­   методи та моделі типологізації параметрів культур;

­   природу виникнення міжкультурних конфліктів, засоби їх діагностики, попередження й управління;

­   сутність культурного шоку, його стадії;

­   прислів’я різних народів, їх вплив на сприйняття інших культур.

 

Студенти мають уміти:

­   ефективно оперувати вербальними, невербальними засобами комунікації в міжкультурній взаємодії;

­   застосовувати методи та моделі культурних вимірів для аналізу міжкультурних ситуацій;

­   проводити прогнозування та аналіз міжкультурних конфліктів, обґрунтовано визначати оптимальні форми управління ними;

­   оцінювати рівень власної підготовленості до міжкультурної комунікації на підставі відповідних критерії і показників;

­   керувати емоціями, дотримуватись толерантного ставлення до представників інших культур.

Методи викладання дисципліни: У процесі викладання навчальної дисципліни для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів передбачене застосування як активних, так і інтерактивних навчальних технологій, серед яких: лекції проблемного характеру, міні-лекції, робота в малих групах, семінари-дискусії, мозкові атаки, кейс-метод, презентації, ознайомлювальні ігри, метод проектної роботи, комп'ютерні симуляції.

Методи оцінювання: поточне усне опитування, перевірка готовності до практичних занять; перевірка робочих зошитів, участь у дискусіях, написання самостійних робіт, модульної контрольної роботи, письмове тестування, перевірка виконання завдань для самостійної роботи тощо.

 

Розподіл балів, що присвоюються студентам:

Поточний і модульний контроль (60 балів)

Екзамен

Сума

Змістовий модуль 1 (60 балів)

 

 

100

Поточний контроль

Самостійна робота

МКР

 

40

20 балів

10 балів

30 балів

 

Форма підсумкового контролю: екзамен.

 

Перелік основної літератури:

1.      Алексеева І.О. Вступ до теорії міжкультурної комунікації : підручник / І.О. Алєєксєєва. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. - 294 с.

2.      Гриценко О. М. Мас-медіа у відкритому інформаційному суспільстві й гуманістичні цінності : [монографія] / О. М. Грищенко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2002. – 204 с.

3.      Грушевицкая Т. Г.Основы межкультурной коммуникации: учебник для вузов / Т. Г. Грушевицкая, В. Д. Попков, А. П. Садохин. – М. : Юнити-Дана, 2003. – 352 с.

4.      Гудков Д. Б. Теория и практика межкультурной коммуникации / Д. Б. Гудков. – М. : ИТДГК «Гнозис», 2003. –288 с.

5.      Манакін М. В. Мова і міжкультурна комунікація / М. В. Манакін. – К. : «Академія», 2012. – 288 с.

6.      Садохин А. П. Межкультурная коммуникация : учеб. пос. / А. П. Садохин. – М. : Альфа-М; ИНФРА-М, 2004. – 288 с.

 

Мова викладання: українська.