Опис (анотація): «Комунікативний практикум» – дисципліна, яка теоретично і практично готує студентів до діяльності журналіста і викладача, видавця та редактора. Дисципліна досліджує природу спілкування і комунікації, комунікативний процес, ознаки культури мовлення (радіомовлення, телевізійне мовлення), стилі мовлення тощо.

Тип: цикл дисциплін професійної підготовки (вибіркова).

Термін вивчення: 1 курс (2 семестр).

Кількість кредитів: 4 кредити ECTS: всього 120 год., з них: денна форма навчання – 40 год. аудиторних: 10 год. лекційних, 30 год. практичних занять.

 

Викладацький склад: кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри журналістики Насмінчук І.А.

Мета курсу: виробити на теоретичному і практичному рівнях комунікативні навички, уміння.

Основні завдання дисципліни:

1) узагальнити знання щодо специфіки комунікативного процесу;

2) поглибити знання щодо стилів і правил спілкування, комунікативних законів;

3) окреслити специфіку текстів наукового стилю;

4) ознайомити з комунікативними ознаками культури мовлення;

5) сприяти розвитку комунікативних здібностей, аналітичного мислення.

Результати навчання: студенти мають знати особливості різновидів, стилів і правил спілкування, комунікативних законів, акцентуйованих рис, гендерних аспектів спілкування, етнопсихолінгвістичних характеристик, сутності комунікативного акту, компонентів і форм спілкування, мовного і мовленнєвого етикету, особливостей міжкультурної комунікації, cпецифіку роботи на телебаченні, радіо.

Студенти мають уміти дотримуватися комунікативних ознак культури мовлення, користуватися логіко-психологічними правилами ведення бесіди, інтерв’ю, декодувати невербальні засоби спілкування, виголосити промову, фахово охарактеризувати мовлення, вимову, тон ведучого, співрозмовника.

Методи викладання дисципліни: усне слово викладача, пояснення, різні види бесіди (репродуктивна, аналітико-синтетична, евристична та інші), опитування, виконання завдань, створення та розв'язання проблемних ситуацій, конспектування, перегляд відеоматеріалів.

Методи оцінювання: поточне усне опитування, контрольна робота тощо.

 

Розподіл балів, що присвоюються студентам:

Поточний і модульний контроль (100 балів)

Сума

Змістовий модуль 1 (100 балів)

 

 

 

100

Поточний контроль

Самостійна робота

МКР

 

50 балів

10 балів

40 балів

 

Форма підсумкового контролю: залік.

 

Перелік основної літератури:

1.                  Абрамович С. Мовленнєва комунікація / Семен Абрамович, Марія Чікарькова. – К. : Навчально-виавничий центр, 2004. – 500 с.

2.                  Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: підручник / Флорій Сергійович Бацевич. – К. : Видавничий центр «Академія», 2004. – 344 с.

3.                  Косенко Ю. В. Основи теорії мовленнєвої комунікації : навч. посіб. / Ю. В. Косенко. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 292 с.

4.                  Культура спілкування у журналістській практиці: навчально-методичний посібник / укл. : Надія Бабич, Олеся Жук. – Чернівці : Букрек, 2012. – 160 с.

5.                 Осовська Г.В. Комунікації в менеджменті: Курс лекцій. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 336 с.

6.                  Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування / Ярослав Радевич-Винницький . – Львів: В-во «СПОЛОМ», 2001. – 224 с.

7.                  Різун В.В Лінгвістика впливу / В. В. Різун, Н.В. Непийвода, В. М. Корнєв. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. – 150 с.

8.                  Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / С. В. Шевчук, І. В. Клименко – 2-е вид., виправ і доповнене. – К.: Алерта, 2011. – 696 с.

 

 

Мова викладання: українська.