УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ СПОРТУ

Опис (анотація): Робочим навчальним планом підготовки бакалавра галузі знань 01 Освіта спеціальності 017 Фізична культура і спорт передбачено вивчення навчальної дисципліни “Управління сферою спорту”, яка висвітлює теоретичні основи управління сферою фізичної культури і спорту в Україні, її нормативно-правове й кадрове забезпечення; типологію побудову та діяльність фізкультурно-спортивних організацій як відкритих систем; функції, принципи та методи управління; теоретико-методичні основи управління персоналом суб’єктів фізичної культури і спорту. Практично готує студентів до формування в них позитивної позиції до занять з теорії фізичного виховання і спорту як проблеми на сучасному етапі соціальних, професійно-прикладних проблем; розуміння понять позиція, ставлення, мотив, потреби, цілеспрямованість, пізнавальний інтерес в їх взаємозв’язках, підпорядкованості, систематизації, а також модельних характеристик тренера з виду спорту; вміння організовувати процес фізичного виховання школярів з використанням управлінських структурних основ на різних рівнях технологічної реалізації.

Суміжними та взаємодоповнюючими дисциплінами є: теорія і методика фізичного виховання, анатомія людини, фізіологія спорту, біомеханіка фізичних вправ, теорія і методика викладання спортивних ігор, філософія. Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування у школярів позитивної позиції й мотивації до занять фізичною культурою і спортом.

Тип: цикл професійної та практичної підготовки (нормативна).

Термін вивчення: денна 3 курс (6 семестр); заочна – 4 курс (8 семестр)

Кількість кредитів: 5 кредитів ECTS: всього 150 год., з них: денна форма навчання – 50 год. аудиторних: 20 год. лекційних, 30 год. семінарських занять; заочна форма навчання – 20 год. аудиторних: 10 год. лекційних, 10 год. семінарських занять.

Викладацький склад: кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри спорту і спортивних ігор Зубаль М.В.

Метою дисципліни є теоретично і практично підготувати студентів до професійної діяльності викладача теорії і методики фізичного виховання у вищих навчальних закладах, а також тренера з видів спорту у ДЮСШ.

Завдання дисципліни:

1) сформувати у майбутнього фахівця певну систему уявлень, понять, знань, умінь та навичок про професійну специфіку своєї тренерської та педагогічної діяльності як управляємого процесу;

2) озброювати знаннями тих закономірностей “теорії управління”, що з достатнім ступенем ймовірності гарантує підвищення кінцевого результату праці тренера з видів спорту в ДЮСШ.

Основними формами вивчення курсу є лекції та практичні заняття, індивідуальні та групові консультації, творчі письмові роботи, самостійне опрацювання літератури. Практичні заняття передбачають поглиблення лекційного курсу у професійно-змістовій деталізації в спрямованості до специфіки практичної сфери діяльності (вміння, навички) та послідуючого використання їх під час проходження різних видів практик.

Внаслідок чого передбачається підготувати студента, який повинен:

знати: загальні основи теорії управління; змістові особливості соціального управління; хронологію виникнення ідеї “управління”; форму, структуру, методи, принципи, функції, організаційно-змістову технологію управління в системі фізичної культури і спорту;

вміти: організовувати процес тренування з використанням управлінських структурних основ на різних рівнях технологічної реалізації, від окремого заняття до всього періоду перебування дитини в ДЮСШ. Володіти управлінськими навичками планування, контролю, організації управління процесуальністю фізичної культури і спорту за схемою “вихідний стан – кінцева мета – визначення траєкторії переводу – реалізація – контроль – аналіз наслідків”.

Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення навчальної дисципліни.

Відповідно до освітньо-професійної програми (затверджена ухвалою вченої ради К-ПНУ імені Івана Огієнка від 30 травня 2017 року, протокол за  № 6) у здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня формуються наступні загальні компетентності:

- здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу;

- здатність проведення досліджень на відповідному рівні;

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

-  застосування професійно-профільних знань в галузі педагогіки та теорії фізичної культури для розв’язання педагогічних, навчально-виховних і науково-методичних завдань з урахуванням індивідуальних психолого-фізіологічних особливостей дітей, соціальних особливостей учнівських колективів у конкретних педагогічних ситуаціях;

- використання нормативних документів у навчально-педагогічній, фізкультурно-оздоровчій і спортивно-масовій та науково-дослідницькій роботі.

Сфера реалізації здобутих компетентностей під час працевлаштування.

Загальні компетенції:

1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.

Випускник цієї спеціальності здатний робити всебічний аналіз стану проблеми та співставлення даних з вимогами концептуальних документів. Наслідком роботи повинна стати об’єктивна діагностична інформація, яка дозволяє визначити, що необхідно переробити для реалізації завдань. Володіє певною системою уявлень, понять, знань, умінь та навичок про професійну специфіку певної прикладної спрямованості (аналіз стану здоров’я дітей), а також тих закономірностей “теорії управління”, що з достатнім ступенем ймовірності гарантують підвищення кінцевого результату праці тренера з видів спорту в ДЮСШ .

2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

Тренер з обраного виду спорту володіє понятійним апаратом, вміє визначати: актуальність, мету, завдання, об'єкт, предмет, наукову новизну, практичне значення дослідження. Використовуючи загальнонаукові, педагогічні, психологічні, медико-біологічні, соціологічні методи дослідження в змозі провести констатувальний чи формувальний педагогічний експеримент. За результатами проведених досліджень може робити відповідні висновки, впроваджувати результати наукових досліджень у практику.

3.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Випускники-тренери факультету фізичної культури спеціальності 017 Фізична культура і спорт володіють понятійним апаратом, уміють класифікувати літературні джерела. Використовуючи всесвітню мережу Інтернет пошукові системи Google, YouTube та інші здійснюють пошук необхідної новітньої інформації щодо різних засобів, методів, методик поведення занять, теоретичних уроків з фізичної культури та тренувань з видів спорту.

Спеціальні (фахові) компетентності:

1. Здатність організовувати діяльність та забезпечувати ефективне управління окремими суб’єктами сфери фізичної культури і спорту

При вивчені  дисципліни випускники спеціальності 017 Фізична культура і спорт вчаться використовувати набуті знання на практиці щодо проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, здійснювати організаційне, фінансове і інше забезпечення при проведенні їх з суб’єктами сфери фізичної культури і спорту,  саме з фізичними особами, що займаються фізичною культурою і спортом – спортсменами; фахівцями сфери фізичної культури і спорту; закладами фізичної культури і спорту; відповідними органами влади. 

2. Застосування знань в організації спортивно-масової роботи, визначенню ступеню та глибини засвоєння дітьми різного віку та фізичної підготовленості програмового матеріалу у використанні різноманітних методів, засобів і форм тренування, прогресивних прийомів керівництва спортивною діяльністю.

Майбутній тренер з видів спорту чи керівник у сфері фізичної культури і спорту має вміти застосовувати знання з організації спортивно-масової роботи. Управлінська діяльність – це технологічний процес, який потрібен для ефективної діяльності організації. Більшість організацій, окрім основної професійної діяльності, пов'язаної залученням населення до спортивних або оздоровчих занять, вирішують проблеми виживання, пошуку джерел фінансування. Тому вимоги до кадрів апарату управління значно зростають і в неможливо здійснювати керівництво з позицій традиційного підходу. Праця керівника у сфері фізичної культури і спорту має особливості, що притаманні управлінській праці в соціальних системах. Специфіка цієї праці полягає в підготовці спортсменів, оздровленні молоді і дорослого населення, проведення змагань та ін.  

Випускники володіють організаторськими, лідерськими якостями у підпорядкованому їм колективі. Їхня діяльність містить елементи, які відповідають праці тренера, педагога, психолога та ін.

Часто різні види праці вирішуються паралельно, що потребує від фізкультурного керівника прояву специфічних особистісних якостей та ситуаційного мислення. Перелік важливих аспектів діяльності керівника передбачає попередню підготовку, опанування сучасних методів набору кадрів, планування кількості робочих місць, розробки вимог, які ставляться до працівників; комплектування персоналу, його навчання та інструктування, спілкування з персоналом, мотивацію, урахування інтересів, атестацію персоналу.

Методи викладання дисципліни: усне слово викладача, пояснення, різні види бесіди (репродуктивна, аналітико-синтетична, евристична та інші), створення та розв'язання проблемних ситуацій, рольові ігри, конференції, дискусії, моделювання навчальної ситуації в аудиторії, виготовлення моделей таблиць систематизування отриманої інформації у вигляді конспектів, представлення отриманих результатів у вигляді публічних виступів, звітів та презентацій тощо.

Методи оцінювання:поточне оцінювання відповідей та виконання завдань на практичному занятті; оцінка за самостійну роботу; оцінка за індивідуальне завдання (реферат); модульна контрольна робота; підсумковий модульний контроль.

 

Денна форма навчання

Сума

Залік

Змістовий модуль 1

Управління сферою спорту

Поточний контроль

МКР

50

50

100

100

 

Заочна форма навчання

Сума

Залік

Змістовий модуль 1

Управління сферою спорту

Поточний контроль

МКР

50

50

100

100

 

 

Форма семестрового контролю – залік.

Інформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечують викладання дисципліни:

Зубаль Майя Вікторівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент.

 

Перелік основної літератури:

1. Андрощук Н., Андрощук М. Основи здоров'я і фізичної культури (теоретичні відомості). Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. 160 с.

2. Васьков Ю.В., Пашков І. М. Управління фізичним вихованням в загальноосітньому навчальному закладі. Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. 192 с.

3. Жданова О. М., Чеховська Л. Я. Основи управління сферою фізичної культури і спорту: навчальний посібник.  Львів: ЛДУФК, 2017. 244 с.

4. Зубаль М.В., Телебей С. М. Управління фізичним вихованням у загальноосвітньому навчальному закладі. 2-ге видання, перевидане і доповнене. Кам’янець-Подільський: Друкарня «Рута», 2017.  276 с.

 

Мова викладання: українська.