Спортивні та національні види боротьби

Опис (анотація): Навчальна дисципліна “Спортивні та національні види боротьбитеоретично і практично готує студентів до опанування формування системою знань, вивчення навчальної дисципліни є за планом: засвоєння теоретичних положень основ техніки і тактики спортивних та національних видів боротьби, методики навчання та організації і проведення змагань.

Тип: цикл професійної та практичної підготовки (нормативна).

Термін вивчення: 1 курс, 1 семестр - денна форма навчання, 4 курс, 8 семестр - заочна).

Кількість кредитів: 4,5 кредита ECTS: всього 135 год., з них: денна форма навчання – 54 год. аудиторних: 16 год. лекційних, 38 год. практичних занять; заочна форма навчання -  18 год. аудиторних: 4 год. лекційних, 14 год. практичних занять.

Викладацький склад: доцент кафедри спорту і спортивних ігор Гуска М.Б., викладач кафедри спорту і спортивних ігор Мазур В.Й.

Метою дисципліни є:

– сформувати у студентів знання, сприяти вихованню професійно-педагогічних навичок і вмінь для здійснення наступних видів діяльності:

– організація та проведення навчання школярів спортивними та національними видами боротьби;

– підготовка та організація проведення змагань з видів боротьби;

–       проведення занять з спортивних та національних видів боротьби в ЗОШ та в спортивних секціях;

–       пропаганда спортивних та національних видів боротьби як життєво важливих, корисних фізичних вправ і масових видів спорту;

–       застосування занять з спортивних та національних видів боротьби, як діючого засобу, що сприяє всебічному гармонійному розвитку особистості, формуванню активної життєвої позиції.

Завданнями вивчення дисципліни є: зміцнення здоров’я студентів; сприяння правильному фізичному розвитку, оволодіння основами раціональної техніки рухів у видах боротьби; повідомлення знань та прищеплення організаційних навичок в області фізичної культури та спорту; формування умінь самостійного підбору та виконання фізичних вправ з метою особистого удосконалення і проведення занять з групою студентів (з секційною групою ДЮСШ, класом); закріплення інтересу до систематичних занять з видів боротьби; оволодіння методикою формування рухових навичок та умінь; набуття умінь організації групи, дозування навчального матеріалу, виправлення помилок, підтримка позитивних емоцій студентів; набуття вмінь підвищувати інтерес до систематичних занять спортивними та національними видами боротьби; набуття навичок, що забезпечують безпеку проведення занять; набуття умінь самостійно рецензувати проведення заняття – як тим, хто проводить, так і рецензентом.

       Викладання спортивних та національних видів боротьби повинно здійснюватися в певній послідовності: створення передумов, необхідних для здійснення визначеної мети навчання; попереднє ознайомлення з вивченням матеріалу та первинне оволодіння ним; удосконалення необхідних знань, фізичних якостей та навичок.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

– предмет і завдання курсу спортивних та національних видів боротьби;

– класифікацію, систематику і термінологію з спортивних та національних видів боротьби;

– організацію і проведення занять з спортивних та національних видів боротьби на факультеті фізичної культури;

– гігієнічні вимоги до занять з видів боротьби;

– зміст, форми організації і методику проведення занять з спортивних та національних видів боротьби;

– профілактику травматизму на секційних заняттях в ДЮСШ з спортивних та національних видів боротьби;

– лікарський контроль, самоконтроль, перша допомога, масаж на заняттях з спортивних та національних видів боротьби;

– особливості методики проведення занять з дітьми;

– підготовку місць занять з видів боротьби;

– організацію змагань і методику суддівства.

 Вміти: володіти голосом під час подачі команд;

– знаходити правильній вибір місця для проведення вправ і контролю;

– підбирати підготовчі та спеціальні вправи, ігри, естафети, що сприяють оволодінню технікою і тактикою в спортивних та національних видах боротьби;

– виконувати завдання викладача щодо складання і проведення окремих частин тренувального заняття з наступним його аналізом;

– показати і аналізувати прийоми видів боротьби, послідовність   вивчення прийомів;

– знаходити помилки у виконанні та шляхи їх виправлення;

– обладнати місце для проведення занять з спортивних та національних видів боротьби.

Практично володіти: вправами для розвитку фізичних якостей;

– методами педагогічного контролю в процесі занять видами боротьби;

методикою використання допоміжного і нестандартного обладнання з
видів боротьби на заняттях;

– методикою роботи з науково-методичною літературою;

– методикою ведення виховної роботи в класі, секції, під час занять і
змагань з видів боротьби;

– технікою переворотів: важелем, обратним захватом тулуба, захватом шиї з під плеча, захватом руки на ключ та інш.;

– утриманням і виходом  з моста одним  способом;

– технікою переводу в партер: ривком за руку, нирком під руку з захватом шиї та плеча зверху, технікою кидків зі спини;

– веденням навчально-тренувального поєдинку в стійці та партері.

Методи викладання дисципліни: усне слово викладача, пояснення, різні види бесіди (репродуктивна, аналітико-синтетична, евристична та інші), створення та розвʼязання проблемних ситуацій.

Методи оцінювання: поточне усне опитування, оцінювання набутої системи практичних знань, умінь та навичок, написання модульної контрольної роботи т. ін.

Розподіл балів, що присвоюються студентам:

 

Денна форма навчання

Поточний і модульний контроль (100 балів)

Сума

Поточний контроль

Модульна контрольна робота

100

балів

60 балів

40 балів

 

Заочна форма навчання

Поточний і модульний контроль (100 балів)

Сума

Поточний контроль

Модульна контрольна робота

100

балів

60 балів

40 балів

 

Форма підсумкового контролю: залік.

Перелік основної літератури:

1. Алиханов И.И. Техника и тактика вольной боротьбы. Изд. 2-е, перераб., доп. / И.И. Алиханов. – М.: Физкультура и спорт, 1986. – 306 с., ил.

2. Богдан И.Г. Спортивна боротьба в школі / И.Г. Богдан, М.С. Дубовис. – К.: Рад. школа, 1990. – 106 с.

3. Бойко В.Ф. Физическая подготовка борцов / В.Ф. Бойко, Г.В. Данько. – К.: Олимпийская литература. – 2004. – 222 с.

4. Віленський Ю.М. Ігри в спортивній боротьбі / Ю.М. Віленський, М.С. Дубовіс. – К.: 1987. – 128 с.

5. Калеткин Г.И. Современная система подготовки дзюдоистов: Методические рекомендации / Г.И. Калеткин. – М.: В.И. – 1982. – 21 с.

6. Мазур В.Й. Спортивна боротьба. Методичні рекомендації до виконання практичних і самостійних занять з дисципліни “Спортивна боротьба з методикою викладання” (для студентів факультету фізичної культури) / В.Й. Мазур, М.Б. Гуска. – Камʼянець-Подільський : Аксіома, 2015. – 148 с.

7. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки / Л.П. Матвеев. – М.: ФИС, 1987. – 280 с.

8. Многолетняя подготовка в спортивных единоборствах. Г.Н. Арзютов. – Киев: НПУ имени М.П. Драгоманова, 1999 – 410 с.

9. Сумо. История. Теория. Практика. / Под ред. Проф. Арзютова Г.Н. – Луганск: «Элтон-2», 2008. – 165 с.

 

Мова викладання: українська.