Опис (анотація): Дисципліна «Художнє радіомовлення» покликана висвітлити закони діяльності художнього радіомовлення на теоретичному та практичному рівнях. У межах курсу дається уявлення про поняття художнього радіомовлення, принципи діяльності радіожурналіста, зумовлені особливістю способів впливу радіо на аудиторію, закони створення програмного радіопродукту в межах жанрової системи художнього радіомовлення.

Тип: цикл дисциплін професійної підготовки (вибіркова).

Термін вивчення: 3 курс (6 семестр).

Кількість кредитів: 4 кредити ECTS: всього 120 год., з них: денна форма навчання – 40 год. аудиторних: 40 год. практичних занять.

Викладацький склад: кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри журналістики Насмінчук І.А.

 

Мета курсу: ознайомити студентів зі специфікою принципів і законів діяльності художнього радіомовлення; структурувати знання про систему зв’язків ЗМІ, обґрунтувавши специфіку художнього радіомовлення; навчити студентів вільно володіти теоретичними і практичними знаннями в жанрі художнього радіомовлення, орієнтуючись на потреби і смаки сучасної радіоаудиторії.

Основні завдання дисципліни: вивчити основні історичні етапи розвитку світового та українського художнього радіомовлення; забезпечити глибоке усвідомлення студентами своєрідності сучасної ситуації в галузі художньої радіожурналістики; домогтися засвоєння студентами основних теоретичних положень художнього радіомовлення, особливостей системи виражальних засобів; ознайомити студентів із методами роботи з радіоаудиторією; забезпечити вироблення навичок написання радіоматеріалів та підготовки до їх виходу в ефір.

Результати навчання: студенти мають знати:

­   особливості художнього радіомовлення в системі ЗМІ;

­   основні історичні етапи функціонування художніх радіопрограм;

­   функціональну систему художнього радіомовлення;

­   жанрово-стильовий спектр радіожурналістики;

­   особливості взаємодії з радіоаудиторією.

Студенти мають уміти:

­   всебічно використовувати набуті знання в умовах динамічності сучасного радіопростору;

­   застосовувати практичні рекомендації у процесі створення професійного та конкурентного програмного радіопродукту;

­   аналізувати практичний матеріал;

­   здобути навички, які необхідні для роботи над художніми жанрами на радіо і використовувати їх на практиці.

 

Методи викладання дисципліни: практичні заняття для формування навичок у застосуванні практичних умінь та навичок; самостійна робота з опрацювання окремих питань теоретичного характеру; виконання домашніх завдань; опрацювання літератури тощо.

Методи оцінювання: експрес-опитування на заняттях; перевірка готовності до практичних занять; звіт за змістовий модуль; поточне тестування; підсумковий контроль; презентація власних проектів; перевірка готових радіопередач; написання модульної контрольної роботи і т. ін.


Розподіл балів, що присвоюються студентам:

 

Поточний і модульний контроль (100 балів)

Сума

Змістовий модуль 1 (100 балів)

 

 

 

100

Поточний контроль

Самостійна робота

МКР

 

50 балів

10 балів

40 балів

 

 

Форма підсумкового контролю: залік.

 

Перелік основної літератури:

1.      Карпенко В.О. Журналістика: Основи професіональної комунікації: навчальний посібник / В.О. Карпенко. – К. : Нора-прінт, 2002. – 348 с.

2.      Лизанчук В.В. Основи радіожурналістики: Підручник / В.В.Лизанчук. – К. : Знання, 2006. – 628 с.

3.              Миронченко В. Я. Основи інформаційного радіомовлення: Підручник В.Я. Миронченко. – К. : ІЗМН, 1996. – 440 с.

4.      Хоменко І.А. Оригінальна радіодрама: Навч.посібник / За ред. В.Я.Миронченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2002. – 320 с.

5.      Хоменко І. Художнє радіомовлення і шлях до відкритого суспільства / І. Хоменко. – Київ : Київський національний університет, 2014. – 384 с.

 

Мова викладання: українська.