Опис (анотація): Текстознавство – наукова дисципліна, яка вивчає закони творення тексту як найвищої незалежної мовної єдності, а також притаманні текстам типи, властивості, функції, стилі та жанри. Курс займає одне з провідних місць у фаховій підготовці студентів з галузі знань 06 Журналістика. Специфіка курсу зумовлена тим, що він є одним із теоретичних курсів, які дають уявлення про форми й закономірності співвідношення зовнішніх (комунікативних) факторів із внутрішніми константами тексту.

Тип: цикл дисциплін професійної підготовки (вибіркова).

Термін вивчення: 3 курс (6 семестр).

Кількість кредитів: 4 кредити ECTS: всього 120 год., з них: денна форма навчання – 40 год. аудиторних: 20 год. лекційних, 20 год. практичних занять.

Викладацький склад: кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри журналістики Насмінчук І.А.

 

Мета курсу: зміцнити і розширити знання студентів-журналістів про текст як структурно-семантичне ціле, про його складові; навчити їх правильно виділяти абзаци, ділити висловлювання на тематично закінчені відрізки; виробити вміння аналізувати види і засоби міжфразового зв’язку, продукувати зразкові та удосконалювати невправні тексти.

Основні завдання дисципліни:

1)      допомогти студентам зрозуміти сутність тексту, його понять і категорій;

2)      ознайомити із типологією текстів та їх компонентів;

3)      дослідити текст в аспекті проблеми взаємодії «автор – текст»;

4)      визначити специфіку жанрової природи тексту;

5)      вивчити структурно-семіотичні характеристики тексту та його комунікативні властивості;

6)      сформувати у студентів навички теоретично обґрунтованого аналізу текстів та їх компонентів.

 

Результати навчання: студенти мають знати:

­   основні віхи історії розвитку текстознавства;

­   становлення наукових основ вивчення тексту;

­   співвідношення понять «текст», «твір» і «дискурс» та різницю між ними;

­   аспекти співвідношення «заголовок – текст»;

­   елементи тексту;

­   закономірності побудови тексту.

 

Студенти мають уміти:

­   володіти технікою аналізу тексту з погляду автора, редактора, реципієнта;

­   творити власні тексти й аналізувати їх за смисловими та структурними критеріями;

­   аналізувати й розуміти текст як предмет дослідження різних наукових дисциплін;

­   сприймати текст як посередник між автором та реципієнтом у комунікативному акті;

­   вміти продукувати власні зв’язні висловлювання різних типів і стилів;

­   вільно володіти спеціальною дослідницькою термінологією.

 

Методи викладання дисципліни: лекції для ознайомлення з основними теоретичними положеннями; усне слово викладача, пояснення, бесіди, дискусії, практичні заняття для формування навичок у застосуванні теоретичних знань; доповнення на практичному занятті, письмові роботи (робота з текстом), виконання творчих завдань, конспектування, прийоми текстознавчого аналізу тексту, самостійна робота з опрацювання окремих питань теоретичного характеру; виконання домашніх завдань; опрацювання літератури тощо.

Методи оцінювання: експрес-опитування на лекціях; перевірка готовності до практичних занять; перевірка робочих зошитів, написання самостійних робіт, модульної контрольної роботи, письмове тестування, перевірка виконання завдань для самостійної роботи тощо.

 

Розподіл балів, що присвоюються студентам:

 

Поточний і модульний контроль (60 балів)

Екзамен

Сума

Змістовий модуль 1 (60 балів)

 

 

100

Поточний контроль

Самостійна робота

МКР

 

40

20 балів

10 балів

30 балів

 

 

Форма підсумкового контролю: екзамен.

 

Перелік основної літератури:

1.      Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник / Ф. С. Бацевич. – К. : Видавничий центр «Академія», 2004. – 344 с.

2.      Кондратенко Н. В. Текстознавство. Практикум: Навчально-методичний посібник / Н. В. Кондратенко. – Одеса, 2006. – 104 с.

3.      Кухаренко В. А. Інтерпретація тексту / В. А. Кухаренко. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 272 с.

4.      Насмінчук І.А. Текстознавство: навч.-метод. посіб. / І.А.Насмінчук. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2011. – 210 с.

5.      Різун В. В. Аспекти теорії тексту / В. В. Різун, А. І. Мамалига, М. Д. Феллер. Нариси про текст : Теоретичні питання комунікації тексту. – К. : Редакційно-видавничий центр «Київський університет», 1998. – 336 с.

6.      Серажим К. С. Текстознавство: підручник / К. С. Серажим. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 527 с.

7.      Текстознавство : навчальний комплекс для студентів-філологів (спеціалістів та магістрів) вищих навчальних закладів / уклад. О. В. Дуденко. – 3-є вид., переробл. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2015. – 109 с.

8.      Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця: Практичний посібник / М. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2010. – 560 с.

 

 

Мова викладання: українська.