Опис (анотація): Дисципліна «Техніка усного мовлення» є важливою частиною професійної підготовки майбутніх фахівців із реклами та PR. Предметом курсу є система технік, засобів і методів керування мовним апаратом для ефективного використання можливостей голосу у рекламній та PR-практиці. Дисципліна посідає одне з важливих місць у формуванні мовленнєвої культури майбутніх фахівців. Це зумовлено, по-перше, помітним зростанням ролі й значення ораторського мистецтва в усіх сферах і галузях суспільного життя – політиці, праві, журналістиці, міжнародних відносинах, педагогіці, культурі і навіть бізнесі; по-друге, нагальною потребою студентів в ознайомленні зі своєю майбутньою професійною діяльністю та місцем і значенням у ній красномовства; по-третє, об’єктивною необхідністю розвитку і вдосконалення виразності усного мовлення студентів; по-четверте, здобуті знання та вміння з фаху майбутні спеціалісти зможуть реалізувати у своїй професійній практичній діяльності повною мірою саме завдяки оволодінню риторикою.

Тип: цикл дисциплін професійної підготовки (вибіркова).

Термін вивчення: 1 курс (2 семестр).

Кількість кредитів: 4 кредити ECTS: всього 120 год., з них: денна форма навчання – 40 год. аудиторних: 40 год. практичних занять.

Викладацький склад: кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри журналістики Насмінчук І.А.

 

Мета курсу: розкрити теоретичні засади ораторського мистецтва, висвітлити методику красномовства в рекламній та PR-діяльності, виробити у студентів навички використання власного голосу і мовлення в рекламній та PR-галузі.

Основні завдання дисципліни: дати студентам знання про основні аспекти ораторської техніки; висвітлити голосові характеристики і методи їх розвитку; розкрити напрямки професійної постановки голосу; оволодіти засобами артикуляційної, орфоепічної та логіко-інтонаційної виразності мовлення; розвивати ораторські здібності студентів, голосову та мовленнєву культуру; виробляти у майбутніх спеціалістів навички професійного мовлення.

Результати навчання: студенти мають знати:

­   базовий поняттєво-термінологічний апарат теорії красномовства (терміни: мішано-діафрагмаційне дихання, діапазон голосу, голосові регістри, голосові резонатори, висхідна та низхідна інтонація, артикуляція, дикція, орфоепія, начитка, жанр та інші);

­   природу та основні механізми звукоутворення, постановки мовленнєвого голосу, норми української літературної мови;

­   вимоги до техніки мовлення, особливості сприймання аудиторією різних видів медійного тексту;

­   можливості застосування голосу в різних психологічних ситуаціях; основи ораторської майстерності, ведення програми, начитки рекламного тексту.

 

Студенти мають уміти:

­   добре володіти технікою ораторського голосу, контролювати мовне дихання, поставу, темп свого мовлення, вимову;

­   володіти засобами артикуляційної, орфоепічної та логіко-інтонаційної виразності професійного мовлення;

­   аналізувати свою і чужу вимову, виявляти відхилення від орфоепічних норм, застосовувати різні способи для їх подолання;

­   створювати партитуру тексту, змінювати залежно від мовної ситуації регістри мовлення;

­   практично використовувати навички голосової та мовленнєвої культури, виразно читати тексти різних жанрів;

­   володіти комплексом вправ у сфері гігієнічного і вібраційного масажів, на м’язове розслаблення.

 

Методи викладання дисципліни: усне слово викладача, пояснення, презентація, тренувальні вправи, творчі завдання, аналіз матеріалів у ЗМІ, самостійна робота із ЗМІ, виконання завдань, конспектування, рольові ігри, дискусії тощо.

Методи оцінювання: оцінювання знань, умінь і навичок із кожної теми на основі систематичного фронтального опитування, поточного опитування (тестування), творчих завдань; написання самостійних робіт, модульної контрольної роботи, письмове тестування, перевірка виконання завдань для самостійної роботи тощо.

Розподіл балів, що присвоюються студентам:

 

Поточний і модульний контроль (100 балів)

Сума

Змістовий модуль 1 (100 балів)

 

 

 

100

Поточний контроль

Самостійна робота

МКР

 

50 балів

10 балів

40 балів

 

Форма підсумкового контролю: залік.

 

Перелік основної літератури:

1.      Бабич Н. Д. Основи культури мовлення / Н.Д.Бабич. – Львів : Світ, 1990. – 232 с.

  1. Бабич Н. Д. Основи риторики: Практикум / Н.Д.Бабич. – Чернівці : Рута, 1999. − 100 с.

3.      Єлісовенко Ю.П. Ораторське мистецтво: постановка голосу й мовлення: Навч. посіб. / За ред. В.В. Різуна. – К. : Атака, 2008. – 204 с.

4.      Куляс І., Макаренко О. Ефективне виробництво теленовин: стандарти інформаційного мовлення; професійна етика журналіста-інформаційника. Практ. посіб. для журналістів. – К. : Вид-во ХББ, 2006. – 120 с.

  1. Олійник Г. А. Виразне читання: Основи теорії / Г.А.Олійник. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. – 224 с.
  2. Сарабьян Э. Актерский тренинг по системе Станиславского. Слова. Голос. Максимальная достоверность и убедительность. – М. : АСТ, 2010. — 160 с.
  3. Сербенська О. А. Культура усного мовлення. Практикум: Навчальний посібник / О.А.Сербенська. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 216 с.
  4. Яцемірська М. Культура фахової мови журналіста: Навч. посіб. / М. Яцемірська. – Л.: ПАІС, 2004. – 331 с.

 

Мова викладання: українська.