Опис (анотація): Дисципліна «Публіцистика» навчає студентів аналізу, виробленню критичної оцінки процесів і явищ, які су­проводжують етапи розвитку української публіцистики. Вивчення публіцистики у значній мірі сприяє формуванню таких якостей, що відповідають потребам морально здорової людини, так як публіцистика досліджує об'єктивні, закономірні процеси, не відштовхуючи особистість, її індивідуальність, яка є формою вираження об'єктивних закономірних зв'язків. Вив­чення публіцистичних творів удосконалює уміння дослідницької, пошукової роботи, яка пов'язана з умінням студентів самостійно вирішувати складні про­блеми з критично-оцінювальною діяльністю, а також розвиває творчі здібності журналістів: вміння створювати текст як усних виступів, так і письмових робіт з урахуванням специфіки жанру.

Тип: цикл дисциплін загальної підготовки (вибіркова).

Термін вивчення: 4 курс (8 семестр).

Кількість кредитів: 4 кредити ECTS: всього 120 год., з них: денна форма навчання – 40 год. аудиторних: 26 год. лекційних, 14 год. практичних занять.

Викладацький склад: кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри журналістики Насмінчук І.А.

 

Мета курсу: ознайомлення студентів зі своєрідною сферою журналістики публіцистикою – від минулого до сучасності, із закономірностями роз­витку різножанрових публіцистичних текстів; формування системи теоретичних і практичних знань, які допомагають орієнтуватися у процесі становлення й функціонування публіцистики.

Основні завдання дисципліни:

­   поглибити, систематизувати знання студентів про публіцистику, її призначення, жанрову структуру;

­   навчити студентів розуміти специфіку публіцистичних творів, конкретно-історичних умов їх творення;

­   ознайомити з публіцистичною спадщиною яскравих представників цього жанру;

­   навчити студентів аналізу, виробленню критичної оцінки процесів і явищ, які супроводжують етапи розвитку публіцистики;

­   прищепити вміння аналізу і вияву особливостей змісту і форми публіцистичних творів.

 

Результати навчання: студенти мають знати:

­   основні тенденції розвитку публіцистики;

­   передумови виникнення публіцистики взагалі й української зокрема;

­   історичний контекст розвитку публіцистики;

­   творчий шлях та публіцистичні праці провідних публіцистів;

­   проблематику і тематику знакових творів провідних українських публіцистів;

­   теоретичне обґрунтування публіцистичної майстерності.

Студенти мають уміти:

­   аналізувати й об’єктивно оцінювати факти, події та явища суспільного життя;

­   орієнтуватися в основних тенденціях розвитку української публіцистики.

 

Методи викладання дисципліни: усне слово викладача, пояснення, різні види бесіди (репродуктивна, аналітико-синтетична, евристична та інші), створення та розв'язання проблемних ситуацій, виготовлення унаочнень, використання аудіо- та відеозаписів, написання реферату, опрацювання наукової літератури, диспути, дискусії тощо.

Методи оцінювання: експрес-опитування на лекціях; перевірка готовності до практичних занять; перевірка робочих зошитів, модульної контрольної роботи; письмове тестування; звіт про виконане дослідження (реферативне повідомлення), перевірка виконання завдань для самостійної роботи тощо.

Розподіл балів, що присвоюються студентам:

Поточний і модульний контроль (100 балів)

Сума

Змістовий модуль 1 (100 балів)

 

 

 

100

Поточний контроль

Самостійна робота

МКР

 

50 балів

10 балів

40 балів

 

 

Форма підсумкового контролю: залік.

 

Перелік основної літератури:

 

  1. Василик Л. Є. Світоглядна публіцистика сучасних літературно-художніх видань: концептосфера національної ідентичності : монографія / Л. Є. Василик; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2010. - 415 c.
  2. Глушко О.К., Карпенко В.О. Публіцистика незалежної України: хрестоматія. – К., 2009. – 506 с.
  3. Глушко О. К. Художня публіцистика: європейські традиції і сучасність : монографія. – К. : Арістей, 2010. – 192 с.
  4. Дзюба І. Україна у пошуках нової ідентичності. – К. : Україна, 2006. – 848 с.
  5. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості : підруч. [2-ге вид., перероб. і допов]. – В. Й. Здоровега. – Львів : ПАІС, 2004. – 268 с.
  6. Лось Й. Публіцистика й тенденції розвитку світу. – Львів : Паїс, 2008. –376 с.
  7. Парцей М. П. Авторський фактор у публіцистиці / Парцей М. П. – Львів : Світ, 1990. – 200 с.
  8. Хоменко Т.М. Проповідництво і сучасна публіцистика. – Львів: ПАІС, 2008.
  9. Ярмиш Ю. Ф. Жанри сатиричної публіцистики : навчальний посібник. – К. : Центр вільної преси, 1999. – 114 с.

 

Мова викладання: українська.