Опис (анотація): Сучасна українська журналістика проходить етап становлення демократичних стандартів фахової діяльності, тому проблема підвищення літературної якості журналістського матеріалу є актуальною. Дисципліна «Літературна праця журналіста» має творчий характер і передбачає роботу над матеріалами в різних жанрах.

Тип: цикл дисциплін професійної підготовки (вибіркова).

Термін вивчення: 4 курс (7 семестр).

Кількість кредитів: 4 кредити ECTS: всього 120 год., з них: 40 год. аудиторних: 40 год. практичних занять.

Викладацький склад: кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри журналістики Насмінчук І.А.

 

Мета курсу: сформувати у студентів правильну мотивацію до журналістської творчості, до підвищення власного культурного рівня для успішної роботи над індивідуальним стилем письма та усного мовлення, підготувати майбутніх журналістів до літературної роботи, ознайомити з актуальними літературними методами і прийомами журналістської творчості, допомогти студентам вникнути у творчий процес, результатом якого повинен стати якісний журналістський текст.

Основні завдання дисципліни:

1)  формувати у студентів навики роботи над текстом журналістської прози;

2)  ознайомити студентів з основними методами і прийомами літературної творчості у ЗМІ;

3)  допомогти виробити літературні навики роботи над журналістським текстом;

4)  формувати у них власний індивідуальний стиль, підвищувати культуру усного та писемного мовлення;

5)  навчити писати студентів журналістські матеріали, виконані в різних жанрах й орієнтовані на різні цільові аудиторії, різні типи видань.

 

Результати навчання: студенти мають знати:

-          специфіку літературної праці журналіста;

-          особливості створення журналістського тексту;

-          традиційні для ЗМІ виражальні засоби;

-          основні літературні прийоми роботи над журналістським текстом.

 

Студенти мають уміти:

-          практично використовувати отримані теоретичні знання;

-          диференціювати аудиторію та працювати на конкретні цільові групи;

-          володіти навиками літературної роботи над журналістським текстом;

-          практично будувати якісний журналістський текст;

-          працювати над удосконаленням власного індивідуального стилю письма й усного мовлення.

 

Методи викладання дисципліни: усне слово викладача, пояснення, створення та розв’язання проблемних ситуацій, ділові та рольові ігри, що моделюють певні професійні ситуації, аналіз та самоаналіз журналістських матеріалів; виконання творчих завдань тощо.

Методи оцінювання: оцінювання знань, умінь і навичок із кожної теми на основі систематичного опитування, поточного контролю (тестування), творчих завдань; написання самостійних робіт, модульної контрольної роботи, перевірка виконання завдань для самостійної роботи тощо.

 

 

 

Розподіл балів, що присвоюються студентам:

 

Поточний і модульний контроль (60 балів)

Екзамен

Сума

Змістовий модуль 1 (60 балів)

 

 

100

Поточний контроль

Самостійна робота

МКР

 

40

20 балів

10 балів

30 балів

 

 

Форма підсумкового контролю: екзамен.

 

Перелік основної літератури:

1.      Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: Підручник / За наук. ред. О. Галича. – Київ : Либідь, 2001. – 488 с.

2.      Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості / В. Й. Здоровега. – Львів : паіс, 2000. – 180 с.

3.      Кузнецова О.Д. Засоби й форми сатири та гумору в українській пресі / О.Д.Кузнецова. – Львів : Видавничий центр університету імені Івана Франка, 2003. – 250 с.

4.      Леви М. Гениальность на заказ / Марк Леви; пер. с англ. Олега Мацака. – М. : Манн, Иванов и Фербер; Эксмо, 2013. – 224 с.

5.      Михайлин І. Л. Основи журналістики: Підручник. – 3-тє вид. / І.Л.Михайлин.– Л., 2003. – 284 с.

6.      Нерух О.О. Першооснови журналістської творчості. – Харків : Світ дитинства, 2000. – 108 с.

7.      Черникова Е.В. Литературная работа журналиста: учебник для студентов вузов / Е.В.Черникова. – М. : Гардарики, 2007. – 187 с.

8.      Ярмиш Ю.Ф. Жанри сатиричної публіцистики: Навчальний посібник / За ред. проф. В.В. Різуна. – К.: Інститут журналістики, 2003. – 156 с.

 

Мова викладання: українська.