Опис (анотація): Дисципліна «Інноваційні технології в рекламі та PR» націлена на розвиток у студентів навичок практичної роботи по створенню рекламних продуктів з використанням сучасних інноваційних технологій і нестандартних форм, вміння ставити і вирішувати завдання організації і планування рекламної та PR-діяльності. Значення курсу надзвичайно важливе для майбутніх фахівців, що вивчають рекламно-інформаційну сферу та зв’язки з громадськістю для забезпечення широкого спектру інформаційних послуг.

Тип: цикл дисциплін загальної підготовки (вибіркова).

Термін вивчення: 3 курс (5 семестр).

Кількість кредитів: 4 кредити ECTS: всього 120 год., з них: денна форма навчання – 40 год. аудиторних: 20 год. лекційних, 20 год. практичних занять.

Викладацький склад: кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри журналістики Насмінчук І.А.

 

Мета курсу: підготовка у майбутніх фахівців теоретичної бази і практичних навичок в області сучасних інновацій, на основі яких буде будуватися їх робота за фахом.

Основні завдання дисципліни:

­    ознайомити студентів із теоретичними основами інноваційних технологій в рекламі та PR;

­    розкрити процес розвитку та впровадження інноваційних технологій у практику рекламної та PR-діяльності;

­    висвітлити особливості впровадження в практику сучасної рекламної діяльності інноваційних технологій;

­    навчити розробляти продукт засобами інноваційних технологій у сфері реклами та PR.

 

Результати навчання: студенти мають знати:

­   принципи інноваційних процесів у рекламі та PR;

­   види інноваційних технологій (InDoor TV, Ground FX, Just Touch, Free Format Projection, Eye Tracker тощо) та їх диференціацію;

­   інноваційні професійні особливості проектування та реалізації інформаційного та технологічного забезпечення в області реклами і PR;

­   основні елементи та принципи новітніх технологій;

­   інноваційні особливості професійної діяльності в області реклами і зв'язків з громадськістю;

­   методи оцінювання ефективності впровадження інновацій.

 

Студенти мають уміти:

­   володіти сучасними способами ефективної організації рекламної та PR-діяльності;

­   використовувати теорії інноваційного розвитку;

­   аналізувати сучасні технології створення реклами;

­   задіювати інноваційні технології реклами та зв'язків з громадськістю для вирішення професійних завдань, в тому числі адаптувати вже створені раніше і продукувати нові технології відповідно до ситуації;

­   професійно аргументувати необхідність інноваційних методів роботи в рекламі та PR.

 

Методи викладання дисципліни: усне слово викладача, пояснення, бесіда, створення та розв'язання проблемних ситуацій, рольові ігри, дискусії, вирішення ситуативних завдань, демонстрації та презентації по ключових темах курсу.

Методи оцінювання: експрес-опитування на заняттях; перевірка готовності до практичних занять; презентація власних проектів; написання модульної контрольної роботи тощо.

Розподіл балів, що присвоюються студентам:

 

Поточний і модульний контроль (100 балів)

Сума

Змістовий модуль 1 (100 балів)

 

 

 

100

Поточний контроль

Самостійна робота

МКР

 

50 балів

10 балів

40 балів

 

 

Форма підсумкового контролю: залік.

 

Перелік основної літератури:

1.      Бебик В. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз / В. Бебик. – К. : МАУП, 2005. – 440 с.

2.      Джулер А. Креативные стратегии в рекламе / А. Джулер, Б. Дрюниани.– СПб. : Питер, 2008.

3.      Скляренко Н.В. Соціальна реклама в контексті дизайну [Текст] : Навчальний посібник для студентів спеціальності «Дизайн» денної та заочної форм навчання / Н. В. Скляренко, О. В. Романюк. – Луцьк : ЛНТУ, 2012. – 232 с.

4.      Тодорова О.В. Інновації в комунікаціях. Інноваційний PR-інструментарій в соціальних комунікаціях сучасного бізнесу : монографія / Оксана Тодорова – К. : Інтерконтиненталь-Україна, 2015. — 176 с.

5.      Чухрай Н.І. Маркетинг інновацій: [підручник] / Н.І. Чухрай. – Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 256 с.

 

 

Мова викладання: українська.