Опис (анотація): Дисципліна «Масова комунікація та інформація: Комунікаційні технології» є складовою частиною дисциплін нормативного блоку. Її вивчення передбачає розв'язання низки завдань фундаментальної професійної підготовки фахівців з галузі знань 06 Журналістика, зокрема: теоретичне та практичне оволодіння майбутніми журналістами основами комунікаційної взаємодії, розвиток особистісних якостей майбутнього комунікатора, розуміння особливостей свого професійного статусу, передумов та наслідків професійної діяльності.

Тип: цикл дисциплін професійної підготовки (нормативна).

Термін вивчення: 3 курс (5 семестр).

Кількість кредитів: 4 кредити ECTS: всього 120 год., з них: денна форма навчання – 48 год. аудиторних: 26 год. лекційних, 22 год. практичних занять.

Викладацький склад: кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри журналістики Насмінчук І.А.

                                                       

Мета курсу: ознайомити студентів з практичними аспектами сучасних комунікаційних технологій та способами їх використання у професійній діяльності журналіста, а також формування у майбутніх фахівців соціально-комунікаційної компетентності через засвоєння знань про сучасні комунікаційні технології, їх нормативно-правових засад, розвиток і саморозвиток професійної етичної культури на рефлексивній основі, відповідальності за результати праці.

Основні завдання дисципліни:

1)             сформувати у студентів системне бачення комунікаційних процесів у суспільстві;

2)             показати нову якість інформаційних відносин у суспільстві, що формується під впливом сучасних комунікаційних технологій;

3)             ознайомити студентів з принципами, нормами і правилами професійної комунікативної поведінки;

4)      розкрити соціальну значущість комунікаційних технологій у професійній діяльності фахівців з мас-медіа.

 

Результати навчання: студенти мають знати:

­    зміст поняття «комунікаційні технології»;

­    зміст поняття «комунікативний ефект»;

­    систему зовнішніх та внутрішніх факторів, що визначають професійну комунікативну поведінку фахівців з мас-медіа, вибір комунікативної технології;

­    сутність методів і прийомів реклами та PR;

­   несприятливі фактори та негативні наслідки, помилкові, афектні дії у професійній комунікаційній діяльності;

­    технології створення комунікативних ефектів у соціальній комунікації.

 

Студенти мають уміти:

­    кваліфікувати види комунікаційних технологій;

­    аналізувати та оцінювати професійну поведінку й діяльність фахівців з мас- медіа як професійних комунікаторів, визначати ефективність застосування певної комунікаційної технології визначати професійно важливі технології, які мають морально-етичну складову (сугестія, маніпуляції, інформаційні війни);

­    визначати характеристики аудиторії та адекватність твору цільовій аудиторії;

­   аналізувати журналістські матеріали з позиції використання комунікаційних ефектів;

­   виявляти та аналізувати типові помилки професійної поведінки фахівців з мас-медіа, що пов’язані з вибором та використанням комунікаційних технологій;

­   готувати творчі проекти з використанням різних комунікаційних технологій;

­   здійснювати діагностику, самооцінку та регулювання власної професійної комунікативної поведінки та діяльності під час проходження навчальної практики.

 

Методи викладання дисципліни: лекції для ознайомлення з основними теоретичними положеннями; усне слово викладача, пояснення, бесіди, дискусії, практичні заняття для формування навичок у застосуванні теоретичних знань; доповнення на практичному занятті, самостійна робота з опрацювання окремих питань теоретичного характеру; виконання домашніх завдань; опрацювання літератури тощо.

Методи оцінювання: експрес-опитування на лекціях; перевірка готовності до практичних занять; написання самостійних робіт, модульної контрольної роботи, письмове тестування, перевірка виконання завдань для самостійної роботи і т. ін.

 

Розподіл балів, що присвоюються студентам:

 

Поточний і модульний контроль (60 балів)

Екзамен

Сума

Змістовий модуль 1 (60 балів)

 

 

100

Поточний контроль

Самостійна робота

МКР

 

40

20 балів

10 балів

30 балів

 

 

Форма підсумкового контролю: екзамен.

 

Перелік основної літератури:

  1. Джеймс Лалл. Мас-медіа, комунікація, культура. Глобальний підхід / Лалл Джеймс. – К., 2002. – 264 с.
  2. Зражевська Н. І. Комунікаційні технології: лекції / Н. І. Зражевська. — Черкаси : Брама-Україна, 2010. — 224 с.
  3. Королько В.Г. Паблик рілейшнз. Наукові основи, методика, практика / В.Г. Королько. – К. : Скарби, 2001. – 400 с.
  4. Островська Н. В. Прикладні соціально-комунікаційні технології [Електронний ресурс]: навчальний посібник / Н. В. Островська. – Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см.
  5. Потятиник Б. В. Інтернет-журналістика: навч. посіб. / Борис Потятиник. – Львів : ПАІС, 2010. – 248 с.
  6. Почепцов Г.Г. Теорія комунікації / Г.Г. Почепцов. – К. : Вид.центр «КУ», 1999. – 308 с.
  7. Різун В.В. Теорія масової комунікації / В.В.Різун. – К. : Просвіта, 2008. – 260 с.
  8. Слісаренко І.Ю. Паблік рилейшнз у системі комунікації та управління.: Навч. посіб. / І.Ю. Слісаренко. – К. : МАУП, 2001. – 104 с.

9.      Холод О. М. Комунікаційні технології [текст] підручник / О. М. Холод. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 212 с.

10.  Холод О. М. Теорія інмутації суспільства : монографія / Холод О. М. – К. : КиМУ, 2011. – 305 с.

 

 

Мова викладання: українська.