Опис (анотація): Дисципліна спрямована на підготовку особистості до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою мас-медіа, включаючи як традиційні (друковані видання, радіо, кіно, телебачення), так і новітні (комп’ютерно опосередковане спілкування, Інтернет, мобільна телефонія) медіа з урахуванням розвитку інформаційно-комунікаційних технологій.

Тип: цикл дисциплін загальної підготовки (вибіркова).

Термін вивчення: 2 курс (3 семестр).

Кількість кредитів: 4 кредити ECTS: всього 120 год., з них: денна форма навчання – 40 год. аудиторних: 20 год. лекційних, 20 год. практичних занять.

Викладацький склад: кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри журналістики Насмінчук І.А.

 

Мета курсу: дати уявлення про сучасні соціокомунікаційні процеси і пояснити значущість медіаосвіти та медіаграмотності в глобалізованому інформаційному світі; ознайомити студентів із найрозповсюдженішими видами маніпуляцій і пропаганди, надати базові інструменти перевірки інформації та критичного мислення.

Основні завдання дисципліни:

1)       ознайомити студентів з основними напрямками медіаосвіти, її аудиторіальною стратифікацією, завданнями і викликами масовокомунікаційних перетворень;

2)       сформувати розуміння залежності рівня медіаосвіти суспільства і здатності його протистояти позитивним і негативним наслідкам впливу медіа;

3)       дати уявлення про медіаграмотність як про нову форму соціалізації людини, можливість глибокого розуміння сучасних суспільно-політичних, громадянських, культурних проблем, і водночас як про механізм отримання новітніх знань за допомогою медіаконтенту телебачення, преси, Інтернет, радіо, кіно тощо.

 

Результати навчання: студенти мають знати:

­          роль медіа у формуванні полікультурної картини світу;

­          аспекти медіаосвіти та медіаграмотності;

­          негативні тенденції, що створюють засоби масової інформації;

­          особливості використання медіаінформації;

­          правила культури спілкування в інформаційному суспільстві та методи захисту від можливих негативних впливів у процесі масової комунікації;

­          принципи маніпулювання свідомістю споживачів аудіовізуальної інформації.

 

Студенти мають уміти:

­          виявляти маніпулятивний контент медіа;

­          здійснювати аргументований критичний огляд аудіовізуальної та друкованої інформації;

­          оцінювати зміст, форму і стиль аудіовізуальної та друкованої інформації;

­          давати оцінку культурно-історичному розвитку суспільства, його культурному і духовному надбанню;

­          розшифровувати та використовувати закодовану в медіаповідомленнях інформацію;

­          самостійно створювати медіапроекти в галузі медіаосвіти.

 

Методи викладання дисципліни: лекції із застосуванням мультимедійного проектора, словесні методи (бесіди та дискусії); наочні методи (ілюстрування, демонстрування та самостійне спостереження); репродуктивні методи; проблемно-пошукові методи; методи формування пізнавальних інтересів студентів; методи стимулювання творчої активності (стимулювання зацікавленості, творчого інтересу; цікавої аналогії; використання запитань, що стимулюють процес мислення вищого рівня); інтерактивні методи: метод проектів, засідання «круглого столу», дебати і дискусії, мозковий штурм.

Методи оцінювання: експрес-опитування на лекціях; перевірка готовності до практичних занять; написання модульної контрольної роботи, письмове тестування, перевірка виконання завдань для самостійної роботи (створення презентацій, творчі проекти) тощо.

 

Розподіл балів, що присвоюються студентам:

 

Поточний і модульний контроль (60 балів)

Екзамен

Сума

Змістовий модуль 1 (60 балів)

 

 

100

Поточний контроль

Самостійна робота

МКР

 

40

20 балів

10 балів

30 балів

 

 

Форма підсумкового контролю: екзамен.

 

Перелік основної літератури:

1.      Гороховський, О. М. Фактчек як тренд розслідувань: можливості та перспективи [Текст] : практич. посіб. / О. М. Гороховський. – Дніпро : Ліра, 2017. – 133 с.

2.      Кара-Мурза С. В. Манипуляция сознанием / С. В. Кара-Мурза. – М. : Эксмо; Алгоритм, 2007. – 857 с.

3.      Медіаграмотність. Критичне мислення у мультимедійному світі / Сінді Шейбе, Фейз Рогоу ; [пер. з англ. С. Дьома ; за заг. ред. В. Ф. Іванова, О.В. Волошенюк]. – Київ : Академія Української Преси : Центр Вільної Преси, 2017. – 319 с.

4.      Медіаосвіта. Основи медіаграмотності: навчально-методичний посібник для курсу «Основи медіаграмотності» / укл. С.О.Троян, Ткачук А.В. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2014. – 128 с.

5.      Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід : Навчальний посібник / О. Т. Баришполець, Л. А. Найдьонова, Г. В. Мироненко, О. Є. Голубева, В. В. Різун та ін.; За ред. Л. А. Найдьонової, О. Т. Баришпольця. – К. : Міленіум, 2009. – 440 c.
6.      Потятиник Б. В. Медіа: ключі до розуміння / Б. В. Потятиник. – Львів : ПАІС, 2004. – 312 с.
7.      Практична медіаосвіта: авторські уроки. Збірка / Ред.-упор. В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк; за науковою редакцією В. В. Різуна та В. В. Літостанського. – К. : Академія української преси, Центр вільної преси, 2013. – 447 с.
8.      Різун В. Медіаосвіта та медіаграмотність: підручник / Ред.-упор. В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк; За науковою редакцією В. В. Різуна. – Київ : Центр Вільної Преси, 2013. – 352 с.

 

 Мова викладання: українська.