Опис (анотація): Ознайомлення студентів із особливостями роботи інформаційних агентств дає можливість закріпити їхні знання про журналістику новин, виробити навички написання матеріалів у інформаційних жанрах. Оволодіння основами новинної журналістики, формами і методами роботи журналістів інформаційних агентств створить надійне підґрунтя для подальшого вдосконалення і розвитку професійних навичок студентів, зробить внесок у формування їхньої журналістської майстерності.

Тип: цикл дисциплін професійної підготовки (нормативна).

Термін вивчення: 1 курс (2 семестр).

Кількість кредитів: 5 кредитів ECTS: всього 150 год., з них: денна форма навчання – 60 год. аудиторних: 50 год. практичних занять, 10 год. лабораторних занять.

Викладацький склад: кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри журналістики Насмінчук І.А.

 

Мета курсу: ознайомити студентів із інформаційно-технологічними засадами розвитку й діяльності інформаційних агентств, їх досвідом, місцем і роллю у вітчизняному та світовому інформаційних просторах, виробити у них уміння і навички роботи із новинними матеріалами, ознайомити із жанровим потенціалом агенційної журналістики.

Основні завдання дисципліни:

1)      ознайомити студентів з основними етапами становлення і розвитку інформаційних агентств, їх роллю і місцем у процесах глобалізації;

2)      установити особливості роботи журналіста для інформаційного агентства;

3)      надати студентам базові відомості про жанри новинної журналістики, про збагачення інформаційними агентствами жанрової палітри журналістики;

4)      домогтися розуміння студентами понять «агенційна журналістика», «інформаційний продукт»;

5)      забезпечити засвоєння студентами вимог, які висуваються до матеріалів інформаційних агентств, навчити користуватися жанровим потенціалом;

6)      ознайомити студентів із структурою та організацією роботи інформаційних агентств;

7)      навчити редагувати матеріали інформаційних агентств, адаптуючи їх до потреб потенційної аудиторії;

8)      подбати про перспективне бачення студентами можливостей і проблем глобальних та національних інформаційних агентств в епоху Інтернету.

Результати навчання: студенти мають знати:

­   основні етапи становлення та розвитку світових та вітчизняних інформаційних агентств, лідерів сучасного інформаційного ринку;

­   особливості агенційної журналістики, принципи та критерії відбору новин;

­   структуру повідомлення інформаційного агентства: слаглайн, хедлайн, дейтлайн, лід, саблід, джерела інформації, бекграунд;

­   жанрову систему, яка використовується вітчизняними та світовими інформаційними агентствами та характеристики таких жанрів як факт, розширене повідомлення, замітка (та її різновиди), репортаж, інтерв’ю, інформаційна кореспонденція, інформаційний звіт, жанр статистичної інформації, виклад думок, огляд преси, портрет (його різновиди);

­   принципи організації роботи інформаційного агентства;

­   поняття диверсифікації інформаційних продуктів та послуг інформаційних агентств та її причини;

­   принципи редагування матеріалів інформаційних агентств;

­   техніку написання повідомлення для інформаційного агентства та підготовки різножанрових матеріалів;

­   можливості та перспективи розвитку інформаційних агентств в епоху глобалізації.

Студенти мають уміти:

­   шукати та відбирати новини для інформаційних агентств;

­   збирати необхідну для написання матеріалів інформацію;

­   вмотивовано користуватися різними джерелами інформації;

­   визначати жанр майбутнього матеріалу для інформаційного агентства;

­   сформувати його структуру, включивши всі обов’язкові елементи;

­   писати повідомлення для інформаційних агентств та готувати матеріали в інших жанрах;

­   готувати бекграунд та підбирати для цього інформацію;

­   володіти основами редагування матеріалів інформаційних агентств;

­   адаптувати повідомлення інформаційного агентства до потреб аудиторії, співвіднісши його з інтересами потенційних споживачів інформації.

 

Методи викладання дисципліни: Проведення практичних та лабораторних занять передбачає використання різноманітних інтерактивних форм і методів навчання, таких як «мозковий штурм», ділова гра, робота в малих групах, дискусії, екскурсії тощо.

Методи оцінювання: усне опитування, перевірка готовності до практичних занять, оцінювання домашніх самостійних завдань; творчих робіт; написання самостійних робіт, модульної контрольної роботи, письмове тестування, створення проектів, презентацій тощо.

Розподіл балів, що присвоюються студентам:

Поточний і модульний контроль (100 балів)

Сума

Змістовий модуль 1 (100 балів)

 

 

 

100

Поточний контроль

Самостійна робота

МКР

 

50 балів

10 балів

40 балів

 

Форма підсумкового контролю: залік.

Перелік основної літератури:

1.                  Вайшенберг Зігфрид. Новинна журналістика: Навчальний посібник / За загал. ред. В.Ф.Іванова. – К. : Академія Української Преси, 2011. – 265 с.

2.                  Ким М.Н. Новостная журналистика. Базовый курс.: Учебник / М.Н. Ким. – СПб. : Изд-во Мизайлова В.А., 2005. – 352 с.

3.                  Колісник О.М. Агенційна журналістика : курс лекцій / О.М. Колісник. – К. : КиМУ, 2013. – 306 с.

4.                  Нестеряк Ю.М. Агенційна журналістика. Курс лекцій. – К. : Інститут журналістики, 2009. – 185 с.

5.                  Новинна журналістика: Навч. посібник / За заг. ред. В.Ф. Іванова.– К. : Академія української преси, 2004. – 262 с.

6.                  Погорелый Ю.А. Иформационное агентство: стиль информационных сообщений [Электронный ресурс] / Ю.А. Погорелый.– М., 2000. – Режим доступа : http://www.evattist.narod.ru/text19/018/htm.

7.                  Стівенс Мітчелс. Виробництво новин: телебачення, радіо, Інтернет / М. Стівенс, пер. з англ. Н. Єгоровець. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – С. 375–386.

8.                  Сучасна агенційна журналістика : довідкове видання для студентів інституту, факультетів, відділень та кафедр журналістики / за заг. ред. В.В.Різуна; упоряд. В. Я. Миронченко. – К. : Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – 148 с.

Мова викладання: українська.