Сучасні технології у фізичній культурі та спорті

 

Опис (анотація): Робочим навчальним планом підготовки бакалавра (4 роки) спеціальності 017 Фізична культура і спорт передбачено вивчення на другому курсі в другому семестрі навчальної дисципліни «Сучасні технології у фізичній культурі та спорті».

Навчальна дисципліна “Сучасні технології у фізичній культурі та спортітеоретично і практично готує до опанування студентами основ використання комп’ютерних технологій у практичній діяльності сфери фізичного виховання та спорту, поглиблення ними знань з використання спеціалізованого програмного забезпечення у повсякденній професійній діяльності.

Тип: Згідно навчального плану дисципліна “ Сучасні технології у фізичній культурі та спорті” відноситься до вільного вибору студентів циклу вибіркової частини.

Термін вивчення: 2 курс (4 семестр - денна форма навчання, 4 семестр - заочна).

Кількість кредитів: 4 кредити ECTS: всього 120 год., з них: денна форма навчання – 40 год. аудиторних: 20 год. лекційних, 20 год. практичних занять; заочна форма навчання -  16 год. аудиторних: 8 год. лекційних, 8 год. практичних занять.

Викладацький склад: доцент кафедри спорту і спортивних ігор Зубаль М.В., викладач кафедри спорту і спортивних ігор Мазур В.Й.

Метою дисципліни є: формування у студентів сучасного рівня інформаційної культури, базових знань і практичних навичок з основ застосування комп’ютерних технологій, використання сучасного програмного забезпечення для вирішення різноманітних завдань у майбутній професійній діяльності фахівців із фізичного виховання та спорту.

Завданнями вивчення дисципліни є:

– набуття студентами знань, умінь і компетентностей ефективно вирішувати завдання професійної діяльності з використанням сучасних комп’ютерних технологій в свері фізичної культури та спорту.

– використання спеціального програмного забезпечення у тренерській діяльності (види комʼютерних програм, що використовуються при проведенні занять);

– вивчення і застосовування сучасних методів та засобів обробки інформації при її зберіганні, переробці і підготовці різних вихідних форм (сучасні засоби інформатизації тренерської діяльності, основи планування і комп'ютерної обробки результатів за допомогою сучасних інформаційних технологій;

сформувати уявлення про раціональне використання мультимедійних технологій в навчальному та тренувальному процесі;

навчити застоссовувати у майбутній професійній діяльності тренера різноманітні сучасні комп’ютерні програми (при проведенні тренувальних занять, у змагальній діяльності та відновлення).

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

основні поняття та терміни, що застосовуються у сучасних комп’ютерних технологіях в галузі фізичної культури та спорту;

основи користування операційною системою та прикладними компʼютерними програмами у тренувальному процесі (навчальні - для навчання; контролюючі - для контролю; інформаційні - для отримання інформації);

 основи статистики, статистичні методи обробки результатів вимірювань в галузі фізичної культури та спорту;

Вміти:

володіти термінологією, апаратним і програмним забезпеченням комп’ютерних технологій в галузі фізичної культури та спорту;

− експлуатувати основні апаратні пристрої персонального комп’ютера при проведенні тренувальних занять, змагань;

− виконувати основні дії в середовищі операційної системи Windows (основні документи організації та проведення змагань);

− виконувати пошук інформації в мережі Інтернет (інформаційні матеріали, демонстраційні матеріали навчання, що підвищують наочність, і ефективність словесних методів в предметних цифрових освітніх ресурсах);

− володіти навичками роботи із системним програмним забезпеченням для управління навчальним-тренувальним процесом;

використовувати прикладні програми в галузі фізичної культури та спорту;

використовувати математико-статистичні методи обробки результатів вимірювань в галузі  фізичної культури та спорту;

здійснювати вибір системи (комп’ютерні технології) оздоровчого тренування відповідно до індивідуальних особливостей людини.

Методи викладання дисципліни: усне слово викладача, пояснення, різні види бесіди (репродуктивна, аналітико-синтетична, евристична та інші), створення та розвʼязання проблемних ситуацій.

Методи оцінювання: поточне усне опитування, оцінювання набутої системи практичних знань, умінь та навичок, написання модульної контрольної роботи т. ін.

 

Розподіл балів, що присвоюються студентам:

Денна форма навчання

Поточний і модульний контроль (100 балів)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

 

100

балів

Поточний контроль

Поточний контроль

МКР

30

30

40

 

Заочна форма навчання

Поточний і модульний контроль (100 балів)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

 

100

балів

Поточний контроль

Поточний контроль

МКР

30

30

40

Форма підсумкового контролю: залік.

Перелік основної літератури:

1. Денисова Л.В. Измерения и методы математической статистики в физическом воспитании и спорте : учеб. пособие для вузов / Л.В. Денисова, П.В. Хмельницкая,
Л.А. Харченко. – К.: Олимп. лит., 2008. – 127 с

2. Кириленко Н.М. Лабораторний практикум з основ роботи з персональним комп’ютером. Навчально-методичний посібник / Н.М. Кириленко – Вінниця : Глобус-прес, 2010. – 106 с.

3. Лебедев А.Н. Windows 7 и Office 2010. Компьютер для начинающих /
А.Н. Лебедев. – СПб. Питер, 2010. – 299 с.

4. Містулова Т.Є. Математичні методи в теорії та практиці спорту / Т.Є. Містулова. – К. : Наук, світ, 2004. – 90 с.

5. Волков В.Б. Понятийный самоучитель Ехсеl 2010 / В.Б Волков. – СПб. : Питер, 2010. – 256 с.

6. Грошев А.С. Информатика : [учеб. для вузов] / А.С. Грошев. – Архангельск : Изд-во Арханг. гос. техн. ун-та, 2010. – 468 с.

7. Джелен Билл / Сводные таблицы в Microsoft Ехсеl / Билл Джелен, Майкл Александер. – М. : Вильямс, 2011. – 464 с.

8. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании : учеб. пособ. [для студ. высш. пед. учеб. заведений] / И.Г. Захарова. – М. : Издательский центр «Академия», 2005. – 192 с.

9. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Підручник. – [2-ге вид.]. – К. : Каравела, 2011. – 592 с.

10. Ковтанюк Ю.С. Библия пользователя ПК (персонального компьютера) /
Ю.С. Ковтанюк. – К. : Диалектика, 2007. – 992 с.

11. Левин А.Ш. Word и Ехсеl. Самоучитель Левина в цвете / А.Ш. Левин. – [2-е изд.]. – СПб. : Питер, 2011. – 224 с.

12. Леонтьев В. П. Новейшая энциклопедия для компьютера / В.П. Леонтьев. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2010. – 960 с.

13. Ляпин В.С. Статистика: теория и практика в ЕхсеІ // В.С. Ляпин, И.Г. Зверева,
Н.Г. Никифорова. – М. : Финансы и статистика, 2010. – 450 с.

14. Масальгин Н.А. Математико-статистические методи в спорте / Н.А. Масальгин. – М. : Физкультура и спорт, 1995. – 151 с.

15. Морзе Н.В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій / Н.В. Морзе. – К. : Видавнича група BHV, 2006. – 298 с.

16. Морзе Н.В. Особливості навчання майбутніх вчителів ефективному використанню інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі / Н.В. Морзе // Збірник наук. праць Уманського державного педагогічного університету / [ред. Мартинюк М.Т. ]. – К. : Міленіум, 2005. – 348 с. – С. 192204.

17. Смирнов Ю.И. Спортивная метрология : [учеб. для студентов пед. вузов] /
Ю.И. Смирнов, М.М. Полевщиков. – М. : Изд. центр Академия, 2000. –
232 с.

18. Соловьева Л.Ф. Компьютерные технологии для учителя / Л.Ф. Соловьева. – СПб. : БХВ-Петербург, 2003. – 160 с.

19. Спортивная метрология : [учеб. для ин-тов физ. культури.] / под ред.
В.М. Зациорского. – М. : Физкультура и спорт, 1982. – 256 с.

20. Сучасні інформаційні технології та їхнє використання: Навчальний посібник / [Гуревич Р.С., Шестопалюк О.В., Кадемія М.Ю. та ін.]. – Київ, 2006. – 631 с.

Мова викладання: українська.