АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОРГАНІЗАЦІЯ КРАЄЗНАВЧО-ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Організація краєзнавчо-туристичної діяльності»  спеціальності 017 Фізична культура і спорт першого (бакалаврського) рівня є оволодіння знаннями  про характерні специфічні особливості краєзнавчо-туристичної діяльності як засобу фізичного виховання.

Навчальна дисципліна «Організація краєзнавчо-туристичної діяльності» взаємопов'язана з такими навчальними дисциплінами: «Теорія і методика фізичного виховання», «Анатомія людини», «Фізіологія», «Педагогіка», «Психологія», «Теорія і методика викладання спортивних ігор», «Теорія і методика викладання рухливих ігор і забав».

 2. Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення навчальної дисципліни.

Відповідно до освітньо-професійної програми (затверджена ухвалою вченої ради К-ПНУ імені Івана Огієнка від 30 травня 2017 року, протокол за  № 6) у здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня формуються наступні загальні компетентності:

- здатність до формування світогляду та аналізу розвитку людського буття, суспільства і природи;

- здатність проведення досліджень на відповідному рівні;

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

- використання професійно-профільних знань з планування і оформлення документації навчально-тренувального процесу;

- використання професійно-профільних знань та практичних вмінь і навичок в організації краєзнавчо-туристичної діяльності та спортивного туризму.

 Сфера реалізації здобутих компетентностей під час працевлаштування.

Загальні компетенції:

1. Здатність до формування світогляду та аналізу розвитку людського буття, суспільства і природи. Майбутній фахівець володіє знаннями щодо виникнення і розвитку туризму та характерних, специфічних особливостей його видів і форм; виховує у підростаючого покоління дбайливе ставлення до природи та духовних надбань українського народу. оволодіння технікою пішохідного туризму; застосовує набуті знання, вміння і навички у професійній діяльності.

2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

Тренер з обраного виду спорту володіє навичками самостійно займатися дослідницькою діяльністю, а саме понятійним апаратом, вміє визначати: актуальність, мету, завдання, об'єкт, предмет, наукову новизну, практичне значення дослідження. Використовує загальнонаукові, педагогічні, психологічні, медико-біологічні, соціологічні методи дослідження. За результатами проведених досліджень може робити відповідні висновки, впроваджувати результати наукових досліджень у практику.

3.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Випускники-тренери факультету фізичної культури спеціальності 017 Фізична культура і спорт володіють понятійним апаратом, уміють класифікувати літературні джерела. Використовуючи всесвітню мережу Інтернет пошукові системи Google, YouTube та інші. Здійснюють пошук необхідної новітньої інформації щодо різних засобів, методів, методик поведення занять, історичних та археологічних даних. 

Спеціальні (фахові) компетентності:

1. Використання професійно-профільних знань з планування і оформлення документації навчально-тренувального процесу.

Майбутній спеціаліст розробляє зміст, організацію та завдання шкільних секцій та гуртків з туристсько-краєзнавчої роботи. Володіє правилами організації та проведення змагань з техніки туризму як органічного продовження навчально-тренувального процесу, організовує краєзнавчу і суспільно-корисну роботу в поході. Створює цікаві умови для учасників і глядачів. Готує і проводить змагання: розробляє документацію – план організації фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи в школі, положення про проведення змагань, командний протокол, зведений протокол, формування та підготовка команд до участі в змаганнях, пропагування змагань, вимоги до обладнання основних етапів змагань, орієнтування у заданому напрямку, орієнтування на маркірованій трасі, орієнтування за вибором.

2. Використання професійно-профільних знань та практичних вмінь і навичок в організації краєзнавчо-туристичної діяльності та спортивного туризму.

Тренер з туризму володіє знаннями про історію міжнародного і внутрішнього туризму; специфічні особливості пішохідного, лижного, гірського, велосипедного, водного, спелеотуризму; головні елементи топографії; правила безпеки в туристських походах; зміст, організацію та завдання шкільних секцій та гуртків з туристсько-краєзнавчої роботи; організацію та проведення  змагань з техніки туризму; організацію краєзнавчої і суспільно корисної роботи в поході; туристську етику і психологічний клімат в групі; загальні кулінарні правила; історію, географію, природу рідного краю.

 3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами

Змістовий модуль 1

Організація краєзнавчо-туристичної діяльності зі школярами

Тема 1. Короткі історичні відомості про розвиток туризму. Характерні специфічні особливості туризму, як засобу фізичного виховання школярів.

Тема 2. Класифікація видів і форм туризму.  Класифікація видів туризму, форми туристичної роботи.

Тема 3. Топографічна підготовка. 1. Вміння орієнтуватися на місцевості як життєво-необхідна навичка. Головні елементи топографії. Форми рельєфу.

Тема 4. Місцеві предмети. Умовні топографічні знаки. Робота з картою. Способи орієнтування на місцевості.

Тема 5. Зміст, організація та завдання шкільних секцій з туризму.  Організація засідання ради колективу фізичної культури, загальні шкільні збори. Організація секції з туризму. Зміст та завдання роботи секції з краєзнавчо-туристичної діяльності

Тема 6. Організація та проведення змагань з техніки пішохідного туризму з дітьми шкільного віку. Педагогічна спрямованість та особливості проведення змагань з техніки туризму. Загальні принципи побудови дистанції.

Тема 7. Підготовка і проведення змагань з техніки пішохідного туризму. Оформлення документації, фотозвіт.

Тема 8. Географічне положення, природні умови і ресурси області. Географічне положення та адміністративно-територіальний поділ. Клімат, флора і фауна Хмельницької області. Озера, ставки, водосховища Хмельницької області. Архітектурні пам’ятки.

 4. Обсяг вивчення навчальної дисципліни:

- кількість кредитів ЄКТС – 5;

- кількість годин – 150;

- кількість аудиторних годин – 50, 16 годин лекцій, 34 години практичних занять;

- кількість годин самостійної роботи – 100.

 5. Форма семестрового контролю – залік.

 6. Інформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечують викладання дисципліни:

Зубаль Майя Вікторівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент.

 7. Перелік основної літератури:

1. Грабовський Ю. А. Скалій О. В., Скалій Т. В. Спортивний туризм: навчальний посібник. Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2009. 304 с.

2. Гуска М. Б., Зубаль М. В. Основи теорії і методики рекреаційно-оздоровчог туризму: методичні рекомендації. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. 100 с.

3. Гуска М. Б., Стринадко В. С., Гуска М. В., Зубаль М. В., Стсюк І. І. Перша долікарська допомога та критичні ситуації під час подорожей: навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. 264 с.

4. Дмитрук О. Ю., Щур Ю. В. Спортивно-оздоровчий туризм: навчальний посібник. Київ: Альтерпрес, 2008.  280 с.

5. Зубаль М. В., Райтаровська І. В.  Практикум з дисципліни «Організація краєзнавчо-туристичної діяльності».  Камянець-Подільський: ПП Буйницький, 2011. 18с.

6. Козинець В.М. Безпека життєдіяльності у сфері туризму: навчальний посібник.  Київ: Кондор, 2006.  576с.

7. Пангелов Б. П. Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей: навчальний посібник. Київ: Академвидав, 2010.  248 с.