Анотація. Робочим навчальним планом підготовки бакалавра (4 роки) спеціальності 017 Фізична культура і спорт передбачено вивчення у шостому  семестрі навчальної дисципліни «Основи теорії спортивних змагань». Концепція вищезазначеної навчальної дисципліни полягає у набутті необхідних знань, умінь та навичок здобувачами вищої освіти, щодо особливостей методики проведення змагань з волейболу, баскетболу, гандболу, футболу та настільного тенісу в дитячій юнацькій спортивній школі, у закладах середньої та вищої освіти.

Тип: цикл професійної (нормативна).

Термін вивчення: 3 курс (6 семестр).

Кількість кредитів: 4 кредити ECTS: всього 120 год., з них: денна форма навчання – 48 год. аудиторних: 24 год. лекційних, 24 год. практичних занять; заочна форма навчання – 12 год. аудиторних: 6 год. лекційних, 6 год. практичних занять.

Викладацький склад: кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри спорту і спортивних ігор Прозар М. В., викладач кафедри спорту і спортивних ігор Стасюк В. А.

Метою викладання навчальної дисципліни  «Основи теорії спортивних змагань» є підготовка висококваліфікованого тренера з обраного виду спорту який в змозі кваліфіковано здійснювати фізкультурно-оздоровчу та навчально-тренувальну роботу з різним контингентом населення, а також сприяти гармонійному розвитку особистості, формуванню життєво необхідних навичок, розвитку фізичних якостей, підготовці кваліфікованих спортсменів та команд.

 

Завдання навчальної дисципліни полягают у:

- засвоєння теоретичних положень з основ теорії спортивних змагань;

- засвоєння теоретичних положень з основ методики суддівства змагань з волейболу, баскетболу, гандболу, футболу, настільного тенісу.

- опанування методикою суддівства змагань з волейболу, баскетболу, гандболу, футболу, настільного тенісу.

 

Відповідно до освітньої (освітньо-професійної) програми, здобувачі вищої освіти мають знати:

- значення та види змагань;

- організацію, проведення та планування змагань з видів спорту;

- системи розіграшу (колову з вибуванням, змішану);

- правила змагань з волейболу, баскетболу, гандболу, футболу, настільного тенісу;

- організаційно-практичні заходи, які необхідно виконати до, під час та після завершення змагань під час їх проведення у дитячо-юнацьких спортивних школах, колективах фізичної культури, у спортивних клубах, федераціях з видів спорту.

 

вміти:

- підготувати звітну документацію про проведення змагань (положення про змагання, заявку, технічну заявку, таблицю результатів, звіт головного судді);

- скласти сценарій відкриття та закриття змагань;

- скласти кошторис витрат на проведення змагань;

- скласти кошторис витрат по відрядженню на участь у змаганнях;

- вести протокол гри з волейболу, баскетболу, гандболу, футболу, настільного тенісу;

- виконувати практичне суддівство змагань з волейболу, баскетболу, гандболу, футболу, настільного тенісу.

 

Методи викладання дисципліни.

1. Практичні:

- Навчання рухових дій: навчання технічного елементу загалом, навчання технічного елементу  по частинами;

- Удосконалення та закріплення рухових дій: ігровий та змагальний методи;

Удосконалення фізичних якостей: методи безперервної вправи, метод інтервальної (повторної) вправи, метод комбінованої вправи.

2.Методи використання слова:

- Пояснення – послідовний виклад закономірностей і правил, яких слід дотримуватися під час виконання певного технічного елементу чи тактичної дії. Пояснення повинне бути коротким, правильним та зрозумілим. Використовуючи цей метод слід зосередити увагу студентів на самому головному.

- Розповідь – послідовне, логічне викладення фактів або явищ у їхньому розвитку. Цей метод використовують при ознайомленні студентів з новим технічним елементом чи тактичною дією.

- Бесіда – поєднується з поясненням або розповіддю. При вивченні дисципліни «Теорія і методика викладання спортивних ігор» використовується два види бесід: вступні (спрямовані на повідомлення нових завдань), бесіди для перевірки засвоєних знань та ступеня усвідомленості учнями своїх дій.

3. Методи демонстрації:

Демонстрація поз і рухів (безпосередній показ): з самого початку студент повинен створити уяву не тільки про технічний елемент, але й про послідовність рухів їх інтенсивність, ритм, амплітуду; використовувати повільний показ, який дає можливість краще сприйняти структуру технічного елементу, що вивчається; при показі можна зупинитися на певних місцях, підкреслити розмах, швидкість та інші параметри рухової дії, показ повинен бути точним взірцем того, що повинен відтворити учень.

Демонстрація ілюстрованих матеріалів (опосередкований показ): перегляд відео (виконання технічних елементів провідними спортсменами); поєднання «сповільненої» демонстрації зі звичайною; запис відео виконання технічного елементу самими студентами – робота над помилками.

Методи оцінювання: поточне, усне опитування, практичне виконання технічних елементів, письмове тестування, написання модульних контрольних робіт та інші.

Розподіл балів, що присвоюються студентам:

 

Денна форма навчання

 

Поточний і модульний контроль (60 балів)

Екзамен

Сума

Змістовий модуль 6

60 балів

 

 

40

 

 

100

Поточний

Контроль

МКР № 1

40

Балів

20

балів

 

Заочна форма навчання

 

Поточний і модульний контроль (60 балів)

Екзамен

Сума

Змістовий модуль 6

60 балів

 

 

40

 

 

100

Поточний

Контроль

МКР № 1

40

Балів

20

балів


Форма підсумкового контролю: екзамен.

Перелік основної літератури:

1. Драчук А. І. Теорія і методика викладання гандболу : Навчальний посібник / Драчук А. І. – Вінниця : «Ландо ЛТД», 2011. – 154 с.

2. Прозар М. В. Теорія і методика викладання спортивних ігор (волейбол): навчальний посібник [для факульт. фіз. вих. і сп. вищих навч. закладів ІІІ-IV рівнів акредитації] / М. В. Прозар Є. П. Козак – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2015. – 234 с.

3. Прозар М. В. Теорія і методика викладання спортивних ігор : навчально-методичний посібник [для факульт. фіз. вих. і сп. вищих навч. закладів ІІІ-IV рівнів акредитації] / М. В. Прозар, В. В. Слюсарчук, М. В. Зубаль , С. М. Телебей. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2014. – 198 с.

4. Поплавский Л. Ю. Баскетбол / Поплавський Л.Ю. – К. : Олімпійська література, 2004. – 446 с.

5. Стасюк В. А. Теорія і методика викладання спортивних ігор (футбол) : навчально-методичний посібник [для факульт. фіз. вих. і сп. вищих навч. закладів ІІІ-IV рівнів акредитації] / В. А. Стасюк, І. І. Стасюк, М. В. Прозар, А. О. Петров. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня ‘‘Рута‘‘», 2017 – 162 с.

Мова викладання: українська.