Анотація. Робочим навчальним планом підготовки бакалавра (4 роки) спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) передбачено вивчення у шостому  семестрі навчальної дисципліни «Спортивна метрологія». Концепція навчальної дисципліни «Спортивна метрологія» полягає у вивченні студентами: основ сучасної теорії педагогічного контролю у фізичному вихованні та спорті; математико-статистичних методів та їх застосування для обробки та аналізу результатів контролю і планування навчально-тренувального процесу; технології і методичних прийомів реєстрації, обробки та аналізу показників фізичного стану учнів, студентів, спортсменів, тренувальних навантажень.

Тип: цикл професійної та практичної підготовки (нормативна).

Термін вивчення: 3 курс (6 семестр).

Кількість кредитів: 4 кредити ECTS: всього 120 год., з них: денна форма навчання – 40 год. аудиторних: 20 год. лекційних, 20 год. лабораторних занять; заочна форма навчання – 16 год. аудиторних: 8 год. лекційних, 8 год. практичних занять.

Викладацький склад: кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри спорту і спортивних ігор Прозар М. В., кандидати педагогічних наук, викладачі кафедри спорту і спортивних ігор Алєксєєв О.О.

Метою викладання навчальної дисципліни «Спортивна метрологія» є визначення змісту, ролі й завдань дисципліни у підготовці фахівців з фізичного виховання та спорту. Оволодіння вміннями і навичками грамотно використовувати вимірювальну інформацію для математико-статистичної обробки й аналізу усіх видів підготовленості учнівської, студентської молоді, спортсменів не лише масовий розрядів, але й спортсменів високої кваліфікації.

  Завданнями вивчення навчальної дисципліни «Спортивна метрологія» є формування у здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня систем знань з:  основ теорії вимірювань, основ теорії оцінки, основ теорії тестування фізичних якостей, математико-статистичних методів обробки результатів тестування, метрологічних основи контролю і відбору в спорті.

Відповідно до освітньої (освітньо-професійної) програми, здобувачі вищої освіти мають знати:

- основи теорії вимірювань – одиниці вимірювань і точність вимірювань, шкали вимірювань – шкала найменувань, шкала порядку, інтервальна шкала, шкала відношень.

-  основи теорії тестування фізичних якостей – означення понять: «тест», «фізичні якості»; завдання тестування. Ефективність застосування тестування, означення понять: «надійність» тестів, «стабільність» тестів, «узгодженість» тестів, еквівалентність тестів, шляхи підвищення надійності тестів.

- організація тестування – вибір тестів, вимоги до процедури тестування, частота проведення тестування, реєстрація результатів тестування, педагогічна оцінка результатів тестування.

основи теорії оцінок – поняття  оцінки, шкали оцінок – пропорційна шкала, прогресуюча шкала, регресуючи шкала, S-подібна шкала, перцентильна шкала, шкала ГЦОЛІФКа, Т-шкала для виведення комплексної оцінки з декількох,  норми оцінок.

математико-статистичні методи обробки результатів тестування – предмет математичної статистики та її роль в завданнях фізичної культури і спорту, генеральна сукупність і вибірка, емпіричні розподіли, табличне подання експериментальних даних, графічне подання експериментальних даних, числові характеристики вибірки, середня арифметична величина, середнє квадратичне відхилення, середня помилка середнього арифметичного, коефіцієнт варіації, t-критерій Стьюдента, критерій Т. Уайта, Хі-квадрат, Т-критерій Уілкінсона. Міра зв’язку між явищами (коефіцієнт кореляції).

Вміти:

- кваліфіковано використовувати метрологічно-обґрунтовані засоби і методи вимірювання і контролю у фізичному вихованні та спорті: підібрати вимірювальні шкали для обробки тієї чи іншої інформації у фізичній культурі і спорті; підбирати тести для вирішення найрізноманітніших завдань навчально-тренувального процесу; дотримуватися правильної процедури тестування; правильно підбирати шкали оцінок для переведення тих чи інших спортивних результатів в бали, очки, оцінку.

- метрологічно-грамотно використовувати вимірювальну інформацію для обробки й аналізу показників фізичної, технічної, тактичної, теоретичної й інших видів підготовленості спортсменів  їх змагальних і тренувальних навантажень: визначити такі числові характеристики вибірки: середнє арифметичне ( або М); середнє квадратичне відхилення (σ або S); середню помилку середнього арифметичного (m); коефіцієнт варіації (V); вірогідність відмінностей між двома залежними (або незалежними) сукупностями за t-критерієм Стьюдента, критерієм Т.Уайта, за Хі-квадратом; міру зв’язку між явищами (коефіцієнт кореляції при кількісних вимірюваннях, коефіцієнт кореляції при якісній оцінці ознак, коефіцієнт рангової кореляції) (r); графічно зображувати результати математико-статистичного аналізу експериментальних даних.

Методи викладання дисципліни. Словесні  методи навчання: пояснення, інструктаж, розповідь, бесіда (вступна, повідомлення, повторення, контрольна, репродуктивна), навчальна дискусія. Наочні методи навчання: ілюстрування, демонстрування, самостійне спостереження. Практичні методи навчання: вправи,  лабораторні роботи, практичне виконання завдань. Інші методи (індукція і дедукція, метод аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, конкретизації, виділення головного).

Методи оцінювання: поточне, усне опитування, написання самостійних робіт, письмове тестування, написання модульних контрольних робіт та інші.

Розподіл балів, що присвоюються студентам:

Денна форма навчання

Поточний і модульний контроль (60 балів)

Сума

Змістовий модуль 1 (60 балів)

 

 

100

Поточний контроль

 

МКР

70

Балів

30

балів

 

Заочна  форма навчання

Поточний і модульний контроль (60 балів)

Сума

Змістовий модуль 1 (60 балів)

 

 

100

Поточний контроль

 

МКР

70

Балів

30

балів

 

Форма підсумкового контролю: залік.

Перелік основної літератури:

1. Костюкевич В.М. Спортивна метрологія: [Навчальний посібник для студентів факультетів фізичного виховання педагогічних факультетів] / В. М. Костюкевич. – В. : ДОВ «Вінниця», ВДПУ, 2001. – 183 с.

2. Сергієнко Л.П. Спортивна метрологія: теорія і практичні аспекти : Підручник / Л. П. Сергієнко – К. : КНТ, 2010. – 776 с.

3. Солопчук М.С. Основи науково-методичної діяльності у галузі фізичної культури і спорту: навч. посіб. / М. С. Солопчук, А. О. Федірко. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2006. – 224 с.

4. Шиян Б. М. Основи наукових досліджень у фізичному вихованні та спорті : навчальний посібник [для факульт. фіз. вих. і сп. вищих навч. закладів ІІ-IV рівнів акредитації] / Б. М. Шиян, Г. А. Єдинак, Ю. В. Петришин – Кам’янець-Подільський : ПП «Видавництво Оіюм», 2012. – 302 с. 

Мова викладання: українська.