Анотація: Робочим навчальним планом підготовки бакалавра (4 роки) спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) передбачено вивчення на третьому курсі навчальної дисципліни «Теорія і методика викладання спортивних ігор».

Дисципліна «Теорія і методика викладання спортивних ігор» включає в себе декілька видів спорту – волейбол, баскетбол та гандбол та футбол. Предметом вивчення цієї дисципліни є узагальнення теорії і методики спортивних ігор, оволодіння якими дає можливість успішно використовувати цей самостійний вид руховою активністю з метою гармонійного фізичного і духовного розвитку людини. У ході вивчення вищезазначеної дисципліни у здобувачів вищої освіти формуються знання щодо особливостей методики проведення  уроку фізичної культури з елементами спортивних ігор (гандболу, баскетболу, волейболу)..

Термін вивчення: 3 курс (6 семестр).

Кількість кредитів: 3 кредити ECTS: всього 90 год., з них: денна форма навчання – 38 год. аудиторних: 6 год. лекційних, 32 год. практичних занять. 4 кредити ECTS: всього 120 год., з них: заочна форма навчання – 14 год. аудиторних: 2 год. лекційних, 12 год. практичних занять.

Викладацький склад: кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри спорту і спортивних ігор Прозар М.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спорту і спортивних ігор Козак Є.П., викладачі кафедри спорту і спортивних ігор Стасюк В.А., Петров А. О.

Метою викладання є визначення змісту, ролі й завдань дисципліни у підготовці фахівців з фізичної культури і спорту, забезпечення теоретичної, методичної та практичної підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни «Теорія і методика викладання спортивних ігор» є формування у здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня:

- дати студентам знання змісту навчального матеріалу та його планування відповідно до програми ЗОШ;

- забезпечити формування системи знань з основ техніки і тактики гри та методики навчання;

- навчити студентів ставити завдання з предметних і комплексних уроків;

- сформувати вміння підбирати засоби навчання (підготовчі, підвідні, спеціальні вправи, естафети, рухливі ігри) та методи для вирішення поставлених завдань;

- формувати у студентів навички професійно-педагогічної майстерності.

Відповідно до освітньої (освітньо-професійної) програми, здобувачі вищої освіти мають знати:

- визначення базових понять предмету «Теорії і методики викладання спортивних ігор»: спортивні ігри,  техніка гри, технічна майстерність, класифікація техніки, технічний прийом,   тактика гри, засоби ведення гри, форми ведення гри, тактична комбінація,  система гри,  індивідуальні, групові, командні дії,  стратегія, загальна фізична підготовка, спеціальна фізична підготовка;

- особливості вікового розвитку дітей та підлітків 10-12, 13-14, 15-16, 17-18 років;

- планування навчального матеріалу з гандболу, баскетболу, волейболу в школі;

- особливості вивчення модулів «Волейбол», «Баскетбол», «Гандбол», «Футбол» у  ЗНЗ;

- головні вимоги до сучасного уроку фізичної культури;

- гандбол, баскетбол, волейбол, як засіб фізичного виховання школярів;

- засоби та методи, які використовують у процесі проведення уроку фізичної культури для вивчення техніки рухових дій у спортивних іграх;

- засоби та методи, які використовують у процесі проведення уроку фізичної культури для розвитку фізичних якостей засобами спортивних ігор;

- методику проведення уроків фізичної культури засобами спортивних ігор із використанням технічних прийомів і тактичних дій;

 - етапи навчання (етап початкового навчання, етап поглибленого навчання, етап подальшого вдосконалення);

- особливості ЧСС на уроках фізичної культури дітей та підлітків 10-12, 13-14, 15-16, 17-18 років;

- характерні особливості навантаження та виникнення втоми.

 - вміти рецензувати урок фізичної культури, визначати загальну та моторну щільність уроку, вміти будувати пульсову криву та виставляти оцінку за урок.

Вміти:

- при підготовці до проведення  уроку вміти підбирати імітаційні, підвідні та підготовчі вправи для вивчення   техніки та тактики спортивних ігор (волейболу, баскетболу, гандболу, футболу);

- підготувати план-конспект уроку з гандболу, баскетболу, волейболу та футболу;

- рецензувати урок фізичної культури, визначати загальну та моторну щільність уроку, вміти будувати пульсову криву та виставляти оцінку за урок;

- виправляти помилки у процесі проведення уроку фізичної культури;

- знаходити спільну мову з дітьми (студентами) під час проведення уроку;

- володіти термінологією спортивних ігор.

 

Методи викладання дисципліни.

1. Практичні:

- Навчання рухових дій: навчання технічного елементу загалом, навчання технічного елементу  по частинами;

- Удосконалення та закріплення рухових дій: ігровий та змагальний методи;

Удосконалення фізичних якостей: методи безперервної вправи, метод інтервальної (повторної) вправи, метод комбінованої вправи.

2.Методи використання слова:

- Пояснення – послідовний виклад закономірностей і правил, яких слід дотримуватися під час виконання певного технічного елементу чи тактичної дії. Пояснення повинне бути коротким, правильним та зрозумілим. Використовуючи цей метод слід зосередити увагу студентів на самому головному.

- Розповідь – послідовне, логічне викладення фактів або явищ у їхньому розвитку. Цей метод використовують при ознайомленні студентів з новим технічним елементом чи тактичною дією.

- Бесіда – поєднується з поясненням або розповіддю. При вивченні дисципліни «Теорія і методика викладання спортивних ігор» використовується два види бесід: вступні (спрямовані на повідомлення нових завдань), бесіди для перевірки засвоєних знань та ступеня усвідомленості учнями своїх дій.

3. Методи демонстрації:

Демонстрація поз і рухів (безпосередній показ): з самого початку студент повинен створити уяву не тільки про технічний елемент, але й про послідовність рухів їх інтенсивність, ритм, амплітуду; використовувати повільний показ, який дає можливість краще сприйняти структуру технічного елементу, що вивчається; при показі можна зупинитися на певних місцях, підкреслити розмах, швидкість та інші параметри рухової дії, показ повинен бути точним взірцем того, що повинен відтворити учень.

Демонстрація ілюстрованих матеріалів (опосередкований показ): перегляд відео (виконання технічних елементів провідними спортсменами); поєднання «сповільненої» демонстрації зі звичайною; запис відео виконання технічного елементу самими студентами – робота над помилками.

Методи оцінювання: поточне, усне опитування, практичне виконання технічних елементів, письмове тестування, написання модульних контрольних робіт та інші.

Розподіл балів, що присвоюються студентам:

 

Денна форма навчання

 

Поточний і модульний контроль (60 балів)

Екзамен

Сума

Змістовий модуль 6

60 балів

 

 

40

 

 

100

Поточний

Контроль

МКР № 1

40

Балів

20

балів

 

 

Форма підсумкового контролю: екзамен.

 

Перелік основної літератури:

1. Драчук А. І. Теорія і методика викладання гандболу : Навчальний посібник / Драчук А. І. – Вінниця : «Ландо ЛТД», 2011. – 154 с.

2. Прозар М. В. Теорія і методика викладання спортивних ігор (волейбол): навчальний посібник [для факульт. фіз. вих. і сп. вищих навч. закладів ІІІ-IV рівнів акредитації] / М. В. Прозар Є. П. Козак – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2015. – 234 с.

3. Прозар М. В. Теорія і методика викладання спортивних ігор : навчально-методичний посібник [для факульт. фіз. вих. і сп. вищих навч. закладів ІІІ-IV рівнів акредитації] / М. В. Прозар, В. В. Слюсарчук, М. В. Зубаль , С. М. Телебей. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2014. – 198 с.

4. Поплавский Л. Ю. Баскетбол / Поплавський Л.Ю. – К. : Олімпійська література, 2004. – 446 с.

5. Стасюк В. А. Теорія і методика викладання спортивних ігор (футбол) : навчально-методичний посібник [для факульт. фіз. вих. і сп. вищих навч. закладів ІІІ-IV рівнів акредитації] / В. А. Стасюк, І. І. Стасюк, М. В. Прозар, А. О. Петров. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня ‘‘Рута‘‘», 2017 – 162 с.

Мова викладання: українська.