Анотація. Робочим навчальним планом підготовки бакалавра (4 роки) спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) передбачено вивчення на другому курсі в другому семестрі навчальної дисципліни «Теорія і методика викладання спортивних ігор».

Численними дослідженнями доведено, що одним з ефективних засобів фізичного виховання є спортивні ігри, а враховуючи їх частку в структурі навчального матеріалу з фізичної культури вони є також провідними у вирішенні освітньо-виховних та оздоровчих завдань учнів початкової, середньої та старшої школи.

Дисципліна «Теорія і методика викладання спортивних ігор» включає в себе декілька видів спорту – волейбол, баскетбол, гандбол та футбол. Предметом вивчення цієї дисципліни є узагальнення теорії і методики спортивних ігор, оволодіння якими дає можливість успішно використовувати цей самостійний вид руховою активністю з метою гармонійного фізичного і духовного розвитку людини. У ході вивчення вищезазначеної дисципліни у здобувачів вищої освіти формуються знання щодо особливостей організації та  методики проведення змагань зі спортивних ігор (волейболу, баскетболу, гандболу, футболу) в загальноосвітньому навчальному закладі.

Тип: цикл професійної та практичної підготовки (нормативна).

Термін вивчення: 2 курс (4 семестр).

Кількість кредитів: 3 кредити ECTS: всього 90 год., з них: денна форма навчання – 32 год. аудиторних: 8 год. лекційних,  28 год. практичних занять; заочна форма навчання – 8 год. аудиторних: 2 год. лекційних, 6 год. практичних занять.

Викладацький склад: кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри спорту і спортивних ігор Прозар М.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спорту і спортивних ігор Козак Є.П., викладач кафедри спорту і спортивних ігор Стасюк В.А.

Метою викладання є визначення змісту, ролі й завдань дисципліни у підготовці фахівців з фізичної культури і спорту, забезпечення теоретичної, методичної та практичної підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності.

  Завданнями вивчення навчальної дисципліни «Теорія і методика викладання спортивних ігор» є формування у здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня:

- засвоєння теоретичних положень щодо особливостей проведення змагань зі спортивних ігор у ЗНЗ;

- вироблення практичних  умінь та навичок суддівства змагань зі спортивних ігор.

Відповідно до освітньої (освітньо-професійної) програми, здобувачі вищої освіти мають знати:

- організацію, проведення та планування змагань у ЗНЗ;

- системи розіграшу (колову з вибуванням, змішану);

- правила змагань з волейболу, баскетболу, гандболу, футболу;

- організаційно-практичні заходи, які необхідно виконати до, під час та після завершення змагань.

вміти:

- підготувати звітну документацію про проведення змагань (положення про змагання, заявку, технічну заявку, таблицю результатів, звіт головного судді);

- скласти сценарій відкриття та закриття змагань;

- скласти кошторис витрат на проведення змагань;

- скласти кошторис витрат по відрядженню на участь у змаганнях;

- вести протокол гри з волейболу, баскетболу, гандболу;

- виконувати практичне суддівство змагань з волейболу, баскетболу, гандболу, футболу.

Методи викладання дисципліни.

1. Практичні:

- Навчання рухових дій: навчання технічного елементу загалом, навчання технічного елементу  по частинами;

- Удосконалення та закріплення рухових дій: ігровий та змагальний методи;

- Удосконалення фізичних якостей: методи безперервної вправи, метод інтервальної (повторної) вправи, метод комбінованої вправи.

2.Методи використання слова:

- Пояснення – послідовний виклад закономірностей і правил, яких слід дотримуватися під час виконання певного технічного елементу чи тактичної дії. Пояснення повинне бути коротким, правильним та зрозумілим. Використовуючи цей метод слід зосередити увагу студентів на самому головному.

- Розповідь – послідовне, логічне викладення фактів або явищ у їхньому розвитку. Цей метод використовують при ознайомленні студентів з новим технічним елементом чи тактичною дією.

- Бесіда – поєднується з поясненням або розповіддю. При вивченні дисципліни «Теорія і методика викладання спортивних ігор» використовується два види бесід: вступні (спрямовані на повідомлення нових завдань), бесіди для перевірки засвоєних знань та ступеня усвідомленості учнями своїх дій.

3. Методи демонстрації:

Демонстрація поз і рухів (безпосередній показ): з самого початку студент повинен створити уяву не тільки про технічний елемент, але й про послідовність рухів їх інтенсивність, ритм, амплітуду; використовувати повільний показ, який дає можливість краще сприйняти структуру технічного елементу, що вивчається; при показі можна зупинитися на певних місцях, підкреслити розмах, швидкість та інші параметри рухової дії, показ повинен бути точним взірцем того, що повинен відтворити учень.

Демонстрація ілюстрованих матеріалів (опосередкований показ): перегляд відео (виконання технічних елементів провідними спортсменами); поєднання «сповільненої» демонстрації зі звичайною; запис відео виконання технічного елементу самими студентами – робота над помилками.

Методи оцінювання: поточне, усне опитування, практичне виконання технічних елементів, письмове тестування, написання модульних контрольних робіт та інші.

Розподіл балів, що присвоюються студентам:

 

 

Денна форма навчання

Поточний і модульний контроль (100 балів)

Сума

ЗМ 1

 

 

100

Поточний контроль

Поточний контроль

Поточний контроль

Поточний контроль

20 балів

20 балів

20 балів

20 балів

Модульна контрольна робота

20 балів

 

Заочна  форма навчання

Поточний і модульний контроль (100 балів)

Сума

ЗМ 1

 

 

100

Поточний контроль

Поточний контроль

Поточний контроль

Поточний контроль

20 балів

20 балів

20 балів

20 балів

Модульна контрольна робота

20 балів

 

Форма підсумкового контролю: залік.

Перелік основної літератури:

1. Драчук А. І. Теорія і методика викладання гандболу : Навчальний посібник / Драчук А. І. – Вінниця : «Ландо ЛТД», 2011. – 154 с.

2. Прозар М. В. Теорія і методика викладання спортивних ігор : навчально-методичний посібник [для факульт. фіз. вих. і сп. вищих навч. закладів ІІІ-IV рівнів акредитації] / М. В. Прозар, В. В. Слюсарчук, М. В. Зубаль, С. М. Телебей. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2014. – 198 с.

3. Прозар М. В. Теорія і методика викладання спортивних ігор (волейбол): навчальний посібник [для факульт. фіз. вих. і сп. вищих навч. закладів ІІІ-IV рівнів акредитації] / М. В. Прозар Є. П. Козак – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2015. – 234 с.

4. Поплавский Л. Ю. Баскетбол / Л. Ю. Поплавський – К. : Олімпійська література, 2004. – 446 с.

5. Стасюк В. А. Теорія і методика викладання спортивних ігор (футбол) : навчально-методичний посібник [для факульт. фіз. вих. і сп. вищих навч. закладів ІІІ-IV рівнів акредитації] / В. А. Стасюк, І. І. Стасюк, М. В. Прозар, А. О. Петров. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня ‘‘Рута‘‘», 2017 – 162 с.

Мова викладання: українська.