Анотація: Робочим навчальним планом підготовки бакалавра (4 роки) галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) і спорт за освітньо-професійною програмою Фізична культура, спортивно-масова робота та туризм передбачено вивчення у другому семестрі навчальної дисципліни «Теорія і методика викладання спортивних ігор».

Численними дослідженнями доведено, що одним з ефективних засобів фізичного виховання є спортивні ігри, а враховуючи їх частку в структурі навчального матеріалу з фізичної культури вони є також провідними у вирішенні освітньо-виховних та оздоровчих завдань учнів початкової, середньої та старшої школи.

Дисципліна «Теорія і методика викладання спортивних ігор» включає в себе декілька видів спорту – волейбол, баскетбол, гандбол та футбол. Предметом вивчення цієї дисципліни є узагальнення теорії і методики спортивних ігор, оволодіння якими дає можливість успішно використовувати цей самостійний вид руховою активністю з метою гармонійного фізичного і духовного розвитку людини. У ході вивчення вищезазначеної дисципліни у здобувачів вищої освіти формуються знання щодо історичних етапів розвитку волейболу, баскетболу, гандболу та футболу у світі та Україні, сучасного стану та перспектив розвитку означених видів спорту в нашій країні, особливостей виконання основних технічних елементів та тактичних дій у спортивних іграх.

Тип: цикл професійної та практичної підготовки (нормативна).

Термін вивчення: 1 курс (2 семестр).

Кількість кредитів: 5 кредити ECTS: всього 150 год., з них: денна форма навчання – 74  год. аудиторних: 8 год. лекційних, 66 год. практичних занять.

Викладацький склад: кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри спорту і спортивних ігор Прозар М. В., викладачі кафедри спорту і спортивних ігор Стасюк В. А., Петров А. О., Біла М. Р.

 

Метою викладання є визначення змісту, ролі й завдань дисципліни у підготовці фахівців з фізичного виховання та спорту, забезпечення теоретичної, методичної та практичної підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни «Теорія і методика викладання спортивних ігор» є формування у здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня:

- засвоєння теоретичних положень з основ техніки і тактики ігор у волейбол, баскетбол, гандбол та футбол;

- вироблення практичних  умінь та навичок з основ техніки і тактики   ігор у волейбол, баскетбол, гандбол та футбол;

- дати студентам знання змісту навчального матеріалу та його планування відповідно до програми ЗОШ.

Відповідно до освітньої (освітньо-професійної) програми, здобувачі вищої освіти мають знати:

- визначення базових понять предмету «Теорії і методики викладання спортивних ігор»: спортивні ігри,  техніка гри, технічна майстерність, класифікація техніки, технічний прийом, тактика гри, засоби ведення гри, форми ведення гри, тактична комбінація,  система гри,  індивідуальні, групові, командні дії, стратегія, загальна фізична підготовка, спеціальна фізична підготовка;

- історію, розвиток волейболу, баскетболу, гандболу та футболу в світі;

- історію, розвиток волейболу, баскетболу, гандболу та футболу в Україні;

- зміст, характеристика і значення ігор (волейболу, баскетболу, гандболу та футболу);

- майданчик інвентар та обладнання для ігор;

- основні правила гри з волейболу, баскетболу, гандболу та футболу;

- волейбол, баскетбол, гандболу та футбол як засіб фізичного виховання школярів;

- класифікацію технічних прийомів у нападі та захисті;

- класифікацію тактичних дій у нападі та захисті;

вміти:

- підбирати імітаційні, підвідні та підготовчі вправи для вивчення   техніки, тактики ігор  у волейбол, баскетбол, гандбол, футбол;

- у командній взаємодії використовувати під час навчальної гри   індивідуальні,  та командні тактичні дії у нападі та захисті;

- виконувати технічні прийоми гри у волейбол: переміщення у нападі та захисті, передачу м’яча двома руками зверху, прийом-передачу м’яча двома руками знизу, нижню пряму подачу, верхню пряму подачу, прямий нападаючий удар, одиночне та групове блокування, переднє падіння;

- застосовувати тактичні  прийоми гри у волейбол: з другої передачі гравця передньої лінії, з другої передачі гравця, що виходить з задньої лінії, з першої передачі та відкидки, системами гри у захисті 3:1:2, та  3:2:1;

- виконувати технічні прийоми гри у баскетбол: ловіння та передачу м’яча двома руками від грудей на місці та в русі, передачу м’яча однією рукою від плеча на місці та в русі, ведення м’яча, кидок м’яча однією рукою від плеча з місця, кидок м’яча однією рукою від плеча в русі (подвійний крок), фінти з м’ячем та без м’яча, заслони;

- застосовувати тактичні  прийоми гри у баскетбол: групові тактичні дії у нападі: «мала вісімка», «трійка», «трикутник», командні тактичні дії у нападі: швидкий прорив (довгою передачею, серією коротких передач зі зміною місць), командні тактичні дії у захисті: 2:3, 3:2, 1:3:1, 2:1:2, командні тактичні дії у нападі – позиційний напад, через одного центрового гравця, командні тактичними дії у захисті – особистий захист та змішана система захисту.

- виконувати технічні прийоми гри у гандбол: переміщення гравця у нападі та захисті,  ловіння та передачу м’яча зігнутою  рук зверху та збоку на місці та в русі,  ведення м’яча, кидки м’яча у ворота з опорного та у безопорному положенні, гру воротаря, блокування та вибивання, фінти з м’ячем та без м’яча, заслони;

- застосовувати тактичні  прийоми гри у гандбол:  індивідуальні, групові та команді тактичні дії у нападі та захисті – швидкий прорив, зонний захист, особистий захист, змішана система захисту;

- виконувати технічні прийоми гри у футбол: переміщення гравця у нападі та захисті, удари по м’ячу ногою, зупинка м’яча, ведення м’яча, відволікаючі дії (фінти), відбирання м’яча, вкидання м’яча із-за бічної лінії, гра воротаря.

- застосовувати тактичні  прийоми гри у футбол: індивідуальні, групові та команді тактичні дії у нападі та захисті;

Методи викладання дисципліни.

1. Практичні:

- Навчання рухових дій: навчання технічного елементу загалом, навчання технічного елементу  по частинами;

- Удосконалення та закріплення рухових дій: ігровий та змагальний методи;

Удосконалення фізичних якостей: методи безперервної вправи, метод інтервальної (повторної) вправи, метод комбінованої вправи.

2.Методи використання слова:

- Пояснення – послідовний виклад закономірностей і правил, яких слід дотримуватися під час виконання певного технічного елементу чи тактичної дії. Пояснення повинне бути коротким, правильним та зрозумілим. Використовуючи цей метод слід зосередити увагу студентів на самому головному.

- Розповідь – послідовне, логічне викладення фактів або явищ у їхньому розвитку. Цей метод використовують при ознайомленні студентів з новим технічним елементом чи тактичною дією.

- Бесіда – поєднується з поясненням або розповіддю. При вивченні дисципліни «Теорія і методика викладання спортивних ігор» використовується два види бесід: вступні (спрямовані на повідомлення нових завдань), бесіди для перевірки засвоєних знань та ступеня усвідомленості учнями своїх дій.

3. Методи демонстрації:

Демонстрація поз і рухів (безпосередній показ): з самого початку студент повинен створити уяву не тільки про технічний елемент, але й про послідовність рухів їх інтенсивність, ритм, амплітуду; використовувати повільний показ, який дає можливість краще сприйняти структуру технічного елементу, що вивчається; при показі можна зупинитися на певних місцях, підкреслити розмах, швидкість та інші параметри рухової дії, показ повинен бути точним взірцем того, що повинен відтворити учень.

Демонстрація ілюстрованих матеріалів (опосередкований показ): перегляд відео (виконання технічних елементів провідними спортсменами); поєднання «сповільненої» демонстрації зі звичайною; запис відео виконання технічного елементу самими студентами – робота над помилками.

Методи оцінювання: поточне, усне опитування, практичне виконання технічних елементів, письмове тестування, написання модульних контрольних робіт та інші.

Розподіл балів, що присвоюються студентам:

Денна форма навчання 

Поточний і модульний контроль (100 балів)

Сума

ЗМ 1

ЗМ 2

ЗМ 3

ЗМ 4

 

 

100

Поточний контроль

Поточний контроль

Поточний контроль

Поточний контроль

20 балів

20 балів

20 балів

20 балів

Модульна контрольна робота

20 балів

 

 Форма підсумкового контролю: залік.

Перелік основної літератури:

1. Драчук А. І. Теорія і методика викладання гандболу : Навчальний посібник / Драчук А. І. – Вінниця : «Ландо ЛТД», 2011. – 154 с.

2. Прозар М. В. Теорія і методика викладання спортивних ігор (волейбол): навчальний посібник [для факульт. фіз. вих. і сп. вищих навч. закладів ІІІ-IV рівнів акредитації] / М. В. Прозар Є. П. Козак – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2015. – 234 с.

3. Прозар М. В. Теорія і методика викладання спортивних ігор : навчально-методичний посібник [для факульт. фіз. вих. і сп. вищих навч. закладів ІІІ-IV рівнів акредитації] / М. В. Прозар, В. В. Слюсарчук, М. В. Зубаль , С. М. Телебей. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2014. – 198 с.

4. Поплавский Л. Ю. Баскетбол / Поплавський Л.Ю. – К. : Олімпійська література, 2004. – 446 с.

5. Стасюк В. А. Теорія і методика викладання спортивних ігор (футбол) : навчально-методичний посібник [для факульт. фіз. вих. і сп. вищих навч. закладів ІІІ-IV рівнів акредитації] / В. А. Стасюк, І. І. Стасюк, М. В. Прозар, А. О. Петров. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня ‘‘Рута‘‘», 2017 – 162 с.

Мова викладання: українська.