ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПЛАВАННЯ

Опис (анотація): Дисципліна «Теорія і методика викладання плавання» посідає важливе місце серед профілюючих дисциплін навчальних планів вищих навчальних закладів, які готують фахівців за напрямами 01 Освіта, 014 Середня освіта (Фізична культура), і являє собою специфічну галузь теоретичних знань і практичних вмінь та навичок. Дисципліна є складовою фізичної культури. Вона допоможе студентам другого курсу оволодіти знаннями  про специфічні особливості плавання та навичками проведення уроку фізичної культури з плавання як засобу фізичного виховання школярів зокрема, та формування особистості школяра в цілому.

Тип дисципліни. Цикл професійної та практичної підготовки, нормативна.

Термін вивчення: 2 курс, ІV семестри.

Кількість кредитів:

денна форма навчання: 6 кредитів ЕСТS всього 180 год., з них 72 год. аудиторних: 18 год. лекцій; 54 год. практичних та 108 год. самостійної роботи;

заочна форма навчання: 6 кредитів ЕСТS всього 180 год., з них 22 год. аудиторних: 6 год. лекцій; 16 год. практичних та 158 год. самостійної роботи.

Викладацький склад: доценти кафедри спорту і спортивних ігор Шишкін О.П.; старший викладач кафедри спорту і спортивних ігор Райтаровська І.В., викладач кафедри спорту і спортивних ігор Авінов В.Л.

Структурно-логічна схема дисципліни

 

 

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ

ПЛАВАННЯ

 

 

 

 

 

ЗМ 1

Правила поведінки на воді. Основи побудови техніки плавання. Формування рухових навичок під час навчання плавання. Методика навчання техніці спортивного плавання.

 

ЗМ 2

Основи методики прикладного плавання. Спортивні споруди для занять плаванням. Оздоровче та лікувальне плавання. Основи багаторічного тренування спортсменів. Організація та проведення свят та  змагань з плавання.

 

 

 

 

Поточний контроль

МКР №1

 

 

 

 

 

 

Іспит

 

 

Мета та завдання дисципліни:

Метою є забезпечення теоретичної, методичної та практичної підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності  у загальноосвітніх школах різного типу та інших навчальних закладах.

Завдання дисципліни:

– сформувати у студентів знання, сприяти вихованню професійно-педагогічних навичок і вмінь для здійснення наступних видів діяльності:

-   організація та проведення навчання школярів плаванню;

-   підготовка та організація проведення змагань з плавання;

-   проведення занять по оздоровчому та прикладному плаванню;

-   пропаганда плавання як життєво важливої, корисної фізичної вправи і масового виду спорту;

-   застосування занять з плавання як діючого засобу, що сприяє всебічному гармонійному розвитку особистості, формуванню активної життєвої позиції.

Результати навчання: студенти повинні знати засоби, методи, прийоми та форми проведення уроків плавання в загальноосвітніх школах різного типу та інших навчальних закладах а також організацію і методику проведення змагань з плавання; вміти показати різновиди стилів у плаванні, послідовність вивчення; знаходити помилки у виконанні та шляхи їх виправлена; оказувати першу долікарняну допомогу потопаючому.

Методи викладання дисципліни.

1. Практичні:

- Навчання рухових дій: навчання технічного елементу загалом, навчання технічного елементу  по частинами;

- Удосконалення та закріплення рухових дій: ігровий та змагальний методи;

Удосконалення фізичних якостей: методи безперервної вправи, метод інтервальної (повторної) вправи, метод комбінованої вправи.

2.Методи використання слова:

- Пояснення – послідовний виклад закономірностей і правил, яких слід дотримуватися під час виконання певного технічного елементу чи тактичної дії. Пояснення повинне бути коротким, правильним та зрозумілим. Використовуючи цей метод слід зосередити увагу студентів на самому головному.

- Розповідь – послідовне, логічне викладення фактів або явищ у їхньому розвитку. Цей метод використовують при ознайомленні студентів з новим технічним елементом чи тактичною дією.

- Бесіда – поєднується з поясненням або розповіддю. При вивченні дисципліни «Теорія і методика викладання спортивних ігор» використовується два види бесід: вступні (спрямовані на повідомлення нових завдань), бесіди для перевірки засвоєних знань та ступеня усвідомленості учнями своїх дій.

3. Методи демонстрації:

Демонстрація поз і рухів (безпосередній показ): з самого початку студент повинен створити уяву не тільки про технічний елемент, але й про послідовність рухів їх інтенсивність, ритм, амплітуду; використовувати повільний показ, який дає можливість краще сприйняти структуру технічного елементу, що вивчається; при показі можна зупинитися на певних місцях, підкреслити розмах, швидкість та інші параметри рухової дії, показ повинен бути точним взірцем того, що повинен відтворити учень.

Демонстрація ілюстрованих матеріалів (опосередкований показ): перегляд відео (виконання технічних елементів провідними спортсменами); поєднання «сповільненої» демонстрації зі звичайною; запис відео виконання технічного елементу самими студентами – робота над помилками.

4. Методи оцінювання: поточне усне опитування, виконання навчальних контрольних нормативів з техніки плавання, написання планів-конспектів уроків та їх аналізів, написання контрольних робіт.

Розподіл балів, що присвоюються студентам:

Поточний і модульний контроль (60 балів)

Іспит

Сума

ЗМ - 1 ( 20 балів )

ЗМ - 2 ( 20 бала)

 

40 балів

 

100 балів

Поточний контроль

 

Поточний контроль

 

20

20

МКР – 20 балів

 

Форма підсумкового контролю: екзамен.

Перелік основної літератури:

1. Шишкін О.П., Райтаровська І.В. Плавання. Навчально-методичний посібник./ О.П. Шишкін, І.В. Райтаровська // Навчально-методичний посібник. - Кам'янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2007. – 156 с.

2. Платонов В.Н. Плавание. / Под редакцией В.Н. Платонова.// – Киев.:Олимпийская література, 2000. – 495 с.

3. Глазирін І.Д. Плавання: / І.Д.  Глазирін //Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. 502 с.

4. Ванджура В.Я.. Рекомендації та план-конспекти навчання дітей плаванню. / Ванджура В.Я.. // – Тернопіль: видавництво «Горлиця», 2009. – 22 с. з іл.

5. Викулов А.Д. Плавание . / А.Д.  Викулов// - Москва, - 2001. – 150 с.

6. Шишкін О.П., Райтаровська І.В. Можливості людини у водному середовищі в умовах надмірних навантажень. ./ О.П. Шишкін, І.В. Райтаровська // Навчально-методичний посібник. - Кам'янець-Подільський:ТОВ «Друкарня «Рута», 2016. – 132 с.

7. Райтаровська І.В., Шишкін О.П. Теорія і методика викладання плавання / методичні рекомендації. – Київ, 2017. – 50 с.

 Мова викладання: українська.