CПОРТИВНО-ПЕДАГОГІЧНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ З

ВІЛЬНОЇ БОРОТЬБИ

Опис (анотація): У відповідності до робочих навчальних планів підготовки бакалавра галузі знать 01 Освіта / Педагогіка спеціальності  014 Середня освіта (Фізична культура), 017 Фізична культура і спорт на першому, другом, третьому курсах та четвертому курсі напряму підготовки 6.010201 Фізичне виховання*, першому та другому курсах спеціальності  017 Фізична культура і спорт ОС «Магістр» передбачено вивчення дисципліни «Спортивно-педагогічне вдосконалення». Дана дисципліна передбачає опанування здобувачами вищої освіти основ техніки і тактики вільної боротьби, особливостей методики проведення змагань та навчально-тренувальних занять з вільної боротьби. Крім цього студенти повинні здати «Державні тести» не нижче оцінки «добре», виконати (як мінімум) другий спортивний розряд.  На підставі проведеного семінару за 24-годинною програмою, здачі іспитів та практичного суддівства отримати суддівську категорію «Суддя по спорту».

Тип: цикл професійної та практичної підготовки (нормативна).

Термін вивчення: 1 - 4 курси (бакалавр); 1-2 курси ОС (магістр).

Кількість кредитів: 14 кредитів ECTS: всього 280 год., з них: денна форма навчання – 280 год. 280 год. практичних занять.

Викладацький склад: викладач кафедри спорту і спортивних ігор Мазур В.Й.

Мета викладання навчальної дисципліни  «Спортивно-педагогічне вдосконалення з вільної боротьби» передбачає дві цілі: перша – оволодіння студентами основами технічних прийомів, а також тактичних дій у вибраному виді спорту, забезпечити мінімум виконання ІІ спортивного розряду, а також набути необхідних теоретичних знань, друга – виконати програму для присвоєння звання «Судді по спорту» та скласти державні нормативи не нижче оцінки «добре».

  Завданнями вивчення навчальної дисципліни «Спортивно-педагогічне вдосконалення з вільної боротьби» є формування у здобувачів вищої освіти:

- засвоєння теоретичних положень з основ техніки і тактики боротьби;

- вироблення практичних  умінь та навичок з основ техніки і тактики боротьби в стійці та партері;

- оволодіння методикою проведення тренувального заняття;

- оволодіння методикою організації та  проведення змагань з вільної боротьби;

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

1. Предмет і завдання курсу вільної боротьби.

2. Класифікацію, систематику і термінологію з вільної боротьби.

3. Організацію і проведення занять на факультеті фізичної культури, ДЮСШ.

4. Гігієнічні вимоги до занять з вільної боротьби.

5. Зміст, форми організації і методику проведення занять з вільної боротьби.

6. Профілактику травматизму на заняттях.

7. Лікарський контроль, самоконтроль, перша допомога, масаж та самомасаж на заняттях з вільної боротьби.

8. Особливості методики проведення занять вільною боротьбою з дітьми.

9. Підготовку місць занять.

10. Організацію змагань і методику суддівства з вільної боротьби.

вміти:

1. Володіти голосом під час подачі команд.

2. Знаходити правильній вибір місця для проведення вправ і контролю.

3. Підбирати підготовчі та спеціальні вправи, ігри, естафети, що сприяють оволодінню технікою і тактикою в вільній боротьбі.

4. Виконувати завдання викладача щодо складання і проведення окремих частин уроку з наступним його аналізом.

5. Показати і аналізувати прийом спортивної боротьби, послідовність   вивчення прийомів. Знаходити   помилки   у   виконанні   та  шляхи   їх виправлення.

6. Обладнати місце для проведення занять з видів боротьби.

практично володіти:

1.  Вправами для розвитку рухових здібностей.

2. Методами педагогічного контролю в процесі занять з вільної боротьби.

3. Методикою використання допоміжного і нестандартного обладнання з вільної боротьби на уроках фізкультури в школі та ДЮСШ.

4. Методикою роботи з науково-методичною літературою.

5. Методикою ведення виховної роботи в класі, секції, під час занять і змагань з вільної боротьби.

6.  Технікою переворотів: важелем, різними захватами тулубу, захватом шиї з під плеча, захватом руки на ключ.

7.  Утриманням і виходом  з моста одним  способом.

8.  Технікою переводу в партер: ривком за руку, нирком під руку з захватом шиї та плеча зверху.

9.  Технікою кидка через спину.

10. Веденням навчально-тренувального поєдинку в стійці та партері.

 Методи викладання дисципліни.

У процесі вивчення дисципліни «Спортивно-педагогічне вдосконалення (вільна боротьба)» використовуються наступні групи методів:

1.       Практичні:

– Навчання рухових дій: навчання технічного елементу загалом, навчання технічного елементу  по частинах;

– Удосконалення та закріплення рухових дій: ігровий та змагальний методи;

– Удосконалення фізичних якостей: методи безперервної вправи, метод інтервальної (повторної) вправи, метод комбінованої вправи.

2. Методи використання слова:

–  Пояснення – послідовний виклад закономірностей і правил, яких слід дотримуватися під час виконання певного технічного елементу чи тактичної дії. Пояснення повинне бути коротким, правильним та зрозумілим. Використовуючи цей метод слід зосередити увагу студентів на самому головному.

–  Розповідь – послідовне, логічне викладення фактів або явищ у їхньому розвитку. Цей метод використовують при ознайомленні студентів з новим технічним елементом чи тактичною дією.

– Бесіда – поєднується з поясненням або розповіддю. При вивченні дисципліни «Спортивно-педагогічне вдосконалення (вільна боротьба)» використовується два види бесід: вступні (спрямовані на повідомлення нових завдань), бесіди для перевірки засвоєних знань та ступеня усвідомленості учнями своїх дій.

3. Методи демонстрації:

–  Демонстрація поз і рухів (безпосередній показ): з самого початку студент повинен створити уяву не тільки про технічний елемент, але й про послідовність рухів їх інтенсивність, ритм, амплітуду; використовувати повільний показ, який дає можливість краще сприйняти структуру технічного елементу, що вивчається; при показі можна зупинитися на певних місцях, підкреслити розмах, швидкість та інші параметри рухової дії, показ повинен бути точним взірцем того, що повинен відтворити учень.

– Демонстрація ілюстрованих матеріалів (опосередкований показ): перегляд відео (виконання технічних елементів провідними спортсменами); поєднання «сповільненої» демонстрації зі звичайною; запис відео виконання технічного елементу самими студентами – робота над помилками.

Методи оцінювання: поточне, усне опитування, практичне виконання технічних елементів, письмове тестування, оцінювання ЗФП, СФП та інші.

Розподіл балів, що присвоюються студентам:

Денна форма навчання

Поточний контроль (100 балів)

Сума

ЗМ 1

Поточний контроль

20

балів

ЗМ 2

Поточний контроль

20

балів

ЗМ 3

Поточний контроль

20

балів

ЗМ 4

Поточний контроль

40

балів

  

 

100

балів

 Форма підсумкового контролю: диференційований залік.

Перелік основної літератури:

1. Богдан И.Г. Спортивна боротьба в школі / И.Г. Богдан, М.С. Дубовис. – К.: Рад. школа, 1990. – 106 с.

2. Бойко В.Ф. Физическая подготовка борцов / В.Ф. Бойко, Г.В. Данько. – К.: Олимпийская литература. – 2004. – 222 с.

3. Віленський Ю.М. Ігри в спортивній боротьбі / Ю.М. Віленський, М.С. Дубовіс. – К.: 1987. – 128 с.

4. Игуменов В.М. Спортивная борьба. Учебное пособие для пед.институтов и училищ / В.М. Игуменов, Б.А. Подливаев. – М.: Просвещение, 1993. – 239 с.

5. Платонов В.М. Фізична підготовка спортсмена / В.М. Платонов, М.М. Булатова. – К.: Олімпійська література, 1995. – 317с.

6. Применение методических примов обучения юных борцов сложным технико-тактическим действиям. (А.П.Кукацов, Б.А.Подливаев, М.М.Козинов, Ю.Г.Жуковский). – ТиПр ф/к, № 7. – 1978. – С. 41.

7. Пістун А.І. Спортивна боротьба. Навчальний посібник / А.І. Пістун. – Львів: “Тріада плюс”, 2008. – 864 с.

8. Мазур В.Й. Спортивна боротьба. Методичні рекомендації до виконання практичних і самостійних занять з дисципліни “Спортивна боротьба з методикою викладання” (для студентів факультету фізичної культури) / В.Й. Мазур, М.Б. Гуска. – Камʼянець-Подільський : Аксіома, 2015. – 148 с.

 Мова викладання: українська.