Навчальна дисципліна «Основи економічної теорії» укладена відповідно до вимог до підготовки іншомовних студентів та орієнтована на формування у здобувачів базових економічних знань.

Мета навчальної дисципліни «Основи економічної теорії»: дати іншомовним студентам базове розуміння основ функціонування економічних систем та реалізації економічних відносин.

Основними цілями вивчення дисципліни «Основи економічної теорії» є:

- освоєння засад економічної теорії на базі вивчення закономірностей становлення економіки;

- оволодіння економічними термінами, законами та категоріями;

- розуміння основ процесу виробництва та його складових: безпосередньо виробництва, обміну, розподілу та споживання;

- сприяння розумінню місця людини в економіці;

- підвищення економічної культури;

- розвиток здібностей до аналізу економічної дійсності.

Програмні компетентності навчання:

Загальні компетентності:

- здатність до аналітичного мислення, пошуку, оброблення та аналізу інформації;

- вміння застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях та при прийнятті обґрунтованих рішень.

Спеціальні компетентності:

- здатність до обґрунтування сутності основних економічних категорій і законів;

- здатність до аналізу тенденцій і закономірностей розвитку економічних систем.

Програмні результати:

- знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції економіки;

- розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування економічних систем.