Навчальна дисципліна належить до навчальних дисциплін соціальногуманітарної підготовки за вибором студента. 


Навчальна дисципліна належить до навчальних дисциплін соціальногуманітарної підготовки за вибором студента. Програму укладено з урахуванням особливостей іноземних громадян, які не достатньо володіють українською й російською мовами і мають нижчий рівень обізнаності з українською історією, ніж громадяни України. Предметом вивчення курсу "Історії України" є генеза, закономірності становлення та розвиток українського народу, історія його діяльності у сфері політичній, державотворчій, соціально-економічній, культурній від найдавніших часів до сьогодення у тісному взаємозв’язку з глобальними історичними процесами, з історією найближчих сусідів, з якими у різні часи українці перебували у складі різних держав.

Кількість годин - 60. Структура курсу: 18 год - лекції, 18 год. - практичні роботи, 24 год. - самостійна робота студента. Об'єм курсу - 3 кредитні модулі.

Метою навчання української мови як іноземної є підготовка здобувачів освіти до подальшого навчання українською мовою у закладах вищої освіти України. У процесі викладання буде застосовано як традиційні, так і інноваційні методологічні підходи, спрямовані на комплексне формування та розвиток навичок читання, аудіювання, усного та писемного мовлення. Програмою передбачено використання інтерактивних методів викладання:

 - метод сценарію — творче планування, систематизація та презентація роботи;

 - метод симуляцій — симуляційні ігри, спрямовані на розвиток навичок ситуативного спілкування;

 - метод рольової гри — активний засіб навчання, спрямований на розвиток комунікативних здібностей;

та методів навчання з комп’ютерною підтримкою (використання комп’ютерних програм, мультимедійних засобів навчання, мережі Internet)