Мета вивчення навчальної дисципліни «Функціонально-семантичний аспект вивчення української мови в початковій школі»  надати відповідний теоретичний матеріал у концепції НУШ, розробити систему вправ для формування  комунікативних умінь в учнів  початкової ланки освіти, визначати функціональне призначення граматичного матеріалу в мовленні, що сприятиме реалізації важливих  дидактичних принципів у  процесі розвитку мовлення молодших школярів.


 Метою викладання навчальної дисципліни “Теоретичні основи початкового курсу математики”є формування у майбутніх учителів уявлень про теоретичні основи початкового курсу математики, розуміння його співвідношення зі шкільною математикою наступних концентрів і математич­ною наукою в цілому, вироблення уміння розв’язувати теоретичні і практичні завдання, самостійно вивчати наукову літературу з математичних дисциплін, вивчення найважливіших алгоритмів розв’язання типових математичних задач.

 Основним завданням вивчення дисципліни “Теоретичні основи початкового курсу математики” є оволодіння теоретичними основами початкового курсу математики та навчання математики в основній школі, вироблення уміння розв’язувати теоретичні і практичні задачі.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати  теоретичні основи початкового курсу математики та основи навчання математики в основній школі;

вміти розв’язувати типові професійні задачі, окреслені за дидактичними цілями  діяльності  учителя початкових класів, співвідносити розв’язування  таких завдань з виконавською та контрольною процедурами навчально-пізнавальної діяльності.