«Теорія і методика юнацького спорту» – дисципліна, яка теоретично і практично готує студентів до професійної діяльності фахівця з фізичної культури і спорту. Дисципліна включає ряд наукових даних, які дозволяють здійснювати спортивну підготовку дітей і підлітків з урахуванням вікових особливостей організму та охоплюють не тільки організм в цілому, але й розвиток окремих його систем, які так чи інакше відчувають вплив фізичних навантажень.

Дисципліна включає ряд наукових даних, які дозволяють здійснювати спортивну підготовку дітей і підлітків з урахуванням вікових особливостей організму та охоплюють не тільки організм в цілому, але й розвиток окремих його систем, які так чи інакше відчувають вплив фізичних навантажень.

Тип: Цикл професійної та практичної підготовки (нормативна частина циклу).

Термін навчання: заочна форма навчання  - 2-3 курс денна (4-5 семестр).

Кількість кредитів: 4 кредитів ECTS: 120 год., з них: заочна форма навчання – 12 год. аудиторних: 6 год. лекційних, 6 год. практичних занять.

Викладацький склад: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри легкої атлетики з методикою викладання Гурман Леонід Дмитрович, викладач кафедри легкої атлетики з методикою викладання Ротар Олександр Васильович.

Мета курсу: розкриття технології праці тренера  з видів спорту.

Основні завдання дисципліни:

1.  формування у студентів – майбутніх тренерів достатньо високий рівень фахової підготовки;

2.  розкриття технології професійної діяльності вчителя-тренера;

3.  вироблення вмінь застосовувати набуті знання у професійній діяльності;

4.  створення спільних основ тренерської педагогічної майстерності.

Результати навчання: Студенти повинні знати:

1.     дидактичні закономірності у фізичному вихованні і спорту;

2.     анатомо-фізіологічні основи фізичного виховання й спорту;

3.     методи і систему організації навчально-тренувального процесу з фізичного виховання й спорту;

4.     методи і систему організації комплексного контролю у фізичному вихованні та спортивній підготовці;

5.     засоби і методи формування здорового способу життя.

вміти:

1.     формулювати конкретні завдання з фізичного виховання та спорту з  підготовки спортсменів;

2.     планувати і проводити основні види спортивних занять з спортсменами використовувати методи  лікарсько-педагогічного контролю в процесі професійної діяльності;

3.     планувати та проводити навчально-тренувальний процес з дітьми шкільного віку та спортсменів різної спортивної підготовки.

Методи викладання дисципліни: усне слово викладача, пояснення, різні види бесіди (репродуктивна, аналітико-синтетична, евристична та інші), створення та розв'язання проблемних ситуацій, рольові ігри, конференції, дискусії, моделювання навчальної ситуації в аудиторії, виготовлення моделей таблиць систематизування отриманої інформації у вигляді конспектів, представлення отриманих результатів у вигляді публічних виступів, звітів та презентацій тощо. 

Методи оцінювання: поточне оцінювання відповідей та виконання завдань на практичному занятті; оцінка за самостійну роботу; оцінка за індивідуальне завдання (реферат); модульна контрольна робота; підсумковий модульний контроль.

 

Форма підсумкового контролю: екзамен

Перелік основної літератури

1.            Білоус В.І. Спортивно-педагогічне вдосконалення / В.І.Білоус. – Кам.-Под.: 1998.

2.            Васильков Г.А. Гимнастика в пионерском лагере / Г.А.Васильков. – М.: ФиС. – 1997.

3.            Волков Л.В. Теория спортивного отбора / Л.В.Волков. – К.: Вета, 1997.

4.            Гурман Л.Д. Основи теорії і методики спортивного тренування / Л.Д. Гурман. – Кам’янець-Подільський.: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – 368 с.

5.            Гурман Л.Д. Основи теорії та методики спортивного тренування: методичні рекомендації для студентів-заочників факультету фізичної культури / Л.Д. Гурман, О.В. Ротар. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – 34 с.

6.            Деркач А.А. Педагогическое мастерство тренера / Деркач А.А., Исаев А.А. – М.: ФиС, 1981.

7.            Келлер В.С. Теоретико-методические основы подготовки спортсменов / Келлер В.С., Поатонов В.Н. – Львов, 1993. – 270 с.

8.            Куц О.С. Фізкультурно-оздоровча робота з учнівською молоддю / О.С.Куц. – К.: Континент-Прим., 1995. –39 с.

9.            Максименко Г.М. Спортивно-педагогічне вдосконалення / Г.М.Максименко. – К.: Вища школа, 1992. – 293 с.

10.       Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте / В.Н.Платонов. – К.: 1997.

11.       Платонов В.М. Фізична підготовка спортсмена / Платонов В.М., Булатова М.М. – К.: Олімпійська література, 1995.

12.       Солопчук М.С. Основні компоненти спортивного тренування: Структура підготовленості спортсменів: методичні рекомендації / М.С. Солопчук, Л.Д. Гурман – Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2003. – 27 с.

13.       Типове положення про ДЮСШ і СДЮШОП. – Київ, 1992.

14.       Шиян Б.М. Методика фізичного виховання школярів / Б.М.Шиян. – Львів. “Світ”, 1993.

Мова викладання: українська.

Теорія і методика спортивного тренування – дисципліна, яка теоретично і практично готує студентів до професійної діяльності фахівця з фізичної культури і спорту. Дисципліна включає ряд наукових даних, які дозволяють здійснювати спортивну підготовку дітей і підлітків з урахуванням вікових особливостей організму та охоплюють не тільки організм в цілому, але й розвиток окремих його систем, які так чи інакше відчувають вплив фізичних навантажень.

Дисципліна включає ряд наукових даних, які дозволяють здійснювати спортивну підготовку дітей і підлітків з урахуванням вікових особливостей організму та охоплюють не тільки організм в цілому, але й розвиток окремих його систем, які так чи інакше відчувають вплив фізичних навантажень.

Тип: Цикл професійної та практичної підготовки (нормативна частина циклу).

Термін навчання: денна форма навчання  - 3 курс денна (5-6 семестр).

Кількість кредитів: 10 кредитів ECTS: 300 год., з них: денна форма навчання – 120 год. аудиторних: 50 год. лекційних, 36 год. практичних занять, 34 год. семінарських;

Викладацький склад: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри легкої атлетики з методикою викладання Гурман Леонід Дмитрович, викладач кафедри легкої атлетики з методикою викладання Ротар Олександр Васильович.

Мета курсу: розкриття технології праці тренера  з видів спорту.

Основні завдання дисципліни:

1.  формування у студентів – майбутніх тренерів достатньо високий рівень фахової підготовки;

2.  розкриття технології професійної діяльності вчителя-тренера;

3.  вироблення вмінь застосовувати набуті знання у професійній діяльності;

4.  створення спільних основ тренерської педагогічної майстерності.

Результати навчання: Студенти повинні знати:

1.     дидактичні закономірності у фізичному вихованні і спорту;

2.     анатомо-фізіологічні основи фізичного виховання й спорту;

3.     методи і систему організації навчально-тренувального процесу з фізичного виховання й спорту;

4.     методи і систему організації комплексного контролю у фізичному вихованні та спортивній підготовці;

5.     засоби і методи формування здорового способу життя.

вміти:

1.     формулювати конкретні завдання з фізичного виховання та спорту з  підготовки спортсменів;

2.     планувати і проводити основні види спортивних занять з спортсменами використовувати методи  лікарсько-педагогічного контролю в процесі професійної діяльності;

3.     планувати та проводити навчально-тренувальний процес з дітьми шкільного віку та спортсменів різної спортивної підготовки.

Методи викладання дисципліни: усне слово викладача, пояснення, різні види бесіди (репродуктивна, аналітико-синтетична, евристична та інші), створення та розв'язання проблемних ситуацій, рольові ігри, конференції, дискусії, моделювання навчальної ситуації в аудиторії, виготовлення моделей таблиць систематизування отриманої інформації у вигляді конспектів, представлення отриманих результатів у вигляді публічних виступів, звітів та презентацій тощо. 

Методи оцінювання: поточне оцінювання відповідей та виконання завдань на практичному занятті; оцінка за самостійну роботу; оцінка за індивідуальне завдання (реферат); модульна контрольна робота; підсумковий модульний контроль.

 

Форма підсумкового контролю: екзамен

Перелік основної літератури

1.            Білоус В.І. Спортивно-педагогічне вдосконалення / В.І.Білоус. – Кам.-Под.: 1998.

2.            Васильков Г.А. Гимнастика в пионерском лагере / Г.А.Васильков. – М.: ФиС. – 1997.

3.            Волков Л.В. Теория спортивного отбора / Л.В.Волков. – К.: Вета, 1997.

4.            Гурман Л.Д. Основи теорії і методики спортивного тренування / Л.Д. Гурман. – Кам’янець-Подільський.: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – 368 с.

5.            Гурман Л.Д. Основи теорії та методики спортивного тренування: методичні рекомендації для студентів-заочників факультету фізичної культури / Л.Д. Гурман, О.В. Ротар. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – 34 с.

6.            Деркач А.А. Педагогическое мастерство тренера / Деркач А.А., Исаев А.А. – М.: ФиС, 1981.

7.            Келлер В.С. Теоретико-методические основы подготовки спортсменов / Келлер В.С., Поатонов В.Н. – Львов, 1993. – 270 с.

8.            Куц О.С. Фізкультурно-оздоровча робота з учнівською молоддю / О.С.Куц. – К.: Континент-Прим., 1995. –39 с.

9.            Максименко Г.М. Спортивно-педагогічне вдосконалення / Г.М.Максименко. – К.: Вища школа, 1992. – 293 с.

10.       Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте / В.Н.Платонов. – К.: 1997.

11.       Платонов В.М. Фізична підготовка спортсмена / Платонов В.М., Булатова М.М. – К.: Олімпійська література, 1995.

12.       Солопчук М.С. Основні компоненти спортивного тренування: Структура підготовленості спортсменів: методичні рекомендації / М.С. Солопчук, Л.Д. Гурман – Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2003. – 27 с.

13.       Типове положення про ДЮСШ і СДЮШОП. – Київ, 1992.

14.       Шиян Б.М. Методика фізичного виховання школярів / Б.М.Шиян. – Львів. “Світ”, 1993.

Мова викладання: українська.


Основи теорії і методики спортивного тренування – дисципліна, яка теоретично і практично готує студентів до професійної діяльності фахівця з фізичної культури і спорту. Дисципліна передбачає вивчення теорії і методики тренувань, набуття необхідних знать, умінь, навичок для тренерської роботи в процесі позакласної та позашкільної роботи в загальноосвітній школі.

Дисципліна включає ряд наукових даних, які дозволяють здійснювати спортивну підготовку дітей і підлітків з урахуванням вікових особливостей організму та охоплюють не тільки організм в цілому, але й розвиток окремих його систем, які так чи інакше відчувають вплив фізичних навантажень.

Тип: цикл професійної підготовки (вибіркова).

Термін навчання: денна форма навчання - 4 курс (7 семестр), заочна форма навчання 3-4 курс (7-8 семестр).

Кількість кредитів: 4 кредити ECTS: 120 год., з них: денна форма навчання – 40 год. аудиторних: 14 год. лекційних, 26 год. практичних занять; заочна форма навчання – 14 год. аудиторних: 6 год. лекційних, 8 год.  практичних занять.

Викладацький склад: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри легкої атлетики з методикою викладання Гурман Леонід Дмитрович, викладач кафедри легкої атлетики з методикою викладання Ротар Олександр Васильович.

Мета курсу: розкриття технології праці вчителя фізичної культури та тренера  з видів спорту.

Основні завдання дисципліни:

1.   формування у студентів – майбутніх вчителів фізичної культури, достатньо високий рівень фахової підготовки;

2.        розкриття технології професійної діяльності вчителя-тренера;

3.        вироблення вмінь застосовувати набуті знання у професійній діяльності;

4.        створення спільних основ тренерської педагогічної майстерності.

Результати навчання: Студенти повинні знати:

1.     дидактичні закономірності у фізичному вихованні і спорту;

2.     анатомо-фізіологічні основи фізичного виховання й спорту;

3.     методи і систему організації навчально-тренувального процесу з фізичного виховання й спорту;

4.     методи і систему організації комплексну контролю у фізичному вихованні та спортивній підготовці;

5.     засоби і методи формування здорового способу життя.

вміти:

1.     формулювати конкретні завдання з фізичного виховання з дітьми шкільного віку та підготовки спортсменів;

2.     планувати і проводити основні види фізкультурно-спортивних занять з дітьми шкільного віку;

3.     використовувати методи  лікарсько-педагогічного контролю в процесі професійної діяльності;

4.     планувати та проводити навчально-тренувальний процес з дітьми шкільного віку та спортсменів різної спортивної підготовки.

Методи викладання дисципліни: усне слово викладача, пояснення, різні види бесіди (репродуктивна, аналітико-синтетична, евристична та інші), створення та розв'язання проблемних ситуацій, рольові ігри, конференції, дискусії, моделювання навчальної ситуації в аудиторії, виготовлення моделей таблиць систематизування отриманої інформації у вигляді конспектів, представлення отриманих результатів у вигляді публічних виступів, звітів та презентацій тощо. 

Методи оцінювання: поточне оцінювання відповідей та виконання завдань на практичному занятті; оцінка за самостійну роботу; оцінка за індивідуальне завдання (реферат); модульна контрольна робота; підсумковий модульний контроль.

 

 

Розподіл балів, що присвоюються студентам:

Денна форма навчання (7 семестр)

 

 

Поточний контроль 40 балів

МКР

Екзамен

Сума балів

 

 

20

 

 

40

 

 

100

40

 

Заочна форма навчання ( 7 семестр)

 

 

Поточний контроль 35 балів

 

МКР

Сума балів

 

 

10

 

 

35

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

 

25

 

 

Заочна форма навчання ( 8 семестр)

 

 

Поточний контроль 25 балів

Семестр-7

 

МКР

Сума балів

Екзамен

Сума балів

 

 

10

 

 

60

 

 

40

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

 

35

15

 

 

 

Форма підсумкового контролю: екзамен

Перелік основної літератури

1.            Білоус В.І. Спортивно-педагогічне вдосконалення / В.І.Білоус. – Кам.-Под.: 1998.

2.            Васильков Г.А. Гимнастика в пионерском лагере / Г.А.Васильков. – М.: ФиС. – 1997.

3.            Волков Л.В. Теория спортивного отбора / Л.В.Волков. – К.: Вета, 1997.

4.            Гурман Л.Д. Основи теорії і методики спортивного тренування / Л.Д. Гурман. – Кам’янець-Подільський.: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – 368 с.

5.            Гурман Л.Д. Основи теорії та методики спортивного тренування: методичні рекомендації для студентів-заочників факультету фізичної культури / Л.Д. Гурман, О.В. Ротар. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – 34 с.

6.            Деркач А.А. Педагогическое мастерство тренера / Деркач А.А., Исаев А.А. – М.: ФиС, 1981.

7.            Келлер В.С. Теоретико-методические основы подготовки спортсменов / Келлер В.С., Поатонов В.Н. – Львов, 1993. – 270 с.

8.            Куц О.С. Фізкультурно-оздоровча робота з учнівською молоддю / О.С.Куц. – К.: Континент-Прим., 1995. –39 с.

9.            Максименко Г.М. Спортивно-педагогічне вдосконалення / Г.М.Максименко. – К.: Вища школа, 1992. – 293 с.

10.        Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте / В.Н.Платонов. – К.: 1997.

11.        Платонов В.М. Фізична підготовка спортсмена / Платонов В.М., Булатова М.М. – К.: Олімпійська література, 1995.

12.        Солопчук М.С. Основні компоненти спортивного тренування: Структура підготовленості спортсменів: методичні рекомендації / М.С. Солопчук, Л.Д. Гурман – Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2003. – 27 с.

13.        Типове положення про ДЮСШ і СДЮШОП. – Київ, 1992.

14.        Шиян Б.М. Методика фізичного виховання школярів / Б.М.Шиян. – Львів. “Світ”, 1993.

Мова викладання: українська.

 

 

 

 


Опис (анотація): Теорія і методика тренування кваліфікованих спортсменів – дисципліна, яка теоретично і практично готує студентів до професійної діяльності фахівця з фізичної культури і спорту. Дисципліна передбачає вивчення теорії і методики тренувань, набуття необхідних знать, умінь, навичок для самостійної, організаторської та тренерської роботи в ДЮСШ.

Дисципліна включає ряд наукових даних, які дозволяють здійснювати підготовку спортсменів з урахуванням підготовленості організму охоплюють багаторічну систему підготовки спортсменів в багаторічному циклі тренувань.

Тип: цикл професійної підготовки (нормативна).

Термін навчання: денна форма магістратура 1,5 роки навчання (2 семестр), заочна форма навчання магістратура 1,5 роки навчання (2-3 семестр)

Кількість кредитів: 4 кредити ECTS: 120 год., з них: денна форма навчання – 48 год. аудиторних: 20 год. лекційних, 28 год. практичних занять; заочна форма навчання – 20 год. аудиторних: 8 год. лекційних, 12 год.  практичних занять.

Викладацький склад: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри легкої атлетики з методикою викладання Гурман Леонід Дмитрович, викладач кафедри легкої атлетики з методикою викладання Ротар Олександр Васильович.

Мета курсу:

1.     формування в майбутніх фахівців широких тренерських функцій;

2.     створенню спільних основ тренерської педагогічної майстерності, яка є співзвучною за своїм змістом;

3.     виховання педагогічного мислення;

4.     розвиток професійної самосвідомості майбутніх фахівців;

5.     вироблення умінь застосовувати набутті знання у тренерській діяльності;

6.     вивчення глибинних процесів сучасного спорту і на цій основі оптимізувати програмно-нормативні, організаторські, матеріально-технічні і науково-методичні основи підготовки спортсменів на різних етапах їх багаторічного удосконалення.

Основні завдання дисципліни:

1.     розкриття технології праці тренера з видів спорту в багаторічній підготовці кваліфікованих спортсменів

2.     формування у студентів – майбутніх вчителів фізичної культури, достатньо високий рівень фахової підготовки;

3.     створення спільних основ тренерської педагогічної майстерності.

Результати навчання: Студенти повинні знати:

1.     дидактичні закономірності у фізичному вихованні і спорту;

2.     анатомо-фізіологічні основи фізичного виховання й спорту;

3.     методи і систему організації навчально-тренувального процесу з фізичного виховання й спорту;

4.     методи і систему організації комплексну контролю у фізичному вихованні та спортивній підготовці;

5.     засоби і методи формування здорового способу життя.

вміти:

1.     формулювати конкретні завдання з фізичного виховання з дітьми шкільного віку та підготовки спортсменів;

2.     планувати і проводити основні види фізкультурно-спортивних занять з дітьми шкільного віку;

3.     використовувати методи  лікарсько-педагогічного контролю в процесі професійної діяльності;

4.     планувати та проводити навчально-тренувальний процес з дітьми шкільного віку та спортсменів різної спортивної підготовки.

Методи викладання дисципліни: усне слово викладача, пояснення, різні види бесіди (репродуктивна, аналітико-синтетична, евристична та інші), створення та розв'язання проблемних ситуацій, рольові ігри, конференції, дискусії, моделювання навчальної ситуації в аудиторії, виготовлення моделей таблиць систематизування отриманої інформації у вигляді конспектів, представлення отриманих результатів у вигляді публічних виступів, звітів та презентацій тощо. 

Методи оцінювання: поточне оцінювання відповідей та виконання завдань на практичному занятті; оцінка за самостійну роботу; оцінка за індивідуальне завдання (реферат); модульна контрольна робота; підсумковий модульний контроль.

Розподіл балів, що присвоюються студентам:

Денна форма навчання (2 семестр)

 

Поточний контроль

МКР

Екзамен

Разом сума

 ЗМ 1

44

16

40

100

 

Заочна форма навчання (2-3 семестр)

 

Поточний контроль

МКР

Екзамен

Разом сума

1 ЗМ

34

 

 

100

 

2 ЗМ

10

16

40

 


Форма підсумкового контролю: екзамен

Перелік основної літератури

1.     Бальсевич В.К. Контуры новой стратегии подготовки спортсменов олимпийского класса // Теория и практика физической культуры / В.К Бальсевич. – 2001. – №4. – С.9-10.

2.     Брукнер П. Питание и диета // Спортивные травмы. Основные принципы профилактики и лечения / П.Брукнер. – К.: Олимпийская литература, 2002. – С.252-272.

3.     Булатова М.М. Спортсмен в различных климато-географических и погодных условиях / Булатова М.М., Платонов В.Н. – К.: Олимпийская литература, 1996. – 177 с.

4.     Гурман Л.Д. Теорія і методика тренування кваліфікованих спортсменів: Курс лекцій / Л.Д.Гурман. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2007. – 184 с. 

5.     Лищенко В.Е. К построению многолетней тренировки высококвалифицированных спортсменов // Теория и практика физической культуры / В.Е.Лищенко. – 1997. – №3. – С.21-22.

6.     Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты / Л.П.Матвеев. – М.: Известия, 2001. – 333 с.

7.     Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения / В.Н.Платонов. – К.: Олимпийская литература, 2004. – 808 с.

8.     Платонов В.Н. Нагрузка в спортивной тренировке  // Современная система спортивной подготовка / В.Н.Платонов. – М.: СААМ, 1995. – С.92-108.

9.     Суслов Ф.П. Структура годичного соревновательно-тренировочного цикла подготовки: реальность и иллюзии // Теория и практика физической культуры / Суслов Ф.П., Шепель С.П. – 1999. – №9. –          С.57-61.

10.           Шустин Б.Н. Моделирование и прогнозирование в системе спортивной подготовки  // Современная система спортивной подготовки / Б.Н.Шустин. – М.: СААМ, 1995. – С.226-237.

Мова викладання: українська.

 

 

 

 


Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Теорія і методика викладання легкої атлетики” складена відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр, напряму підготовки “6.010201 Фізичне виховання*”.

Тип дисципліни цикл професійної та практичної підготовки (нормативна частина циклу)

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: теоретичні та методичні засади легкої атлетики, її застосування в навчальному процесі на всіх рівнях освіти.

Міждисциплінарні зв’язки: з анатомією, фізіологія, валеологія.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовний модуль 1. Вступ до дисципліни «Теорія та методика викладання легкої атлетики».

Змістовний модуль 2.  Основи техніки легкоатлетичних видів.

Змістовний модуль 3. Основи організації та проведення змагань.

Змістовний модуль 4. Легка атлетика в школі.

Змістовний модуль 5. Методика вивчення техніки легкоатлетичних видів.

Змістовний модуль 6.  Легка атлетика в ДЮСШ.

Змістовний модуль 7. Основи планування  в легкій атлетиці.

Змістовний модуль 8. Багатоборство.

 

 

1.     Мета та завдання навчальної дисципліни

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни  “Теорія і методика викладання легкої атлетики” є оволодіння технікою основних видів легкоатлетичних вправ, придбання необхідних знань, вмінь та навичок для самостійної педагогічної та організаторської роботи з легкої атлетики в школі та ДЮСШ.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Теорія і методика викладання легкої атлетики” є необхідність оволодіння сучасною технікою видів легкоатлетичних вправ: спортивної ходьби, гладкого бігу на короткі, середні та довгі дистанції; бігу в природних умовах (кросу); бігу з перешкодами на 100 м, 110 м, 400 м, 3000 м; естафетного бігу на короткі, середні та змішані дистанції; стрибків: з місця, у висоту, у довжину, потрійним; з розбігу у висоту, довжину, потрійним, з жердиною; метань: малого м’яча, гранати, списа, штовхання ядра, диска, молота. Повинен засвоїти елементи педагогічної техніки керування навчаючими та оволодіти професійно-педагогічною технологією організації та проведення різних форм занять та змагань з легкої атлетики.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

ü     теорію та методику викладання вивчених методів легкої атлетики;

ü     теоретичний матеріал для вирішення завдань пов’язаних з визначенням навантаження на опорно-руховий апарат та інші системи органів людини, в процесі занять легкоатлетичними вправами;

ü     як формувати навички для проведення уроку та секційного заняття ЗОШ, а також тренувального заняття у ДЮСШ;

ü     будівництво спортивних споруд для занять легкою атлетикою, їх обладнання, експлуатація та догляд;

ü     правила змагань з видів легкої атлетики.

вміти:

·         володіти методикою викладання легкої атлетики в ЗОШ, спортивно-оздоровчому таборі та ДЮСШ;

·         самостійно скласти навчальний план-графік з фізичної культури для класу на навчальний рік, тематичний план, робочий план з легкої атлетики для окремого класу в школі, конспект уроку;

·         робити методичний розбір (аналіз) уроку з легкої атлетики;

·         контролювати та навчити учнів самоконтролю за фізичним навантаження на організм людини;

·         скласти документацію для організації і проведення змагань з легкої атлетики в колективі фізкультури ЗОШ; судити змагання з різних видів легкої атлетики на посаді судді, рефері, головного секретаря, керівника змагань, тощо;

·         провести ремонт, розмітку для занять та змагань бігової доріжки та секторів для стрибків і метань;

·         підібрати та скласти комплекси підвідних вправ для навчання техніки видів легкої атлетики.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 450 годин / 12,5 кредитів ECTS.

 


Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Теорія і методика викладання легкої атлетики” складена відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр, напряму 6.010201 Фізичне виховання*.

Тип дисципліни цикл професійної та практичної підготовки (нормативна частина циклу)

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: теоретичні та методичні засади легкої атлетики, її застосування в навчальному процесі на всіх рівнях освіти.

Міждисциплінарні зв’язки: з анатомією, фізіологія, валеологія.

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовний модуль 1. Вступ до дисципліни «Теорія та методика викладання легкої атлетики». Класифікація видів легкої атлетики. Основи техніки легкоатлетичних вправ. Методика вивчення техніки легкоатлетичних видів.

 

Змістовний модуль 2.  Класифікація видів легкої атлетики. Основи техніки легкоатлетичних видів. Методика вивчення техніки легкоатлетичних видів.

 

Змістовний модуль 3. Основи планування  в легкій атлетиці. Основи організації та проведення змагань з легкої атлетики.

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни  “Теорія і методика викладання легкої атлетики” є оволодіння технікою основних видів легкоатлетичних вправ, придбання необхідних знань, вмінь та навичок для самостійної педагогічної та організаторської роботи з легкої атлетики в школі та ДЮСШ.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Теорія і методика викладання легкої атлетики” є необхідність оволодіння сучасною технікою видів легкоатлетичних вправ: спортивної ходьби, гладкого бігу на короткі, середні та довгі дистанції; бігу в природних умовах (кросу); бігу з перешкодами на 100 м, 110 м, 400 м, 3000 м; естафетного бігу на короткі, середні та змішані дистанції; стрибків: з місця, у висоту, у довжину, потрійним; з розбігу у висоту, довжину, потрійним, з жердиною; метань: малого м’яча, гранати, списа, штовхання ядра, диска, молота. Повинен засвоїти елементи педагогічної техніки керування навчаючими та оволодіти професійно-педагогічною технологією організації та проведення різних форм занять та змагань з легкої атлетики.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

ü            теорію та методику викладання вивчених методів легкої атлетики;

ü            теоретичний матеріал для вирішення завдань пов’язаних з визначенням навантаження на опорно-руховий апарат та інші системи органів людини, в процесі занять легкоатлетичними вправами;

ü            як формувати навички для проведення уроку та секційного заняття ЗОШ, а також тренувального заняття у ДЮСШ;

ü            будівництво спортивних споруд для занять легкою атлетикою, їх обладнання, експлуатація та догляд;

ü            правила змагань з видів легкої атлетики.

 

вміти:

ü            володіти методикою викладання легкої атлетики в ЗОШ, спортивно-оздоровчому таборі та ДЮСШ;

ü            самостійно скласти навчальний план-графік з фізичної культури для класу на навчальний рік, тематичний план, робочий план з легкої атлетики для окремого класу в школі, конспект уроку;

ü            робити методичний розбір (аналіз) уроку з легкої атлетики;

ü            контролювати та навчити учнів самоконтролю за фізичним навантаження на організм людини;

ü            скласти документацію для організації і проведення змагань з легкої атлетики в колективі фізкультури ЗОШ; судити змагання з різних видів легкої атлетики на посаді судді, рефері, головного секретаря, керівника змагань, тощо;

ü            провести ремонт, розмітку для занять та змагань бігової доріжки та секторів для стрибків і метань;

ü            підібрати та скласти комплекси підвідних вправ для навчання техніки видів легкої атлетики.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 375 годин / 12,5 кредитів ECTS.

 


Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Теорія і методика викладання легкої атлетики» укладена відповідно до освітньої програми підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура).

Тип дисципліни цикл професійної та практичної підготовки (нормативна частина циклу)

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: теоретичні та методичні засади легкої атлетики, її застосування в навчальному процесі на всіх рівнях освіти.

Міждисциплінарні зв’язки: з анатомією, фізіологією, валеологією.

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовний модуль 1. Вступ до дисципліни «Теорія та методика викладання легкої атлетики». Класифікація видів легкої атлетики. Основи техніки легкоатлетичних вправ. Методика вивчення техніки легкоатлетичних видів.

 

Змістовний модуль 2.  Класифікація видів легкої атлетики. Основи техніки легкоатлетичних видів. Методика вивчення техніки легкоатлетичних видів.

 

Змістовний модуль 3. Основи планування  в легкій атлетиці. Основи організації та проведення змагань з легкої атлетики.

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни  “Теорія і методика викладання легкої атлетики” є оволодіння технікою основних видів легкоатлетичних вправ, придбання необхідних знань, вмінь та навичок для самостійної педагогічної та організаторської роботи з легкої атлетики в школі.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Теорія і методика викладання легкої атлетики” є необхідність оволодіння сучасною технікою видів легкоатлетичних вправ: спортивної ходьби, гладкого бігу на короткі, середні та довгі дистанції; бігу в природних умовах (кросу); бігу з перешкодами на 100 м, 110 м, 400 м, 3000 м; естафетного бігу на короткі, середні та змішані дистанції; стрибків: з місця, у висоту, у довжину, потрійним; з розбігу у висоту, довжину, потрійним, з жердиною; метань: малого м’яча, гранати, списа, штовхання ядра, диска, молота. Повинен засвоїти елементи педагогічної техніки керування навчаючими та оволодіти професійно-педагогічною технологією організації та проведення різних форм занять та змагань з легкої атлетики.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

ü            теорію та методику викладання вивчених методів легкої атлетики;

ü            теоретичний матеріал для вирішення завдань пов’язаних з визначенням навантаження на опорно-руховий апарат та інші системи органів людини, в процесі занять легкоатлетичними вправами;

ü            як формувати навички для проведення уроку та секційного заняття ЗНЗ;

ü            будівництво спортивних споруд для занять легкою атлетикою, їх обладнання, експлуатація та догляд;

ü            правила змагань з видів легкої атлетики.

 

вміти:

ü            володіти методикою викладання легкої атлетики в ЗОШ;

ü            самостійно скласти навчальний план-графік з фізичної культури для класу на навчальний рік, тематичний план, робочий план з легкої атлетики для окремого класу в школі, конспект уроку;

ü            робити методичний розбір (аналіз) уроку з легкої атлетики;

ü            контролювати та навчити учнів самоконтролю за фізичним навантаження на організм людини;

ü            скласти документацію для організації і проведення змагань з легкої атлетики в колективі фізкультури ЗОШ; судити змагання з різних видів легкої атлетики на посаді судді, рефері, головного секретаря, керівника змагань, тощо;

ü            провести ремонт, розмітку для занять та змагань бігової доріжки та секторів для стрибків і метань;

ü            підібрати та скласти комплекси підвідних вправ для навчання техніки видів легкої атлетики.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 360 годин / 12 кредитів ECTS.


Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Спортивні споруди і обладнання” складена відповідно до освітньої програми підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з галузі знань 0102 Фізичне  виховання, спорт і здоров’я людини за напрямом 6.010201 Фізичне виховання*.

Тип дисципліни цикл математичної і  природничо-наукової підготовки (нормативна частина циклу)

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: спортивні споруди та обладнання для занять фізичною культурою та спортом

Міждисциплінарні зв’язки: з легкою атлетикою, спортивними іграми, гімнастикою, плаванням, єдиноборствами, важкою атлетикою та зимовими видами спорту.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1. Основи будівництва та експлуатації спортивних споруд.

 

1.     Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни  “Спортивні споруди і обладнання” є привити майбутнім вчителям з фізичної культури необхідність оволодіння основами проектування, будівництва, експлуатації спортивних споруд і обладнання, створенню нестандартного обладнання та інвентарю, використання технічних засобів в процесі фізичного виховання школярів, як важливу умову якісної реалізації навчальної програми з фізичної культури.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни  “Спортивні споруди і обладнання” є:

·        вивчити основи проектування, будівництва та експлуатації спортивних споруд і обладнання;

·        оволодіти методами планування та будівництва простих спортивних споруд і обладнання;

·        оволодіти методами створення і використання нестандартного обладнання та інвентаря;

·        знати оснащення, кріплення, розміщення стандартного і нестандартного обладнання та інвентаря на місцях занять фізичною культурою та їх експлуатацією.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

·        основи проектування, будівництва та експлуатації спортивних споруд;

·        методи планування та будівництва простих спортивних споруд;

·        методи створення і використання нестандартного обладнання та інвентаря; оснащення, кріплення і розміщення стандартного і нестандартного обладнання та інвентаря та їх експлуатація;

·        оснащення, кріплення, розміщення стандартного і нестандартного обладнання та інвентаря на місцях занять фізичною культурою та їх експлуатацію;

·        правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту на спортивних спорудах.

вміти:

·        будувати прості площинні відкриті спортивні споруди для занять з фізичної культури;

·        створювати нестандартні обладнання та інвентар для занять з фізичної культури;

·        проводити вибірковий, поточний та поетапний ремонт спортивних споруд;

·        проводити вибірковий, поточний та поетапний ремонт обладнання та інвентаря;

·        контролювати стан спортивних споруд, обладнання та інвентаря на їх відповідність правилам техніки безпеки.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 годин / 2 кредити ECTS.


Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Спортивні споруди і обладнання” складена відповідно до освітньої програми підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з галузі знань 0102 Фізичне  виховання, спорт і здоров’я людини за напрямом 6.010201 Фізичне виховання*.

Тип дисципліни цикл математичної і  природничо-наукової підготовки (нормативна частина циклу)

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: спортивні споруди та обладнання для занять фізичною культурою та спортом

Міждисциплінарні зв’язки: з легкою атлетикою, спортивними іграми, гімнастикою, плаванням, єдиноборствами, важкою атлетикою та зимовими видами спорту.

Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни  “Спортивні споруди і обладнання” є привити майбутнім вчителям з фізичної культури необхідність оволодіння основами проектування, будівництва, експлуатації спортивних споруд і обладнання, створенню нестандартного обладнання та інвентарю, використання технічних засобів в процесі фізичного виховання школярів, як важливу умову якісної реалізації навчальної програми з фізичної культури.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни  “Спортивні споруди і обладнання” є:

·        вивчити основи проектування, будівництва та експлуатації спортивних споруд і обладнання;

·        оволодіти методами планування та будівництва простих спортивних споруд і обладнання;

·        оволодіти методами створення і використання нестандартного обладнання та інвентаря;

·        знати оснащення, кріплення, розміщення стандартного і нестандартного обладнання та інвентаря на місцях занять фізичною культурою та їх експлуатацією.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

·        основи проектування, будівництва та експлуатації спортивних споруд;

·        методи планування та будівництва простих спортивних споруд;

·        методи створення і використання нестандартного обладнання та інвентаря; оснащення, кріплення і розміщення стандартного і нестандартного обладнання та інвентаря та їх експлуатація;

·        оснащення, кріплення, розміщення стандартного і нестандартного обладнання та інвентаря на місцях занять фізичною культурою та їх експлуатацію;

·        правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту на спортивних спорудах.

вміти:

·        будувати прості площинні відкриті спортивні споруди для занять з фізичної культури;

·        створювати нестандартні обладнання та інвентар для занять з фізичної культури;

·        проводити вибірковий, поточний та поетапний ремонт спортивних споруд;

·        проводити вибірковий, поточний та поетапний ремонт обладнання та інвентаря;

·        контролювати стан спортивних споруд, обладнання та інвентаря на їх відповідність правилам техніки безпеки.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 54 годин / 1,5 кредити ECTS.