ТМФВ є профілюючим предметом спеціального призначення, навчання якого забезпечує широку теоретичну та практичну підготовку студентів до професійної діяльності. 

Тип:  нормативна навчальна дисципліна; дисципліни загально професійної підготовки

Термін вивчення: 3, 4 курс (5-7 семестр)

Кількість кредитів: 15,5 кредити ECTS. Загальна кількість годин –– 465 год., з них: денна форма навчання – 186 год. аудиторних: год. 80 лекційних, 106 год. практичних занять; заочна форма навчання – 62 год. аудиторних: 22 год. лекційних, 40 год. практичних занять 

  Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання» є забезпечення глибокого теоретичного осмислення студентами основ фізичного виховання різних вікових і соціальних груп населення та загальних основ теорії спортивної діяльності для формування у них необхідного рівня знань, практичних вмінь і навичок для успішної професійної діяльності в галузі  фізичного виховання в сучасних умовах у загальноосвітніх школах.

Мова викладання: українська


Нормативна навчальна дисципліна «Історія фізичної культури» є однією із профілюючих дисциплін і являє собою специфічну галузь історичних і педагогічних знань. Вона є важливим розділом науки про фізичну культуру. Історія фізичної культури допоможе студентам-першокурсникам вивчити загальні закономірності виникнення, становлення і розвитку фізичної культури і спорту на різних етапах буття суспільства.

«Вступ до спеціальності» є навчальною дисципліною, яка забезпечує створення системи знань про фізичну культуру як суспільне явище та галузь професійної діяльності, історичні складові формування системи фізкультурно-спортивного руху в Україні, професійну діяльність вчителя фізичної культури та особливості його підготовки в умовах закладу вищої освіти, зміст, форми та організацію професійно-педагогічної освіти й основ безпеки життєдіяльності людини у ході реалізації навчального плану підготовки бакалаврів в галузі 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) на факультеті фізичної культури.