Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни “Навчальна секція фізичної реабілітації (спеціальна медична група «В» – захворювання опoрно рухового апарату)”. У групу  ,,В” об’єднуються студенти  з вираженими порушеннями опорно рухового апарату: залишковими явищами паралічу, парезів, після перенесення травм верхніх і нижніх кінцівок, із залишковими явищами кісткового туберкульозу, деформацією грудної клітки.

 складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра .

Тип дисципліни. Згідно навчального плану дисципліна “Навчальна секція фізичної реабілітації (спеціальна медична група «В» –опорно-рухового апарату)” відноситься до циклу професійної та практичної підготовки вибіркової частини.

Курс НСФР покликаний для збереження та зміцнення здоров’я студентів на моделі однієї з спортивно-педагогічних дисциплін, яка передбачена навчальним планом, а також підвищити рівень фізичної  підготовленості студентів з цієї дисципліни.

Міждисциплінарні зв’язки. Суміжними та взаємодоповнюючими дисциплінами є фізичне виховання.

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів.

1.    Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Робоча програма являє собою перелік тем і завдань, а також кількість відведених на них годин і передбачає теоретичне та практичне вивчення засобів і методів фізичного виховання загалом та рухової активності оздоровчої спрямованості зокрема.

Матеріал програми також спрямований на вирішення виховних, освітніх та оздоровчих завдань. Тому вивчення курсу базується на загальних знаннях про фізичну культуру, психологію, педагогіку.

Реалізація програми здійснюється в формі практичних та теоретичних занять.

Самостійна робота студентів спрямована на вивчення літературних джерел і складання різної документації (індивідуальні плани, щоденники), проведення спостережень.

 

      Метою навчальної дисципліни фізичного виховання студентів навчальної секції фізичної реабілітації Кам’янець-Подільського національного університету імені  Івана Огієнка є підготовка майбутніх фахівців до високопродуктивної праці, виховання у студентів потреби в систематичних заняттях фізичними вправами оздоровчої направленості для загального одужання, зміцнення організму студентів та збереження здоров’я.

 

2.Завдання навчальної дисципліни

         Для досягнення мети фізичного виховання студентів навчальної секції фізичної реабілітації передбачається комплексне вирішення наступних завдань:

- поліпшення функціонального стану студентів і попередження прогресування  хвороби;

-підвищення фізичної і розумової працездатності,

- адаптація до зовнішніх факторів, зняття стомлюваності і підвищення адаптаційних можливостей;

-виховання потреби в регулярних заняттях оздоровчою фізкультурою,

     У процесі занять з фізичного виховання студенти здобувають знання, уміння і навички, необхідні для практичного використання фізичної культури у побуті та навчанні, здатності самостійно організовувати і проводити ранкову гігієнічну гімнастику та інші види оздоровчої рухової активності, застосовувати фізичні вправи в тій галузі трудової діяльності, в якій вони будуть працювати після закінчення вишу.

Повинні знати :

  – основні правила здорового способу життя та основи методики використання засобів фізичної культури і спорту для зміцнення власного здоров’я;

  – правила поведінки та заходи безпеки під час занять;

  – характер захворювання, відомості про стан власного здоров’я, показання та протипоказання під час занять;

  – прийоми контролю та самоконтролю під час занять

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повиненні оволодіти обов’язковими практичними навичками:

 - демонстрації комплексу вправ з урахуванням характеру захворювання; проведення самостійних занять.

закласти основи здорового способу життя;

-знати основи організації і методики найбільш ефективних видів і форм раціональної рухової діяльності й уміння застосовувати їх на практиці  у своїй фізичній активності;

повинні  уміти :

 – виконувати основні вправи (комплекси вправ) з урахуванням характеру захворювання та індивідуальних особливостей;   

– складати особисті плани занять та володіти основними прийомами лікувальної фізкультури

3.Запланованні результати навчання

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти, які займаються у спеціальній медичній групі, повинен оволодіти обов’язковими практичними навичками:

·      оволодіти технікою виконання основних рухових навичок і умінь;

·      оволодіти навичками самоконтролю за реакціями організму на фізичне навантаження;

·      вміти скласти комплекс ранкової гімнастики, фізкультурної хвилинки, комплекси вправ для розвитку фізичних якостей та комплекси вправ для відновлення розумової втоми.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 140 годин.

 


Кам нав прогр 2 - копия.docxКам нав прогр 2 - копия.docx

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни “Навчальна секція фізичної реабілітації (спеціальна медична група «В» – захворювання опoрно рухового апарату)”. У групу  ,,В” об’єднуються студенти  з вираженими порушеннями опорно рухового апарату: залишковими явищами паралічу, парезів, після перенесення травм верхніх і нижніх кінцівок, із залишковими явищами кісткового туберкульозу, деформацією грудної клітки.

 складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра .

Тип дисципліни. Згідно навчального плану дисципліна “Навчальна секція фізичної реабілітації (спеціальна медична група «В» –опорно-рухового апарату)” відноситься до циклу професійної та практичної підготовки вибіркової частини.

Курс НСФР покликаний для збереження та зміцнення здоров’я студентів на моделі однієї з спортивно-педагогічних дисциплін, яка передбачена навчальним планом, а також підвищити рівень фізичної  підготовленості студентів з цієї дисципліни.

Міждисциплінарні зв’язки. Суміжними та взаємодоповнюючими дисциплінами є фізичне виховання.

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів.

1.    Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Робоча програма являє собою перелік тем і завдань, а також кількість відведених на них годин і передбачає теоретичне та практичне вивчення засобів і методів фізичного виховання загалом та рухової активності оздоровчої спрямованості зокрема.

Матеріал програми також спрямований на вирішення виховних, освітніх та оздоровчих завдань. Тому вивчення курсу базується на загальних знаннях про фізичну культуру, психологію, педагогіку.

Реалізація програми здійснюється в формі практичних та теоретичних занять.

Самостійна робота студентів спрямована на вивчення літературних джерел і складання різної документації (індивідуальні плани, щоденники), проведення спостережень.

 

      Метою навчальної дисципліни фізичного виховання студентів навчальної секції фізичної реабілітації Кам’янець-Подільського національного університету імені  Івана Огієнка є підготовка майбутніх фахівців до високопродуктивної праці, виховання у студентів потреби в систематичних заняттях фізичними вправами оздоровчої направленості для загального одужання, зміцнення організму студентів та збереження здоров’я.

 

2.Завдання навчальної дисципліни

         Для досягнення мети фізичного виховання студентів навчальної секції фізичної реабілітації передбачається комплексне вирішення наступних завдань:

- поліпшення функціонального стану студентів і попередження прогресування  хвороби;

-підвищення фізичної і розумової працездатності,

- адаптація до зовнішніх факторів, зняття стомлюваності і підвищення адаптаційних можливостей;

-виховання потреби в регулярних заняттях оздоровчою фізкультурою,

     У процесі занять з фізичного виховання студенти здобувають знання, уміння і навички, необхідні для практичного використання фізичної культури у побуті та навчанні, здатності самостійно організовувати і проводити ранкову гігієнічну гімнастику та інші види оздоровчої рухової активності, застосовувати фізичні вправи в тій галузі трудової діяльності, в якій вони будуть працювати після закінчення вишу.

Повинні знати :

  – основні правила здорового способу життя та основи методики використання засобів фізичної культури і спорту для зміцнення власного здоров’я;

  – правила поведінки та заходи безпеки під час занять;

  – характер захворювання, відомості про стан власного здоров’я, показання та протипоказання під час занять;

  – прийоми контролю та самоконтролю під час занять

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повиненні оволодіти обов’язковими практичними навичками:

 - демонстрації комплексу вправ з урахуванням характеру захворювання; проведення самостійних занять.

закласти основи здорового способу життя;

-знати основи організації і методики найбільш ефективних видів і форм раціональної рухової діяльності й уміння застосовувати їх на практиці  у своїй фізичній активності;

повинні  уміти :

 – виконувати основні вправи (комплекси вправ) з урахуванням характеру захворювання та індивідуальних особливостей;   

– складати особисті плани занять та володіти основними прийомами лікувальної фізкультури

3.Запланованні результати навчання

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти, які займаються у спеціальній медичній групі, повинен оволодіти обов’язковими практичними навичками:

·      оволодіти технікою виконання основних рухових навичок і умінь;

·      оволодіти навичками самоконтролю за реакціями організму на фізичне навантаження;

·      вміти скласти комплекс ранкової гімнастики, фізкультурної хвилинки, комплекси вправ для розвитку фізичних якостей та комплекси вправ для відновлення розумової втоми.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 140 годин.

 


Кам нав прогр 2 - копия.docxКам нав прогр 2 - копия.docx

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни “Навчальна секція фізичної реабілітації (спеціальна медична група «Б» – захворювання внутрішніх органів)” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра .

Тип дисципліни. Згідно навчального плану дисципліна “Навчальна секція фізичної реабілітації (спеціальна медична група «Б» – захворювання внутрішніх органів)” відноситься до циклу професійної та практичної підготовки вибіркової частини.

Курс НСФР покликаний для збереження та зміцнення здоров’я студентів на моделі однієї з спортивно-педагогічних дисциплін, яка передбачена навчальним планом, а також підвищити рівень фізичної  підготовленості студентів з цієї дисципліни.

Міждисциплінарні зв’язки. Суміжними та взаємодоповнюючими дисциплінами є фізичне виховання.

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів.

 

1.    Мета та завдання навчальної дисципліни

 

1.1. Метою фізичного виховання студентів навчальної секції фізичної реабілітації Кам’янець-Подільського національного університету імені  Івана Огієнка є підготовка майбутніх фахівців до високопродуктивної праці, виховання у студентів потреби в систематичних заняттях фізичними вправами для підтримки свого належного фізичного та психічного стану в залежності від психофізичних навантажень та з урахуванням особливостей їх майбутньої професійної діяльності, зміцнення здоров’я, а також отримання умінь і навичок для застосування різноманітних методів та засобів фізичного культури в майбутньому.

1.2. Для досягнення мети фізичного виховання студентів навчальної секції фізичної реабілітації передбачається комплексне вирішення наступних завдань:

·       збереження та зміцнення здоров’я студентів, сприяння формуванню здорового способу життя, підтримання та підвищення рівня працездатності протягом навчання;

·       виховання у студентів потреби в систематичних заняттях фізичними вправами;

·       формування системи знань і вмінь з фізичної культури і здорового способу життя;

·       оволодіння методиками оцінки фізичного розвитку, функціонального стану та самоконтролю при заняттях фізичними вправами;

·       отримання студентами необхідних знань, умінь та навиків в застосуванні засобів фізичної культури для профілактики захворювань, відновлення та зміцнення здоров’я;

·       зміцнення здоров’я, сприяння формуванню всебічного розвитку організму, профілактика захворювань, забезпечення оптимального  рівня фізичної підготовленості;

·       оволодіння системою практичних умінь і навиків занять основними видами фізичних вправ і форм раціональної  фізкультурної діяльності

Робоча програма являє собою перелік тем і завдань, а також кількість відведених на них годин і передбачає теоретичне та практичне вивчення засобів і методів фізичного виховання загалом та рухової активності оздоровчої спрямованості зокрема.

Матеріал програми також спрямований на вирішення виховних, освітніх та оздоровчих завдань. Тому вивчення курсу базується на загальних знаннях про фізичну культуру, психологію, педагогіку.

Реалізація програми здійснюється в формі практичних та теоретичних занять.

Самостійна робота студентів спрямована на вивчення літературних джерел і складання різної документації (індивідуальні плани, щоденники), проведення спостережень.

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повиненн оволодіти обов’язковими практичними навичками:

·      оволодіти технікою виконання основних рухових навичок і умінь;

·      оволодіти навичками самоконтролю за реакціями організму на фізичне навантаження;

·      вміти скласти комплекс ранкової гімнастики, фізкультурної хвилинки, комплекси вправ для розвитку фізичних якостей та комплекси вправ для відновлення розумової втоми;

·      закласти  навички основи здорового способу життя;

·      знати основи організації і методики найбільш ефективних видів і форм раціональної рухової діяльності й уміння застосовувати їх на практиці  у своїй фізичній активності;

·      вміти застосовувати систематичне фізичне тренування оздоровчої спрямованості.

У процесі вивчення  дисципліни здобувачі вищої освіти мають  знати:

- розуміння соціальної ролі фізичного виховання в розвитку особистості;

- практичні основи фізичного виховання і здорового способу життя;

- основні засади та принципи здорового способу життя;

- систему практичних вмінь і навичок, які забезпечують збереження та

зміцнення здоров’я, психологічної стійкості та якостей особистості;

- загальну професійно-прикладну фізичну підготовку та готовність студентів до майбутньої професії.

Студенти повинні вміти:

- пропагувати здоровий спосіб в суспільстві та у своєму майбутньому трудовому колективі;

-    застосовувати практичні основи фізичного виховання на практиці;

-   розрізняти структуру та основні засади фізичного виховання та здорового

способу життя;

-   практично застосовувати набуті знання з фізичного виховання;

-   застосовувати спеціальні форми занять та підбирати правильні засоби, які

б були найбільш правильні для поширених професій.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 140 годин .


         Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни "навчальна секція спортивного виховання волейбол" складена відповідно до освітньо − професійної програми підготовки бакалавра.

      Тип дисципліни. Згідно навчального плану дисципліна  «Навчальна секція спортивного виховання волейбол» (чоловіки), відноситься до циклу професійної та практичної підготовки вибіркової частини.

      Курс НССВ  покликаний суттєво посилити професійну підготовку студентів на моделі однієї з спортивно-педагогічних дисциплін, яка передбачена навчальним планом, а також підвищити рівень спортивної підготовленості студентів з цієї дисципліни.

         Предметом вивчення навчальної дисципліни є засвоєння теоретичних знань, практичних умінь та навичок з основ техніки та тактики гри з волейболу, організація й участь у змаганнях.

          Міждисциплінарні зв'язки. Суміжними та взаємодоповнюючими дисциплінами є фізичне виховання. Програма навчальної дисципліни  складається з  двох змістових модулів

 1.    Мета та завдання навчальної дисципліни

       Метою викладання навчальної дисципліни НССВ з волейболу є забезпечення теоретичної, методичної та практичної підготовки студентів групи НССВ з волейболу(чоловіки).                                 

        Дана програма передбачає рішення таких завдань: сформувати у студентів основи техніки  та тактики гри у волейбол, забезпечити досить високий рівень фізичної та спеціальної фізичної  підготовки студента.

        Робоча програма являє собою перелік тем і завдань, а також кількість відведених на них годин і передбачає теоретичне та практичне вивчення прийомів техніки і тактики гри волейбол, методики навчання, участь у змаганнях з волейболу.

        Матеріал програми також спрямований на вирішення виховних, освітніх та оздоровчих завдань. Тому вивчення курсу базується на загальних заняттях основ волейболу психології, педагогіки, а також інших видів спортивних ігор.

       Реалізація програми здійснюється в формі практичних занять. Практичний розділ включає в себе навчально-тренувальні заняття і змагання.

Самостійна робота студентів спрямована на вивчення літературних джерел і складання різної документації (індивідуальні плани, щоденники), проведення спостережень змагань з волейболу.

         При вивчені цієї дисципліни повинні студенти знати:

     - історія виникнення волейболу  та основні етапи розвитку волейболу у нашій країні та за її межами;

      - гігієна фізичних вправ, відпочинки, гігієна тіла, одежі та взуття;

      - загальна гігієнічна характеристика тренувань, гігієна харчування;

      - поняття про тренування, спортивну форму, втому та перевтому, спортивний режим;

      - особливості спортивного тренування, травматизму, причини травм та їх профілактика в волейболі;

      - поняття про техніку і тактику, їх взаємозв’язок і взаємозалежність

      - роль і місце СФП і ЗФП у волейболі.

          Студенти повинні вміти :

-        демонструвати техніку виконання основних прийомів на рівні зразкового показу;

-        виконувати не нижче  середнього рівня нормативи згідно спортивної кваліфікації з фізичної підготовки, техніко-тактичної підготовки;

-        виконувати державні тести і нормативи оцінки фізичної; підготовленості населення України.

На вивчення навчання навчальної дисципліни відводиться 210 годин складається з 1 Модуля « Основи спортивної підготовки в процесі тренувань в навчальної секції спортивного виховання з волейболу. Включаючи   два  ЗМ :1 Загальна та спеціальна фізична підготовка спортсменів  , ЗМ :2 техніко-тактична підготовка  спортсменів.

 


Актуальність впровадження програми з фізичної культури зумовлюється соціальним замовленням сучасного суспільства на всебічно розвинену гармонійну особистість фахівця, який має високий рівень здоров'я, необхідну фізичну освіту та фізичну підготовленість, спроможного до самовдосконалення, щоб відповідати вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Програма ґрунтується на концептуальних засадах законів України "Про фізичну культуру і спорт", "Про освіту", "Про вищу освіту", Цільовій комплексній програмі "Фізичне виховання – здоров'я нації", Концепції фізичного виховання в системі освіти України, державних вимогах до навчальних програм з фізичного виховання, Національній доктрині розвитку фізичної культури і спорту, Національній доктрині розвитку освіти, Положенні про державний вищий навчальний заклад, Положенні про організацію фізичного виховання і масового спорту у вищих навчальних закладах.

Головна мета програми – визначити відповідний мінімальний рівень обов'язкової неспеціальної фізичної освіти для студентів, що навчаються у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка і отримують освітньо-кваліфікаційний рівень – "бакалавр".

Розподіл студентів у навчальні відділення для занять фізичним вихованням.

Для проведення практичних занять з фізичної культури формуються навчальні відділення за такими напрямами: основне, спеціальне. До основного навчального  відділення зараховуються студенти, які за станом здоров’я віднесені до основної і підготовчої медичних груп та розподіляються у навчальні групи загальної фізичної підготовки. До спеціального навчального відділення зараховуються студенти, які мають відхилення у стані здоров’я сталого або тимчасового характеру та потребують обмеження фізичних навантажень.

           Студенти повністю звільнених від фізичних навантажень: займаються науково-дослідною  роботою за напрямком фізичного виховання.

 Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1.  Метою дисципліни “Фізична культура ” є:

-        послідовне формування фізичної культури особистості фахівця освітнього рівня “бакалавр”;

-        набуття знань з основ здорового способу життя та вироблення стійкого стереотипу щодо впровадження означених знань у життя;

-        уміння застосовувати на практиці знання з основ професійно прикладної фізичної підготовки;

-        формування навички до щоденних занять фізичними вправами у різноманітних  раціональних формах;

-        поінформованість про всі головні цінності фізичної культури і спорту;

-        формування у студентів фізичної культури особистості;

-        виховання здорової, всебічно розвинутої, фізично досконалої людини з високою творчою та громадською позицією, готовою до довголітньої високопродуктивної праці і захисту своєї держави;

-        виховання морально-вольових якостей та потреб у здоровому способі життя, використання здобутих цінностей фізичної культури у особистій, громадській та професійній діяльності.

 1.2. Для досягнення мети «фізичної культури» передбачається комплексне вирішення наступних завдань:

-        збереження і зміцнення здоров’я студентів;

-        сприяння формуванню здорового способу життя;

-        підтримання і підвищення рівня працездатності протягом навчання;

-        виховання у студентів потреби в систематичних заняттях фізичними    вправами з урахуванням особливостей їх майбутньої професійної діяльності та фізичного самовдосконалення;

-        формування цілісного розуміння ролі фізичної культури у розвитку особистості і підготовки її до професійної діяльності, мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури, до здорового способу життя, фізичного вдосконалення і самовиховання, потреби в регулярних заняттях фізичними вправами і спортом;

-        формування системи знань і умінь з фізичної культури і здорового способу життя;

-        набуття відповідних рухових умінь та навичок; набуття здатності до виконання тестів і нормативів фізичної підготовленості.    

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

-   основи здорового способу життя;

-   основи безпеки під час занять фізичною культурою;

-   використання фізичної культури і спорту в режимі навчання та відпочинку;

-   методику підготовки та проведення комплексів фізичних вправ в режимі дня;

- техніку виконання фізичних вправ різних видів спорту;

вміти:

-   підтримувати, розвивати і удосконалювати функціональний стан свого організму;

-   володіти основами самоконтролю  фізичного стану;

-   використовувати на практиці методичні прийоми з проведення різних видів занять.

 На вивчення навчальної дисципліни відводиться 48 годин.

 Міждисциплінарні зв’язки: з  біомеханікою, анатомією, фізіологією, валеологією, спортивною медициною, біохімією, легкою атлетикою, спортивними іграми, атлетизмом.

 Програма навчальної дисципліни складається з 2 змістових модулів


     Актуальність впровадження програми з фізичного виховання зумовлюється соціальним замовленням сучасного суспільства на всебічно розвинену гармонійну особистість фахівця, який має високий рівень здоров'я, необхідну фізичну освіту та фізичну підготовленість, спроможного до самовдосконалення, щоб відповідати вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики.

    Програма ґрунтується на концептуальних засадах законів України "Про фізичну культуру і спорт", "Про освіту", "Про вищу освіту", Цільовій комплексній програмі "Фізичне виховання – здоров'я нації", Концепції фізичного виховання в системі освіти України, державних вимогах до навчальних програм з фізичного виховання, Національній доктрині розвитку фізичної культури і спорту, Національній доктрині розвитку освіти, Положенні про державний вищий навчальний заклад, Положенні про організацію фізичного виховання і масового спорту у вищих навчальних закладах.

    Головна мета програми – визначити відповідний мінімальний рівень обов'язкової неспеціальної фізичної освіти для студентів, що навчаються у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка і отримують освітньо-кваліфікаційний рівень – "бакалавр".

    Розподіл студентів у навчальні відділення для занять фізичним вихованням.

    Для проведення практичних занять з фізичної культури формуються навчальні відділення за такими напрямами: основне, спеціальне. До основного навчального  відділення зараховуються студенти, які за станом здоров’я віднесені до основної і підготовчої медичних груп та розподіляються у навчальні групи загальної фізичної підготовки. До спеціального навчального відділення зараховуються студенти, які мають відхилення у стані здоров’я сталого або тимчасового характеру та потребують обмеження фізичних навантажень.

    Студенти повністю звільнених від фізичних навантажень: займаються науково-дослідною  роботою за напрямком фізичного виховання.

 Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1.  Метою дисципліни “Фізичне виховання  ” є:

-        послідовне формування фізичної культури особистості фахівця освітнього рівня “бакалавр”;

-        набуття знань з основ здорового способу життя та вироблення стійкого стереотипу щодо впровадження означених знань у життя;

-        уміння застосовувати на практиці знання з основ професійно прикладної фізичної підготовки;

-        формування навички до щоденних занять фізичними вправами у різноманітних  раціональних формах;

-        поінформованість про всі головні цінності фізичної культури і спорту;

-        формування у студентів фізичної культури особистості;

-        виховання здорової, всебічно розвинутої, фізично досконалої людини з високою творчою та громадською позицією, готовою до довголітньої високопродуктивної праці і захисту своєї держави;

-        виховання морально-вольових якостей та потреб у здоровому способі життя, використання здобутих цінностей фізичної культури у особистій, громадській та професійній діяльності.

 1.2. Для досягнення мети «фізичного виховання» передбачається комплексне вирішення наступних завдань:

-        збереження і зміцнення здоров’я студентів;

-        сприяння формуванню здорового способу життя;

-        підтримання і підвищення рівня працездатності протягом навчання;

-        виховання у студентів потреби в систематичних заняттях фізичними    вправами з урахуванням особливостей їх майбутньої професійної діяльності та фізичного самовдосконалення;

-        формування цілісного розуміння ролі фізичної культури у розвитку особистості і підготовки її до професійної діяльності, мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури, до здорового способу життя, фізичного вдосконалення і самовиховання, потреби в регулярних заняттях фізичними вправами і спортом;

-        формування системи знань і умінь з фізичної культури і здорового способу життя;

-        набуття відповідних рухових умінь та навичок; набуття здатності до виконання тестів і нормативів фізичної підготовленості.    

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

-   основи здорового способу життя;

-   основи безпеки під час занять фізичною культурою;

-   використання фізичної культури і спорту в режимі навчання та відпочинку;

-   методику підготовки та проведення комплексів фізичних вправ в режимі дня;

- техніку виконання фізичних вправ різних видів спорту;

вміти:

-   підтримувати, розвивати і удосконалювати функціональний стан свого організму;

-   володіти основами самоконтролю  фізичного стану;

-   використовувати на практиці методичні прийоми з проведення різних видів занять.

 На вивчення навчальної дисципліни відводиться 68 годин.

 Міждисциплінарні зв’язки: з  біомеханікою, анатомією, фізіологією, валеологією, спортивною медициною, біохімією, легкою атлетикою, спортивними іграми, атлетизмом.

 Програма навчальної дисципліни складається з двох  змістових модулів (третього та четвертого).

 

 

 


         Программа вивчення вибіркової навчальної дисципліни "навчальна секція спортивного виховання волейбол" складена відповідно до освітньо − професійної програми підготовки бакалавра.

      Тип дисципліни. Згідно навчального плану дисципліна  «навчальна секція спортивного виховання волейбол» відноситься до циклу професійної та практичної підготовки вибіркової частини.

Курс НССВ  покликаний суттєво посилити професійну підготовку студентів на моделі однієї з спортивно-педагогічних дисциплін, яка передбачена навчальним планом, а також підвищити рівень спортивної підготовленості студентів з цієї дисципліни.

          Предметом вивчення навчальної дисциліни є засвоєння теоретичних знань, практичних умінь та навичок з основ техніки та тактики гри з волейболу, організація й участь у змаганнях.

Міждисциплінарні зв'язки. Суміжними та взаємодоповнюючими дисциплінами є фізичне виховання. Програма навчальної дисципліни  складається з  двох змістових модулів

1.    Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни НССВ з волейболу є забезпечення теоретичної, методичної та практичної підготовки студентів групи НССВ з волейболу(жінки).                                

1.2. Дана програма передбачає рішення таких завдань: сформувати у студентів основи техніки  та тактики гри у волейбол, забезпечити досить високий рівень фізичної та спеціальної фізичної  підготовки студента.

 Робоча програма являє собою перелік тем і завдань, а також кількість відведених на них годин і передбачає теоретичне та практичне вивчення прийомів техніки і тактики гри волейбол, методики навчання, участь у змаганнях з волейболу.

       Матеріал програми також спрямований на вирішення виховних, освітніх та оздоровчих завдань. Тому вивчення курсу базується на загальних заняттях основ волейболу психології, педагогіки, а також інших видів спортивних ігор.

      Реалізація програми здійснюється в формі практичних занять. Практичний розділ включає в себе навчально-тренувальні заняття і змагання.

Самостійна робота студентів спрямована на вивчення літературних джерел і складання різної документації ( індивідуальні плани, щоденники), проведення спостережень змагань з волейболу.

При вивчені цієї дисципліни повинні студенти знати:

- Історія виникнення волейболу  та основні етапи розвитку волейболу у нашій країні та за її межами;

- гігієна фізичних вправ, відпочинки, гігієна тіла, одежі та взуття;

- загальна гігієнічна характеристика тренувань, гігієна харчування;

- поняття про тренування, спортивну форму, втому та перевтому, спортивний режим;

- особливості спортивного тренування, травматизму, причини травм та їх профілактика в волейболі;

- поняття про техніку і тактику, їх взаємозв’язок і взаємозалежність;

- роль і місце СФП і ЗФП у волейболі.

  Студенти повинні вміти :

-        демонструвати техніку виконання основних прийомів на рівні зразкового показу;

-        виконувати не нижче  середнього рівня нормативи згідно спортивної кваліфікації з фізичної підготовки, техніко-тактичної підготовки;

-        виконувати державні тести і нормативи оцінки фізичної; підготовленості населення України.

На вивчення навчання навчальної дисципліни відводиться 210 годин

 

 


навчальна програма.docxнавчальна програма.docx