Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Біометрія» укладена відповідно до освітньої (освітньо-професійної / освітньо-наукової) програми підготовки фахівців першого рівня вищої освіти спеціальності 091 Біологія за освітньою програмою Біологія.

Тип дисципліни. Навчальна дисципліна належить до вибіркових дисциплін циклу професійної та практичної підготовки.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є ознаки біологічних об’єктів та їх властивості в межах дії математично-статистичних закономірностей.

Міждисциплінарні зв’язки: біометрія пов’язана з ботанікою, зоологією, фізіологією рослин та тварин, екологією тварин та рослин; передує написанню кваліфікаційних робіт та допомагає студенту розкрити сутність дії математично-статистичних законів в межах досліджуваного об’єкту.

Програма навчальної дисципліни складається з одного змістового модулю.

Метою викладання навчальної дисципліни «Біометрія» є опанування студентами головних методів статистичного групування даних, визначення характеру варіювання ознак, кореляційних, дисперсійних та регресійних зв’язків між порівнюваними ознаками.

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Біометрія» є:

 • ознайомити з методами групування первинних даних;
 • ознайомити з характеристиками варіюючих об’єктів;
 • ознайомити з головними законами розподілу показників варіюючих ознак;
 • розкрити поняття статистичних гіпотез та навчити студентів їх перевіряти;
 • розкрити основні поняття дисперсійного, кореляційного та регресивного аналізів;
 • навчити працювати із комп’ютерними статистичними програмами та обраховувати основні статистичні характеристики варіюючи ознак.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин /4 кредити ECTS.

 

 

 


Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Палеозоологія» укладена відповідно до освітньої (освітньо-професійної / освітньо-наукової) програми підготовки фахівців першого рівня вищої освіти спеціальності 091 Біологія за освітньою програмою Біологія.

Тип дисципліни. Навчальна дисципліна належить до вибіркових дисциплін циклу професійної та практичної підготовки.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є походження та еволюція, характер еволюції тваринного світу та палеонтологічні залишки тваринного світу минулого і її реконструкції.

Міждисциплінарні зв’язки: зоологія, генетика, палеозоологія, систематика тварин, екологія тварин.

Програма навчальної дисципліни складається з одного змістового модулю.

Метою викладання навчальної дисципліни «Палеозоологія» є вивчення історії та закономірностей геологічного розвитку тваринного світу; вияснення суті еволюції тваринного світу, результати яких зафіксовано у гірських породах, неузгодженнях та характері комплексів решток викопних організмів протягом минулих періодів геологічної історії у їх хронолігоічній послідовності та у географічному розміщенні.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Палеозоологія» є:

 • створення системного підходу щодо розуміння теріофауни на основі уявлень про будову, функціонування та взаємодію між молекулярним, клітинним, тканинним, органним, організмовим, популяційно-видовим і біосферним рівнями організації;
 • розвиток уявлень про єдність процесів онто- та філогенезу у ссавців;
 • засвоєння сучасних принципів таксономії та систематики ссавців;
 • засвоєння комплексного підходу до створення системи організмів;
 • вивчення історії еволюції ссавців, їх ролі в екосистемах минулого, більш доскональне пізнання світу ссавців;
 • формування поглядів на еволюцію ссавців, які є складовою частиною природи, мають свої особливості будови, функціонування та розвитку;
 • інтеграція відомостей про екологію ссавців різних таксономічних груп;
 • оволодіти знаннями про основні етапи розвитку тваринного життя на планеті;
 • характеристики типових представників тваринного світу;
 • особливості морфології представників різних типів і класів тварин, будову їх скелету, екологію і тафономію;
 • здійснювати за допомогою нескладних знарядь польовий збір викопних решток;
 • визначати систематичне положення різних фосилій;
 • оволодіти термінологією курсу;
 • виконувати нескладні науково-дослідні палеонтологічні експерименти й аналізувати результати досліджень.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин /4 кредити ECTS.

 

 


Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Ентомологія» укладена відповідно до освітньої (освітньо-професійної / освітньо-наукової) програми підготовки фахівців першого рівня вищої освіти спеціальності 091 Біологія за освітньою програмою Біологія.

Тип дисципліни. Навчальна дисципліна належить до вибіркових дисциплін циклу професійної та практичної підготовки.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є походження та еволюція, характер поширення представників класу Комахи; особливості їх морфології та анатомії; фізіології систем органів комах; таксономічна характеристика та екологія рядів та типових представників класу Комахи; охорону та відтворення видового різноманіття комах.

Міждисциплінарні зв’язки: зоологія, генетика, палеозоологія, систематика тварин, зоопсихологія, екологія тварин.

Програма навчальної дисципліни складається з одного змістового модулю.

Метою викладання навчальної дисципліни «Ентомологія» є поглиблення та узагальнення інформації про організацію та будову комах, основні їх біологічні риси, шляхи розвитку та взаємодії іншими компонентами природних екосистем, створення на базі сучасних даних системи комах з урахуванням їх генетичних відносин і філогенії; така система необхідна для пізнання закономірностей загального еволюційного процесу тваринного світу.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Ентомологія» є:

 • створення системного підходу щодо розуміння теріофауни на основі уявлень про будову, функціонування та взаємодію між молекулярним, клітинним, тканинним, органним, організмовим, популяційно-видовим і біосферним рівнями організації;
 • розвиток уявлень про єдність процесів онто- та філогенезу у комах;
 • засвоєння сучасних принципів таксономії та систематики комах;
 • засвоєння комплексного підходу до створення системи організмів;
 • вивчення історії еволюції комах, їх ролі в екосистемах минулого, більш доскональне пізнання світу комах;
 • формування поглядів на еволюцію комах, які є складовою частиною природи, мають свої особливості будови, функціонування та розвитку;
 • інтеграція відомостей про екологію комах різних таксономічних груп.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин /4 кредити ECTS.

 

 

 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Теріологія» укладена відповідно до освітньої (освітньо-професійної / освітньо-наукової) програми підготовки фахівців першого рівня вищої освіти спеціальності 091 Біологія за освітньою програмою Біологія.

Тип дисципліни. Навчальна дисципліна належить до вибіркових дисциплін циклу професійної та практичної підготовки.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є походження та еволюція, характер поширення представників класу Ссавці; особливості їх морфології та анатомії; фізіології систем органів ссавців; таксономічна характеристика та екологія рядів та типових представників класу Ссавці; охорону та відтворення видового різноманіття ссавців.

Міждисциплінарні зв’язки: зоологія, генетика, палеозоологія, систематика тварин, зоопсихологія, екологія тварин.

Програма навчальної дисципліни складається з одного змістового модулю.

Метою викладання навчальної «Теріологія»  є поглиблення та узагальнення інформації про організацію та будову ссавців, основні їх біологічні риси, шляхи розвитку та взаємодії іншими компонентами природних екосистем, створення на базі сучасних даних системи ссавців з урахуванням їх генетичних відносин і філогенії; така система необхідна для пізнання закономірностей загального еволюційного процесу тваринного світу.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Теріологія» є:

 • створення системного підходу щодо розуміння теріофауни на основі уявлень про будову, функціонування та взаємодію між молекулярним, клітинним, тканинним, органним, організмовим, популяційно-видовим і біосферним рівнями організації;
 • розвиток уявлень про єдність процесів онто- та філогенезу у ссавців;
 • засвоєння сучасних принципів таксономії та систематики ссавців;
 • засвоєння комплексного підходу до створення системи організмів;
 • вивчення історії еволюції ссавців, їх ролі в екосистемах минулого, більш доскональне пізнання світу ссавців;
 • формування поглядів на еволюцію ссавців, які є складовою частиною природи, мають свої особливості будови, функціонування та розвитку;
 • інтеграція відомостей про екологію ссавців різних таксономічних груп.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин /4 кредити ECTS.

 

 

 


Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Герпетологія» укладена відповідно до освітньої (освітньо-професійної / освітньо-наукової) програми підготовки фахівців першого рівня вищої освіти спеціальності 091 Біологія за освітньою програмою Біологія.

Тип дисципліни. Навчальна дисципліна належить до вибіркових дисциплін циклу професійної та практичної підготовки.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є походження та еволюція, характер поширення представників класів Земноводні та Плазуни; особливості їх морфології та анатомії; фізіології систем органів земноводних та плазунів; таксономічна характеристика та екологія рядів та типових представників класів Земноводні та Плазуни; охорону та відтворення видового різноманіття земноводних та плазунів.

Міждисциплінарні зв’язки: зоологія, генетика, палеозоологія, систематика тварин, етологія, екологія тварин.

Програма навчальної дисципліни складається з одного змістового модулю.

Метою викладання навчальної дисципліни «Герпетологія» є поглиблення та узагальнення інформації про організацію та будову земноводних та плазунів, основні їх біологічні риси, шляхи розвитку та взаємодії іншими компонентами природних екосистем, створення на базі сучасних даних системи земноводних та плазунів з урахуванням їх генетичних відносин і філогенії; така система необхідна для пізнання закономірностей загального еволюційного процесу тваринного світу.

Основними завданнями вивчення дисципліни "Герпетологія" є:

 • створення системного підходу щодо розуміння герпетофауни на основі уявлень про будову, функціонування та взаємодію між молекулярним, клітинним, тканинним, органним, організмовим, популяційно-видовим і біосферним рівнями організації;
 • розвиток уявлень про єдність процесів онто- та філогенезу у земноводних та плазунів;
 • засвоєння сучасних принципів таксономії та систематики земноводних та плазунів;
 • засвоєння комплексного підходу до створення системи організмів;
 •  вивчення історії еволюції земноводних та плазунів, їх ролі в екосистемах минулого, більш доскональне пізнання світу земноводних та плазунів;
 • формування поглядів на еволюцію земноводних та плазунів, які є складовою частиною природи, мають свої особливості будови, функціонування та розвитку;
 • інтеграція відомостей про екологію земноводних та плазунів різних таксономічних груп.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин /4 кредити ECTS.