Метою викладання навчальної дисципліни  “Психологія управління” є формування знань, навичок і вмінь, розвиток здібностей, що дають змогу здійснювати управлінську, організаційну, методичну, інноваційну діяльність, керуючи організаціями з урахуванням розвитку та ефективного використання їх кадрового потенціалу.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Психологія управління” є ознайомлення з теоретичними підходами, експериментальними та прикладними дослідженнями в галузі психології управління, оволодіння методами психодіагностики в роботі з персоналом організації, засвоєння основних психологічних закономірностей управлінської діяльності, лідерства та керівництва, засвоєння навичок психологічного аналізу роботи та робочого середовища, діагностика поведінки працівників в організації, аналіз організаційної структури організації та її психологічного змісту, засвоєння основних методів саморегуляції в роботі керівників, оволодіння технологією формування організаційної культури, оволодіння навичками постановки і вирішення дослідницьких завдань в галузі психології управління.

Мета навчальної дисципліни – засвоїти специфічні аспекти, актуальні питання і проблеми, що виникають у практичній діяльності психолога, навчитись аналізувати сучасні підходи до їх розв’язання; сформувати у студентів уявлення про сучасний стан психологічної науки у світі та Україні

Метою вивчення навчальної дисципліни  «Психологія праці та інженерна психологія» є  підготовка кваліфікованих спеціалістів, які досконало володіють психологічним інструментарієм щодо виявлення психологічних особливостей суб’єкта праці та зможуть на високому рівні впроваджувати їх для забезпечення ефективності його професійної діяльності; підготувати студентів до діяльності психолога з розв’язання інженерно-психологічних проблем проектування, експлуатації та експертної оцінки  систем «людина-машина».