Програма вивчення навчальної дисципліни “Методика формування початкових математичних уявлень у дітей з тяжкими порушеннями мовлення” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів у галузі знань 01 «Освіта» 016 «Спеціальна освіта», за освітньою програмою «Логопедія. Спеціальна психологія».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні засади методики формування елементарних математичних уявлень у дошкільників; закономірності засвоєння дітьми елементарних математичних уявлень; програми, принципи, методи, прийоми, форми навчання дошкільників елементам математики.


Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Корекція навчальної діяльності молодших школярів з ТПМ» укладена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів у галузі знань 01 «Освіта» 016 «Спеціальна освіта», за освітньою програмою «Логопедія. Спеціальна психологія».

Тип дисципліни відноситься до циклу природничо-наукової, професійної та практичної підготовки.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Корекція навчальної діяльності молодших школярів з ТПМ» є знання про причини виникнення порушень навчальної діяльності молодших школярів з ТПМ, симптоматику та динаміку розвитку, механізми порушень; принципи та методи обстеження дітей і оволодіння методикою корекції навчальної діяності та методів їх профілактики.


Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Логоритміка з методикою» укладена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів у галузі знань 01 «Освіта» 016 «Спеціальна освіта», за освітньою програмою «Логопедія. Спеціальна психологія».

Тип дисципліни відноситься до циклу природничо-наукової, професійної та практичної підготовки.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Логоритміка з методикою» є знання про причини виникнення порушень рухової активності, симптоматику та динаміку розвитку, механізми порушень рухової активності; принципи та методи обстеження дітей і оволодіння методикою корекції порушень рухової активності та методів їх профілактики.


Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Спеціальна методика викладання математики з основами математики” укладена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів в галузі знань 01 „Освіта 016 „Спеціальна освіта“, за освітньою програмою „Логопедія. Спеціальна психологія“.

Тип дисципліни відноситься до циклу природничо-наукової, професійної та практичної підготовки

Предметом вивчення навчальної дисципліни є знання про методи і прийоми розвитку математичних уявлень в учнів з порушеннями мовлення, знання про методику і послідовність діагностики математичних знань, визначення готовності школярів до засвоєння цього предмету у пропедевтичний період навчання. Вивчаючи цю дисципліну студенти оволодівають прийомами корекційно-реабілітаційної роботи на уроках математики, у них закладається основа для усвідомленого, творчого підходу до розв'язання навчально-виховних та корекційно-розвивальних завдань.


Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Спецметодика математики” укладена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів в галузі знань 01 „Освіта“ 016 „Спеціальна освіта“, за освітньою програмою „Олігофренопедагогіка. Логопедія“.

Тип дисципліни відноситься до циклу природничо-наукової, професійної та практичної підготовки

Предметом вивчення навчальної дисципліни є знання про методи і прийоми розвитку математичних уявлень в учнів допоміжної школи, знання про методику і послідовність діагностики математичних знань, визначення готовності школярів до засвоєння цього предмету у пропедевтичний період навчання. Вивчаючи цю дисципліну студенти оволодівають прийомами корекційно-реабілітаційної роботи на уроках математики, у них закладається основа для усвідомленого, творчого підходу до розв'язання навчально-виховних та корекційно-розвивальних завдань.