Метою викладання навчальної дисципліни «Тренінг комунікативної компетентності» є  формування навичок оволодіння загальними методичними прийомами групової роботи, професійної комунікативної компетентності практичних пcихологів, позитивної спрямованості міжособистісних стосунків у сфері спілкування, готовності до застосування інноваційних форм і методів навчання, зокрема тренінгу  професійної діяльності.

      Основними завданнями вивчення дисципліни «Тренінг комунікативної компетентності» є  ознайомлення майбутніх практичних психологів  з теоретичними засадами тренінгу комунікативної компетентності; формування  комунікативних здібностей, умінь і навичок  професійного  спілкування у майбутніх фахівців, вміння вести тренінгову роботу; формування умінь моделювати стратегію управління професійним спілкуванням з позиції особистісно орієнтованої взаємодії.


Завданнями вивчення курсу «Методика викладання дитячої психології у вищій школі» є:

 1) засвоєння студентами знань щодо методики викладання дитячої психології у вищій школі;

2) вироблення вмінь по створенню навчально-методичного забезпечення викладання дитячої психології у вищій школі (навчальних і робочих програм; текстів лекцій, планів практичних і лабораторних робіт, контрольних завдань, організації самостійної роботи тощо);

3) сформувати навички й вміння проведення різних форм аудиторної та позааудиторної роботи  з дитячої психології у вищій школі.


Основними завданнями вивчення дисципліни  є:
теоретичні: розкрити теоретичні основи технік планування, організації, координації, оцінки і контролю, мотивації, підбору кадрів, прийняття рішень, інноваційного і кризового управління, що їх здійснює  керівник  у закладі освіти;
практичні: сформувати вміння й навички, властиві для управлінської діяльності  у   закладі  освіти (аналізувати й планувати організаційні процеси, мотивувати педагогів до професійного вдосконалення,  здійснювати управлінську комунікацію й координацію, приймати управлінські рішення, оцінювати й контролювати їх виконання, здійснювати кадрову політику,   інноваційне й кризове управління). 


Предметом вивчення навчальної дисципліни є: теорія, практика та історія формування освітнього  процесу у закладі вищої освіти, особистість викладача та студента в їх розвивальній педагогічній взаємодії. Передбачає формування у магістрантів розуміння особливостей системи професійної підготовки майбутнього фахівця, що відображає загальну логіку його професійного становлення. Ключовими поняттями  виступають «цілісний освітній простір», «особистісна орієнтація освітнього процесу», "компетентнісний підхід", професіоналізація. Суттєвою частиною змісту дисциплін  виступає обґрунтування специфіки форм і методів організації пізнавальної діяльності студентів, логіки їх змістового та процесуального структурування, розкриття психологічних особливостей діяльності та особистості викладача, психологічних особливостей взаємин у колективі закладу вищої освіти.