1.   Метою вивчення навчальної дисципліни «Основи теорії іншомовної комунікації» у контексті підготовки бакалаврів спеціальності 035.04 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно) за освітньою програмою Англійська мова і література заочної форми навчання є іншомовна комунікативна грамотність майбутнього спеціаліста, яка передбачає пошук шляхів підвищення ефективності мовної комунікації, виявлення успішних мовленнєвих взаємодій та ототожнення національно-культурної специфіки мовленнєвого спілкування.

Взаємозв'язок дисципліни «Основи теорії іншомовної комунікації» з іншими дисциплінами навчального плану підготовки фахівців: практична граматика англійської мови, теоретичні проблеми сучасної англістики, лексикологія, граматика, фонетика, стилістика англійської мови.

2.     Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення даної дисципліни: лінгвістична, когнітивна, соціокультурна, інформаційна, науково-дослідницька.

3.      Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами.

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів. Змістовий модуль 1. Теорія іншомовної комунікації

Тема 1. Вступ до теорії комунікації

Тема 2. Культура і комунікація

Тема 3. Власна особа і комунікація

Тема 4. Слухання у комунікації

Змістовий модуль 2. Міжперсональна комунікація

Тема 1. Вербальні повідомлення

Тема 2. Невербальні повідомлення

Тема 3. Міжперсональні службові відносини

Тема 4. Міжперсональні конфлікти

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, 120 годин, у тому числі 14 годин аудиторної та 106 годин самостійної та індивідуальної роботи.

4.      Форма семестрового контролю: залік

5.      Інформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечують викладання цієї дисципліни: Матковська Марія Василівна, доцент кафедри англійської мови.

6.      Перелік основної літератури:

1.      Бацевич, Флорій. Основи комунікативної лінгвістики : Підручник /Флорій Бацевич. – Київ: Видавничий центр «Академія», 2004. – 344 с.

2.      Яшенкова О.В. Основи теорії мовної комунікації : навч. посіб. /

О.В. Яшенкова. – К. : ВЦ «Академія», 2010. – 312 с.

3.      DeVito, Joseph A. Human communication : the basic course / Joseph A. DeVito. – New-York: Pearson Education. – 2006. – 461 p.

4.      Cutting, Joan. Pragmatics and Discourse: A resource book for students / Joan Cutting. – London: Routledge, 2002. – 186 p.

 


Метою курсу є ознайомити майбутніх вчителів іноземної мови з основними новітніми тенденціями у галузі методики навчання іноземних мов, створити теоретичну і практичну базу для формування в них методичних умінь, необхідних їм у їхній подальшій діяльності, а також забезпечити оволодіння магістрантами методикою викладання англійської мови у руслі сучасних інновацій старшої школи і вищого навчального закладу. Вивчення курсу  сприяє кращому розумінню специфіки майбутньої педагогічної діяльності вчителя іноземної мови, знайомить студентів з роллю й особливостями інноваційної творчої діяльності.1.   Метою вивчення навчальної дисципліни «Історія англійської мови» у контексті підготовки фахівців першого рівня вищої освіти (підготовки бакалавра) галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) за освітньою програмою Англійська мова і зарубіжна література – та галузі знань 01 Освіта спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська) за освітньою програмою Мова і література (англійська) заочної форми навчання є набуття студентами знань та умінь професійного аналізу закономірностей розвитку англійської мови, її словникового складу, граматичної будови та фонетичної системи.

Взаємозв'язок дисципліни «Історія англійської мови» з іншими дисциплінами навчального плану підготовки фахівців: фонетика, граматика, лексикологія сучасної англійської мови, вступ до мовознавства, латинська мова, країнознавство, стилістика сучасної англійської мови, загальне мовознавство.

2.   Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення даної дисципліни: лінгвістична, когнітивна, соціокультурна, інформаційна, науково-дослідницька.

3.   Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами.

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів.

Змістовий модуль 1. Давньоанглійський період англійської мови

Тема 1. Історичні передумови виникнення англійської мови

Тема 2. Лінгвістичні особливості фонетичної, граматичної та лексичної будови германських мов

Тема 3. Фонетика давньоанглійського періоду

Тема 4. Граматика давньоанглійського періоду

Тема 5. Лексика давньоанглійського періоду

Змістовий модуль 2. Середньоанглійський і ранньоновоанглійський періоди англійської мови

Тема 1. Історичні передумови виникнення середньоанглійської мови

Тема 2. Фонетика середньоанглійського періоду

Тема 3. Граматика середньоанглійського періоду

Тема 4. Лексика середньоанглійського періоду

Тема 5. Історичні передумови виникнення ранньоновоанглійської мови

Тема 6. Фонетика ранньоновоанглійського періоду

Тема 7. Граматика ранньоновоанглійського періоду

Тема 8. Лексика ранньоновоанглійського періоду

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, 120 годин, у тому числі 12 годин аудиторної та 108 самостійної та індивідуальної роботи.

4.        Форма семестрового контролю: іспит

5.        Інформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечують викладання цієї дисципліни: Матковська Марія Василівна, доцент кафедри англійської мови.

6.        Перелік основної літератури:

1.      Матковська М.В. An Introduction to Old English : Навчальний посібник / М.В. Матковська. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2017. – 272 с.

2.        Матковська М.В. An Introduction to Middle and Early Modern English : Навчальний посібник / М.В. Матковська. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2017. – 224 с.

3.      Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language / David Crystal. –London: BCA, 1995. – 489 p.

4.      Gelderen, Elly van. A History of the English Language / Elly van Gelderen. – Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2006. – 334 p.

5.      Ishtla, Singh. The History of English: A Student's Guide / Singh Ishtla. – London: Hodder Education, 2005. – 226 p.

6.      Lerer, Seth. The History of the English Language / Seth Lerer. – Stanford: The Teaching Company, 2008. – 196 p.

7.      Valery V. Mykhailenko. Paradigmatics in the Evolution of English. – Chernivtsi, 1999. – 210 p.

 

 

 


1.   Метою вивчення навчальної дисципліни «Практикум з англомовної лінгвопрагматики» у контексті підготовки магістра спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) за освітньою програмою Англійська мова і зарубіжна література додаткова спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (німецька / російська) є англомовна комунікативна грамотність майбутнього фахівця, яка передбачає володіння технікою спілкування, комунікативними стереотипами, стратегіями і тактиками.

2. Основним завданням вивчення дисципліни «Практикум з англомовної лінгвопрагматики» є формування у майбутнього фахівця англомовно-мовленнєвої компетентності. На практиці це допоможе глибше зрозуміти специфіку комунікативних явищ, легше орієнтуватися у комунікативному процесі, узгоджувати свої комунікативні цілі і наміри, добирати моделі мовленнєвої поведінки до умов спілкування, виявляти та нейтралізовувати комунікативні проблеми, посилювати свою комунікативну позицію.

Тип дисципліни: Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної (професійно орієнтованої) підготовки (за вибором навчального закладу).

3.   Міждисциплінарні зв’язки: фонетика, граматика, лексикологія сучасної англійської мови, країнознавство, стилістика сучасної англійської мови.

4.   Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення даної дисципліни: лінгвістична, когнітивна, соціокультурна, інформаційна, науково-дослідницька.

5.        Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами.

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів. Змістовий модуль 1. Прагматика

Змістовий модуль 2. Теорія мовленнєвих актів

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, 120 годин, у тому числі 40 годин аудиторної та 80 самостійної та індивідуальної роботи.

6.      Форма семестрового контролю: залік

7.      Інформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечують викладання цієї дисципліни: Матковська Марія Василівна, доцент кафедри англійської мови.

8.      Перелік основної літератури:

1.      Бацевич, Флорій. Основи комунікативної лінгвістики : Підручник /Флорій Бацевич. – Київ: Видавничий центр «Академія», 2004. – 344 с.

2.      Яшенкова О.В. Основи теорії мовної комунікації : навч. посіб. /

О.В. Яшенкова. – К. : ВЦ «Академія», 2010. – 312 с.

3.      DeVito, Joseph A. Human communication : the basic course / Joseph A. DeVito. – New-York: Pearson Education. – 2006. – 461 p.

4.      Cutting, Joan. Pragmatics and Discourse: A resource book for students / Joan Cutting. – London: Routledge, 2002. – 186 p.


1.        Метою вивчення навчальної дисципліни «Теоретичний курс англійської мови» у контексті підготовки фахівців спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньою програмою Німецька мова і зарубіжна література додаткова спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) є набуття студентами знань та умінь професійного аналізу закономірностей розвитку англійської мови, її словникового складу, граматичної будови та фонетичної системи.

Взаємозв'язок дисципліни «Теоретичний курс англійської мови» з іншими дисциплінами навчального плану підготовки фахівців: історія англійської мови, теоретична граматика, теоретична фонетика, лексикологія, стилістика англійської мови.

2        Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення даної дисципліни: лінгвістична, когнітивна, соціокультурна, інформаційна, науково-дослідницька.

3        Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами.

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів.

Змістовий модуль 1. Еволюція англійської мови

Тема 1. Історичні передумови виникнення англійської мови

Тема 2. Лінгвістичні особливості фонетичної, граматичної та лексичної будови германських мов

Тема 3. Фонетика ново англійського періоду.

Тема 4. Великий зсув голосних

Змістовий модуль 2. Система та структура сучасної англійської мови

Тема 1. Фонетика сучасної англійської мови

Тема 2. Граматика сучасної англійської мови

Тема 3. Лексика сучасної англійської мови

Тема 4. Національні та регіональні варіанти сучасної англійської мови

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, 120 годин, у тому числі 40 годин аудиторної та 80 самостійної та індивідуальної роботи.

4        Форма семестрового контролю: залік

5        Інформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечують викладання цієї дисципліни: Матковська Марія Василівна, доцент кафедри англійської мови.

6        Перелік основної літератури:

1.      Матковська М.В. An Introduction to Old English : Навчальний посібник / М.В. Матковська. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2017. – 272 с.

2.      Мороховська Е.Я. Основи граматики англійської мови: Теорія і практика: посібник/Е.Я. Мороховська. ‒ К.: Вища шк., 1993. ‒ 472 с.

3.      Паращук В.Ю. Теоретична фонетика англійської мови: посібник / В.Ю. Паращук. – Вінниця, НОВА КНИГА, 2005. – 240 с.

4.      Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language / David Crystal. – London: BCA, 1995. – 489 p.