Метою викладання навчальної дисципліни “Практична граматика англійської мови” є формування англійської граматичної компетенції, основними компонентами якої є граматичні навички, граматичні знання, граматична усвідомленість. Для формування цієї граматичної компетенції необхідна система вправ. Комплекс вправ має ціль навчити розуміти вивчені граматичні явища на слух і при читанні текстів різних функціональних стилів; граматично вірно формулювати свої усні та письмові висловлювання англійською мовою в різних комунікативних ситуаціях з дотриманням відповідних стилістичних норм. Студентам необхідно прищепляти міцні наукові знання про граматичну будову як складову системи сучасної англійської мови.
ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Завданнями вивчення дисципліни “Практична граматика англійської мови” є:
- сформувати у студентів оволодіння основними граматичними компетентностями: системою часо-видових форм дієслова у сфері теперішнього, майбутнього та минулого часів; граматичними категорії іменника, прикметника та прислівника; основними функції артикля; семантичними, морфологічними та функціональними характеристиками модальних дієслів; неособовими формами дієслова та предикативними конструкціями з ними; категоріями умовного способу, його значення та вживання,;
- навчити студентів вести бесіду на граматичні теми і володіти необхідною граматичною термінологією;
- тренувати навички формулювання правил, розкриття їх сутності, давати функціональну характеристику граматичних явищ, показувати зв’язок граматики з лексикою;
- підібрати комплекс вправ для формування означених компетенції.

Метою курсу є ознайомити майбутніх вчителів іноземної мови з основними новітніми тенденціями у галузі методики навчання іноземних мов, створити теоретичну і практичну базу для формування в них методичних умінь, необхідних їм у їхній подальшій діяльності, а також забезпечити оволодіння магістрантами методикою викладання англійської мови у руслі сучасних інновацій старшої школи і вищого навчального закладу. Вивчення курсу  сприяє кращому розумінню специфіки майбутньої педагогічної діяльності вчителя іноземної мови, знайомить студентів з роллю й особливостями інноваційної творчої діяльності.