"Філософія мови” – вибіркова навчальна дисципліна циклу професійної підготовки, яка теоретично і практично готує студентів до професійної діяльності дослідника в галузі філології. Предметом дисципліни є світова лінгвофілософська думка, визначення місця філософії мови в системі наук про мову. 

Мета курсу: визначення основних подібностей та розбіжності між мовою, мовленням та мисленням, з’ясування основних методологічних проблем мовознавства, ознайомлення з розвитком лінгвофілософської думки в Україні, дослідження термінологічного поля філософії мови. Основні завдання дисципліни: 1) визначення значення філософського підходу у вивченні лінгвістичних проблем; 2) висвітлення дискусійних питань і теоретичних знань з історії становлення та сучасного розвитку філософії мови; 3) вироблення навичок дискурсивного аналізу, оволодіння різними підходами до дослідження мови. Результати навчання: студенти мають знати типологію підходів до вивчення філософії мови, розуміти та розмежовувати антропоцентичний і структуралістичний підходи, лінгвофілософські концепції провідних мовознавців (закордонних та українських). Студенти мають уміти тлумачити основні лінгвофілософські категорії, аналізувати мовний матеріал методами, створеними в межах сучасних лінгвофілософських концепцій.