Розвиток ринкової економіки в Україні вніс суттєві зміни до умов діяльності підприємств, посилюючи їх невизначеність та мінливість. Зокрема значно збільшився вплив екзогенних чинників на діяльність підприємства, а саме: форми та методи державного регулювання; діяльність конкурентів; поведінка споживачів; зовнішньоекономічні відносини тощо. Активізація екзогенних впливів стала передумовою появи в діяльності підприємств нових проблем, які вимагають теоретичного обґрунтування та вироблення практичних рекомендацій щодо їх вирішення. До числа таких проблем варто віднести і проблему забезпечення економічної безпеки підприємства. Практика господарювання підприємств свідчить і про існування внутрішніх джерел загроз безпечному розвитку підприємства. Тому сучасний фахівець економічного профілю має навчитись навчатись своєчасно діагностувати джерела ймовірних загроз безпеці підприємства, оцінювати рівень наявної безпеки, визначати основні види загроз, формувати політику економічної безпеки підприємства на всіх етапах його функціонування. Зазначене обумовило необхідність введення навчальної дисципліни «Економічна безпека підприємства» у програму підготовки магістрів спеціальностей: 051 Економіка (галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки), 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (галузі знань 07 Управління та адміністрування).

Навчальна дисципліна «Економічна безпека підприємства» відноситься до вибіркових дисциплін підготовки магістрів за зазначеними спеціальностями. Вона входить до циклу дисциплін професійної підготовки.

Мета навчальної дисципліни – отримання знань, вмінь і формування компетенцій щодо використання теоретико-методичних основ оцінки та аналізу стану економічної безпеки і розробки заходів для убезпечення функціонування та розвитку сучасного суб’єкта господарювання як у формі підприємства (юридичної особи ) так і фізичної особи-підприємця.

Об'єкт вивчення дисципліни – система економічної безпеки суб’єктів господарювання.

Предмет навчальної дисципліни – теоретичні та практичні наукові основи безпеки підприємницької структури, принципи, методи захисту підприємства та підприємництва в умовах ризику та невизначеності, методичні положення щодо формування системи економічної безпеки підприємства, також комп'ютерні технології, що використовуються в області економіки, організації та планування підприємницької діяльності та засоби захисту категорованої економічної інформації.

Основним завданням даної навчальної дисципліни є оволодіння  теоретичними знаннями та практичними навичками щодо оцінки стану економічної безпеки підприємства за її видами та формування заходів для забезпечення безпечного розвитку суб’єктів господарювання.

Важливість питань, що розглядаються в навчальній дисципліні, полягає в необхідності знань щодо суті економічної безпеки мікрорівня, її складових, методики та техніки гарантування безпеки суб'єктів господарювання різних форм власності, видів діяльності, а також вмінь та навичок з виявлення порушень фінансової, кадрової, техніко-технологічної, інформаційної, правової дисципліни, їх аналізу та виявлення джерел і причин виникнення та формування шляхів подолання.

Необхідною навчальною базою навчальної дисципліни є засвоєння знань з попередніх навчальних дисциплін «Економічна теорія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економіка підприємства», «Фінанси», «Бухгалтерський облік», «Статистика», «Економіко-математичне моделювання», «Менеджмент», «Господарське право».

В результаті вивчення запропонованої навчальної дисципліни студенти повинні:

знати:

 • науково-теоретичні основи безпеки підприємницької структури; сутність економічної безпеки підприємства та її функціональні складові;
 • основні загрози та небезпеки економічній безпеці підприємства на різних інституційних рівнях;
 • принципи організації системи економічної безпеки підприємства;
 • види економічної безпеки підприємства та підприємництва;
 • основні підходи до гарантування безпеки;
 • функції менеджменту безпеки підприємництва;
 • показники та методи оцінювання рівня економічної безпеки підприємства;
 • особливості категорованої економічної інформації, що підлягає захисту та відповідні нормативні документи, які регламентують визначені категорії інформації;

вміти:

 • аналізувати наявний рівень економічної безпеки підприємства та її видів на основі зібраної первинної інформації;
 • добирати первинну інформацію для проведення аналізу та оцінювання рівня економічної безпеки підприємства за її видами;
 • виявляти основні види загроз безпечному функціонуванню та розвитку суб’єктів господарювання
 • застосовувати математичний та економетричний інструментарій  для моделювання наслідків дії загроз різних видів економічної безпеки суб’єктів господарювання.
 • виявляти внутрішні джерела ризиків для функціонування суб’єктів господарювання.
 • розробляти вимоги щодо створення комплексу засобів щодо забезпечення економічної безпеки на підприємстві.
 • виявляти та оцінювати потенційні загрози економічної безпеки і формувати засоби її захисту на всіх етапах виробничого циклу на підприємстві.
 • проводити об'єктивний аналіз ефективності прийнятих управлінських рішень щодо створення та реалізації програми (заходів) економічної безпеки підприємства.

Компетенції, яких набуває студент після опанування дисципліни.

Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати комплексні проблеми щодо формування системи економічної безпеки сучасного підприємства та підприємництва.

-         Загальні компетенції:  здатність вдосконалювати і розвивати свій інтелектуальний і загальнокультурний рівень; здатність до самостійного оволодіння новими методами економічного дослідження; здатність адаптуватись до змін у науково-виробничому профілю своєї професійної діяльності; здатність породжувати нові ідеї (креативність) в умовах мінливого економічного середовища; здатність переоцінювати накопичений досвід, аналізувати свої можливості; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; здатність працювати автономно; здатність володіти професійними навичками роботи з комп'ютером, використовувати інформаційні технології для рішення експериментальних і практичних завдань на підприємстві, здатність до комплексного міждисциплінарного економічного аналізу.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

-   здатність прогнозувати й критично оцінювати можливі напрями розвитку підприємства та підприємництва в умовах ризику та мінливості зовнішнього середовища;

-   вміння розробляти стратегічні плани розвитку підприємства з урахуванням небезпек та загроз його діяльності;

-   здатність визначати тактичні та оперативні плани господарської діяльності підприємства через забезпечення відповідного рівня його економічної безпеки;

-   спроможність виявляти ймовірні загрози діяльності підприємства на базі прогнозів щодо змін та розвитку зовнішнього середовища;

-   здатність передбачати й запобігати прояву дії загроз безпечного розвитку суб’єктів економічної діяльності;

-   вміння розробляти плани підвищення економічної, соціальної та екологічної ефективності діяльності підприємства з урахуванням можли­вих ризиків.

-         здатність створювати та забезпечувати здійснення конкретних програм посилення економічної безпеки підприємства в умовах мінливості середовища господарювання;

-         спроможність формувати та реалізовувати стратегію економічної безпеки підприємства в рамках загальної стратегії його розвитку;

-         здатність організувати реалізацію стратегічних, тактичних, оперативних планів діяльності підприємства щодо забезпечення відповідного рівня його економічної безпеки;

-         вміння реалізовувати заходи щодо підвищення економічної, соціальної та екологічної ефективності діяльності суб’єктів господарювання з урахуванням можливих ризиків;

-         здатність забезпечувати зацікавленість персоналу у забезпеченні необхідного рівня відповідного складника економічної безпеки підприємства;

-         вміння розробляти та впроваджувати заходи з мотивації персоналу з метою запобігання конфліктів та забезпечення їх узгодженої та плідної співпраці; вміння використовувати неконфліктні підходи в процесі розроблення та прийняття колективних рішень щодо фінансово-господарської діяльності підприємства в умовах ризику та невизначеності.

-          здатність контролювати виконання пропозицій щодо усунення виявлених недоліків, порушень і загроз економічній безпеці підприємства;

-         здатність використовувати правила ефективного ділового спілкування щодо управління економічною безпекою підприємства;

-          здатність визначати права та обов'язки відповідних підрозділів щодо забезпечення економічної безпеки діяльності підприємства;

-         вміння збирати та обробляти первинну інформацію, яка використовується під час прийняття управлінських рішень щодо заходів посилення економічної безпеки;

-         здатність володіти методами та засобами прийняття управлінських рішень в системі економічної безпеки підприємства;

-         спроможність ініціювати та проводити дослідження і критичний аналіз зовнішніх та внутрішніх джерел загроз діяльності суб’єктів господарювання;

-         вміння здійснювати збір, оброблення інформації та інтерпретацію результатів щодо діяльності служби безпеки на підприємстві;

-         здатність досліджувати потенційні та реальні загрози економічній безпеці підприємства та аналізувати причини їх виникнення;

-         вміння застосовувати новітні науково обґрунтовані методи, методики, підходи щодо підвищення рівня економічної безпеки підприємства.

-         здатність використовувати математичний та економетричний апарат для практичного оцінювання рівня економічної безпеки;