Курс «Облік і аналіз персоналу» − це галузь практичної діяльності, спрямованої на опанування студентами теоретичних основ і набуття практичних навичок обліку й аналізу персоналу підприємства.


анотація ОіАП.docxанотація ОіАП.docx

Курс «Технології управління персоналом»  спрямований на вивчення теоретичних засад поширених на підприємствах технологій управління  людськими ресурсами та набуття навиків і вмінь практичного їх застосування  у процесах добору, оцінювання, використання персоналу.


анотація.docxанотація.docx

Курс «Аудит персоналу»  − це галузь практичної діяльності, спрямованої на оволодіння студентами системними знаннями теорії та практики аудиторської діяльності економічних суб'єктів у сфері праці і трудових відносин.


Курс «Управління трудовим  потенціалом» − це галузь практичної діяльності, спрямованої на  формування стійких знань з теорії управління трудовим потенціалом; набуття вмінь і навичок самостійно розробляти заходи  щодо вдосконалення системи управління трудовим потенціалом та оцінювання ефективності його використання.


Курс  «Економіка праці і соціально-трудові відносини» розглядає теоретико-методологічні та прикладні аспекти сучасних проблем економіки праці й соціально-трудових відносин; формування у студентів практичних навичок і вмінь щодо застосування методів і механізмів управління працею та відносинами у соціально-трудовій сфері; розвиток здібностей до науково-дослідної роботи в галузі макро-, мезо- та мікроекономіки праці.


анотація  ЕП та СТВ.docxанотація ЕП та СТВ.docx

курс “Бухгалтерський облік” − це галузь практичної діяльності, спрямованої на вивчення предмета та методу, техніки і організації ведення бухгалтерського обліку на підприємстві; важливих питань з обліку господарських засобів, джерел їх формування, господарських процесів на підприємствах України.


анотація.docxанотація.docx