Метою вивчення дисципліни  «Безпека експлуатації інженерного обладнання та будівель» є надання майбутньому фахівцю з охорони праці теоретичних знань та практичних навичок щодо безпеки експлуатації будівель і споруд, технічного обслуговування та утримання будівель і споруд у безаварійному стані, факторів, що впливають на їх довговічність.

Метою викладання навчальної дисципліни “Технічна механіка” є ознайомлення студентів з основними положеннями і законами технічної механіки, умовами рівноваги сил при взаємодії тіл, умовами міцності і жорсткості навантажених деталей і споруд, законами руху матеріальної точко і фізичного тіла, будовою і призначенням деталей і елементів машин.

Метою вивчення навчальної дисципліни “Технічна механіка” є ознайомлення студентів з основними положеннями і законами технічної механіки, умовами рівноваги сил при взаємодії тіл, умовами міцності і жорсткості навантажених деталей і споруд, законами руху матеріальної точко і фізичного тіла, будовою і призначенням деталей і елементів машин.

Метою вивчення дисципліни  «Громадське будівництво та інженерне обладнання будівель» є: забезпечення єдиного комплексного підходу, системності і послідовності при одержанні потрібного достатнього обсягу знань і вмінь відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» із відповідної спеціальності. Оволодіння студентами технологією розробки планувальних рішень приміщень відповідно до їхнього функціонального призначення, об'ємно-планувальних рішень підприємств ресторанного господарства та готельних будівель й основних напрямків реконструкції підприємств готельно-ресторанного господарства та набуття практичних навичок, необхідних для майбутньої виробничої діяльності у галузі сфери обслуговування. Засвоїти необхідний обсяг теоретичних і практичних знань із питань призначення, класифікації, улаштування, основних елементів, характеристик інженерних мереж, джерел тепло-, газо-, водо-, електропостачання, методів очищення стічних вод, способів прокладання й послідовності розташування мереж у підземному просторі з ув’язкою з озелененням і благоустроєм, а також призначення, класифікації, улаштування, основних елементів, характери­стик внутрішніх інженерних систем.

Метою вивчення дисципліни  "Машинознавство" є формування у студентів компетенції з: проектування і конструювання деталей і складальних одиниць машин за заданими вихідними даними; враховування при проектуванні вимог надійності, технологічності, економічності, безпечності, екології та естетики; вміння обирати найбільш необхідні матеріали для деталей машин і раціонально їх використовувати; самостійного підбору і користування довідковою літературою, стандартами, прототипами конструкцій при проектуванні; оформлення графічної і текстової конструкторської документації в повній відповідності з вимогами ЄСКД і ЄСДП.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Машинознавство та технічне креслення» є вивчення конструкцій деталей та складальних одиниць загального призначення, їх класифікацію і теорію роботи, основи розрахунків на міцність, жорсткість, зносостійкість, теплостійкість і вібростійкість, напрямки раціонального вибору матеріалів, правила проектування та конструювання у відповідності до вимог ЄСКД, ЄСТД і ЄСДП з врахуванням експлуатаційних умов.