Метою навчальної дисципліни є набуття студентами знань з основних положень молекулярно-кінетичної теорії речовини, основних характеристик агрегатних станів речовини, законів перетворень з одного агрегатного стану в інший, фізичних властивостей кожного з агрегатних станів. Основні закони утворення молекул та типи зв’язків між атомами в молекулах. Математичний апарат молекулярної фізики. Отримати навички у розв’язанні задач відповідного рівня підготовки.

Завдання  навчальної дисципліни  - виробити вміння  застосовувати теоретичні знання для аналізу та опису фізичних процесів, оцінка їх параметрів та перевірки основних законів. Розвиток дослідницьких навичок студентів, формування наукового світогляду,  навичок аналізу природних явищ з застосуванням власнид дослідів, проведених у лабораторних умовах.


Метою навчальної дисципліни є набуття студентами знань з основних розділів фізики. Знайомство з математичним апаратом фізики, історією розвитку фізичної науки, зокрема внеском українських вчених у розвиток фізичних знань. Набуття практичних навичок у застосуванні вимірювальних пристроїв, методах електрозабезпечення населення та промисловості. Оволодіння студентами системою вмінь і навичок  які  б давали можливість передавати знання наступним поколінням, виховували в них інтерес до знань, любов до творчої праці, відповідальність за власне життя та життя оточуючих людей.

Завдання  навчальної дисципліни - виробити вміння  застосовувати теоретичні знання для аналізу та опису фізичних процесів, оцінки їх впливу на оточуюче середовище, виявлення небезпечних явищ для здоров’я людей, створення комфортних умов для їх праці, уміння оцінки шкідливих впливів на стан здоров’я людей. Розвиток навичок користування фізичними приладами, спостереження природних явищ та запобігання їх негативних наслідків для існування людини. Демонстрація та вивчення зв’язку фізики з іншими науками, медициною, екологією.  Навчити використовувати  закони фізики в охороні навколишнього середовища, дотриманні правил техніки безпеки у побуті та на виробництві.


Метою навчальної дисципліни є знайомство студентів з науковим підходом до вивчення основних законів механічного руху, який складається з спостереження, створення теорії, перевірки її на практиці. Вивчення системи одиниць вимірювання фізичних величин, методів вимірювання, оцінки достовірності одержаних результатів. Набуття студентами знань з законів взаємодії між фізичними тілами, умов їх виконання. Отримання навичок розв’язання задач відповідного рівня підготовки.

Завдання  навчальної дисципліни  - виробити вміння  застосовувати теоретичні знання для аналізу та опису фізичних процесів, оцінка їх параметрів та перевірки основних законів. Розвиток дослідницьких навичок студентів, формування наукового світогляду,  навичок аналізу природних явищ з застосуванням власних дослідів, проведених у лабораторних умовах.


Метою викладання навчальної дисципліни  «Класична механіка і механіка суцільних середовищ»” є процес формування уявлень про роль теоретичної фізики як фундаментальної фізичної науки, що ілюструє застосування математичних знань для розв’язання прикладних задач. Класична механіка і механіка суцільних середовищ є доброю ілюстрацією застосування математичних знань для розв'язування різних задач. Класична механіка являє собою перший розділ курсу теоретичної фізики, що вивчається  студентами фізико-математичного факультету спеціальності «Фізика*».

Завдання: вивчення дисципліни відповідно до освітньо-професійної програми (ОПП) та освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) фахівця:

дати студентам основи знань із розділів класичної механіки і механіки суцільних середовищ,

розкрити структуру даної галузі науки на основі її фундаментальних принципів,

ознайомити з історією найважливіших фізичних відкриттів, виникнення теорій, ідей, понять.