Метою даного курсу є формування у студентів розуміння теоретичних основ закономірностей дії іонізуючих випромінювань на живі організми та їх угрупування з метою набуття умінь та навичок, пов’язаних із радіаційною безпекою та протирадіаційним захистом. Основним завданням вивчення дисципліни “Радіобіологія” є формування знань про фізичні основи іонізуючих випромінювань та механізми їх біологічної дії на живі організми; навчити використовувати конкретні методи дозиметрії та радіометрії з метою оцінки радіаційного стану оточуючого середовища та окремих її компонентів та індивідуального захисту; сформувати уміння планувати та проводити радіобіологічні дослідження, для подальшої науково-дослідної діяльності в цій галузі;