Метою викладання навчальної дисципліни “Біогеографія” є виявлення закономірностей, що регулюють розселення і географічне поширення організмів та їх ценозів на планеті, вплив зовнішнього середовища на їх поширення, зональний розподіл основних угруповань, проблема ареалу й виділу флористичних і фауністичних областей. Основними завданнями вивчення дисципліни «Біогеографія» є інвентаризація флори і фауни рослинного світу і тваринного населення;  поділ Земної кулі на регіони по флорі, фауні, фіто – і зооценозам; виявлення причин, що впливають на географічне поширення живих організмів, пояснення особливостей, поширення живих організмів за допомогою гіпотез відносно історії розвитку Землі і еволюції живої природи; прогнозування норм використання тваринних і рослинних ресурсів і розробка заходів по їх охороні.