Навчальна дисципліна «Вступ до спеціальності» викладається однією із перших у вищому навчальному закладі для студентів 1 курсу. Метою навчальної дисципліни є створення у першокурсників уявлення про навчання у сучасній вищій школі України, розкриття особливостей змісту майбутньої професійної діяльності вчителя фізичної культури та організації професійно-педагогічної освіти на факультеті фізичної культури щодо реалізації освітньої (освітньо-професійної чи освітньо-наукової) або наукової програми, яка є підставою для присудження ступеня вищої освіти «бакалавр», як першого рівня вищої освіти, галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» напряму підготовки 6.010201 «Фізичне виховання*» та забезпечити формування основ їх самостійної роботи.