Навчальна дисципліна «Вступ до спеціальності» викладається для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) за освітньою програмою Фізична культура, спортивно-масова робота та туризм.

Предметом навчальної дисципліни є професійні знання про сферу, види і зміст майбутньої професійної діяльності вчителя фізичної культури, організатора спортивно-масової роботи та туризму як фахівця галузі 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) за освітньою програмою Фізична культура, спортивно-масова робота та туризм освітнього ступеня «бакалавр» та про особливості їх підготовки в умовах сучасної вищої школи України.