Навчальний предмет «Методика викладання фізичної культури в старших класах» є базовим у професійній підготовці вчителів фізичної культури, який дозволяє студентам ОКР «спеціаліст» опанувати основні методичні положення організації і проведення фізичного виховання в старших класах в умовах загальноосвітнього навчального закладу. Студенти формують систему знань про методику викладання фізичної культури в старших класах як фундаментальну та професійно-орієнтовану дисципліну навчального плану підготовки фахівців.

Метою викладання дисципліни є формування у майбутнього вчителя фізичної культури, який працюватиме з учнями старших класів, чіткого та цілісного уявлення про фізичну культуру в старшій школі як активний педагогічний процес з використанням комплексного підходу до формування розумових та фізичних якостей і здібностей особистості, сприяючий всебічному гармонійному розвитку особистості старшокласників, здійснюючий психо-фізичну підготовку до активного життя та професійної діяльності на принципах індивідуального підходу та пріоритетах оздоровчої спрямованості форм фізичної культури.