Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Фізіологія рослин» укладена відповідно до освітньої (освітньо-професійної / освітньо-наукової) програми підготовки фахівців першого рівня вищої освіти спеціальності 091 Біологія за освітньою програмою Біологія та 014.05 Середня освіта (Біологія) за освітньою програмою Біологія.

Тип дисципліни. Навчальна дисципліна належить до нормативної дисципліни циклу професійної підготовки.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення всіх функцій рослинного організму, визначення значення кожної з них для організму в цілому, визначення їх взаємозв’язків між собою та їх залежності від внутрішніх та зовнішніх факторів, вивчення взаємодій різних органів рослини.

Метою викладання навчальної дисципліни  «Фізіологія рослин» є ознайомлення студентів з історією вивчення живого субстрату – рослинних організмів, особливостями внутрішньої та зовнішньої будови рослинного організму на субклітинному, клітинному, тканинному рівнях, на рівнях органів та організму; ознайомлення із основними процесами, що відбуваються в рослинному організмі, пізнання їх механізмів.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Фізіологія рослин» є засвоєння закономірностей життєвих процесів рослинних організмів, методів та методик проведення фізіологічних досліджень, використання знань для визначення особливостей росту і розвитку рослин, шляхів керування фізіологічними процесами з метою оптимізації життєдіяльності рослин у взаємозв’язку із факторами зовнішнього середовища.