Політекономія являє собою галузь економічної науки, яка вивчає поведінку окремих суб’єктів економіки (домашніх господарств, фірм, підприємств, груп підприємств, банків та ін.), що діють в умовах ринку і намагаються знайти альтернативні шляхи використання обмежених ресурсів. Політекономія вивчає не тільки вищезазначені окремі економічні одиниці, а й формує загальноекономічні погляди. Ще один важливий аспект політекономії – аналіз процесу виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних і духовних благ, які необхідні для існування людства. Аналізуючи конкретно економічні категорії, політекономія концентрує увагу на механізмі дії фінансово-кредитної системи, інфляційних процесах, що відбуваються в економіці певних країн, безробітті та його формах тощо. Значна увага приділяється вивченню глобальних проблем сучасності, зовнішньоекономічних зв’язків окремих країн, їх місцю і вазі в сучасному світі. Як будь-яка наука, політекономія використовує певну систему понять і концепцій для опису явищ, що вивчаються. На сучасному етапі розвитку суспільства підготовка фахівців з конкретних економічних спеціальностей неможлива без фундаментального засвоєння економічної теорії, яка є базовою дисципліною, що формує теоретичні засади предметів економічного циклу.

Дана дисципліна відноситься до дисциплін циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки (нормативна). Політична економія є базовою дисципліною навчального плану підготовки бакалаврів з економіки. Мета навчальної дисципліни зводиться до забезпечення студентів знанням базових економічних термінів і понять, процесів і явищ, вироблення вміння здійснювати економічний аналіз та приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем.

Завдання дисципліни зводиться до такого:

-        науково обґрунтувати загальні основи економічного життя суспільства;

-        розкрити закономірності розвитку процесу виробництва;

-        з’ясувати механізм дії економічних законів і механізм використання їх людьми у процесі господарської діяльності;

-        визначити істотні риси основних соціально-економічних систем та напрямки їх еволюції;

-        з’ясувати роль політекономії у розробці шляхів формування соціально-орієнтованої економічної системи суспільства.

За підсумками вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

l  предметно-методологічні основи політекономії як навчальної дисципліни;

l  сутність та структуру виробництва, його роль в економіці;

l  сутність і структуру економічних потреб та інтересів;

l  поняття економічних систем, їх типи та закони розвитку;

l  форми організації виробництва, особливості виникнення і основні риси товарного виробництва;

l  сутність товару як економічної категорії та його властивості, двоїстий характер праці необхідної для виробництва товару;

l  історичний процес виникнення грошей і їхні функції;

l  етапи процесу виробництва і нагромадження, сутність постійного, змінного, основного і оборотного капіталу;

l  процес виникнення ринкових відносин, сутність, види і функції ринку;

l  поняття попиту та пропозиції, процес встановлення ринкової ціни;

l  конкуренція, її сутність та види, методи і результати конкурентної боротьби;

l  місце домогосподарств в системі економічних відносин, їх види  та функціональні особливості;

l  основи підприємницької діяльності, сутність підприємства та його види;

l  структуру економічних витрат виробництва та процес формування економічного прибутку;

l  види суспільного відтворення та його складові елементи, основні макроекономічні показники;

l  сутність циклічності економічного розвитку, фази середнього економічного циклу;

l  поняття, причини, види і наслідки безробіття;

l  закони грошового обігу;

l  поняття, причини, види і наслідки інфляції;

l  сутність та типи економічного зростання;

l  особливості розподілу доходів в ринковій економіці;

l  роль держави в економіці;

l  сутність та структуру світового господарства, особливості сучасного міжнародного поділу праці;

l  форми міжнародних економічних відносин, роль зовнішньої торгівлі в підвищенні ефективності національних економік;

l  економічні аспекти  глобальних проблем, їх структуру.

За підсумками вивчення навчальної дисципліни студенти повинні вміти:

-         застосовувати економічні методи у наукових дослідженнях;

-         розуміти економічні закони та категорії;

-         використовувати базове економічне знання при вивченні інших навчальних дисциплін;

-         робити наукові узагальнення щодо оцінки економічних явищ і подій;

-         давати оцінку економічному стану підприємства;

-         аналізувати соціально-економічні наслідки урядових дій, рішень та політики.